Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tema 1 ” The Impact of Different Dog-related Stimuli on Engagement of Persons With Dementia”. Åsa Wikander & Ellenor El Tayar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tema 1 ” The Impact of Different Dog-related Stimuli on Engagement of Persons With Dementia”. Åsa Wikander & Ellenor El Tayar."— Presentationens avskrift:

1 Tema 1 ” The Impact of Different Dog-related Stimuli on Engagement of Persons With Dementia”. Åsa Wikander & Ellenor El Tayar

2 Varför ämnet? Demens Djurs inverkan Livskvalitet

3 Metod Kvalitativ och kvantitativ ansats Observationsmetod (OME) Förklaringar och demonstrationer Max 15 min

4 Inklusionskriterier 56 deltagare från två vårdhem Diagnosticerad demenssjukdom ADL- bedömning Mini- mental state examination

5 Exklusionskriterier Bipolär eller schizofreni Inte kapabel till att sitta upp Under 60 år

6 Kvalitet Informerat samtycke av närstående Inspelningen kan avbrytas Kvalitativ innehållsanalys Kvantitativ analysmetod

7 Trovärdighet Tillförlitlighet Överförbarhet Giltighet Verifierbarhet

8 Analysen Analys av video inspelningarna En 5-gradig skala av reaktionerna Ingen, negativ, lite positiv, positiv eller mycket positiv reaktion. Upprepade tillfällen med Bonferroni test för analys. Två forskningsassistenter

9 Omvårdnadsvetenskap Omvårdnadsvetenskaplig studie som fokuserar på de positiva effekterna. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. SOSFS: 2012:3 socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre.

10 Olika discipliner Sjuksköterskan Arbetsterapeut Fysioterapeut Läkare

11 Referenser Holm, L-E. (2012). Värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre. Hämtad 29 mars, 2016, från Socialstyrelsen, https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18610/2012-2-20.pdf. https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18610/2012-2-20.pdf Kristensson, J. (2014) Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik: för studenter inom hälso-och vårdvetenskap. Stockholm: Natur och Kultur. Marx, M., Cohen-Mansfield, J., Regier, N., Dakheel-Ali, M., Srihari, A & Thein, K. (2010). The Impact of Different Dog-related Stimuli on Engagement of Persons With Dementia. American Journal of Alzhimer’s Disease & Other Dementias. 25 (1), 37-45. doi: 10.1177/1533317508326976. Polit. DF., & Beck, CT. (2014). Essentials of Nursing Reaearch Appraising Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Lippinncott Williams & Wilkins. Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:S etiska kod för sjuksköterskor [Broschyr]. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Från http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk- sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik- publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf. http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk- sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik- publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf


Ladda ner ppt "Tema 1 ” The Impact of Different Dog-related Stimuli on Engagement of Persons With Dementia”. Åsa Wikander & Ellenor El Tayar."

Liknande presentationer


Google-annonser