Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UNDERVISNINGSPLANERING – VID FPV 2016 Anna Buss, utbildningskoordinator.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UNDERVISNINGSPLANERING – VID FPV 2016 Anna Buss, utbildningskoordinator."— Presentationens avskrift:

1 UNDERVISNINGSPLANERING – VID FPV 2016 Anna Buss, utbildningskoordinator

2 ÅRSPLANERING  Datum för årsplanering:  Läsåret inleds 1.8 och avslutas  Separat årligt beslut om termins- och periodindelningen.  Studerande ska kunna erbjudas uppdaterat och relevant material genast när tiden för att göra studieplanerna för följande läsår infaller.  Tillräckligt med tid för insatser av:  Beslutsfattande organ (fakultetsråd)  Undervisande och forskande personal  Senhöst: granskning av innehållet i kurser och  studiehelheter  Årsskiftet: nya versioner av kurser och nya kursförslag DEADLINE  Början av året: införandet i MinPlan startar Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

3  Akademins läsår börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli (UniL 558/ §)  Undervisning ges under två terminer som vardera är indelad i två perioder.  Höstterminen börjar den 1 augusti och slutar den 31 december  Vårterminen börjar den 1 januari och slutar den 31 juli.  Att notera:  Separat beslut av rektor om schemaläggning  I korthet:  - undervisningen planeras effektivt måndag-fredag - undervisningen ordnas huvudsakligen mellan under en arbetsdag gäller huvudsakligen följande pass: , , ,  Vid FPV brukar vi dock schemalägga en kortare lunch, ca minuter. Eftermiddagspasset börjar ofta kl eller [ES] 47 § LÄSÅR OCH TERMINER Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 3

4 SAMMANFATTNING AV PLANERINGSARBETET  Personalen vid ämnena och linjerna planerar i samråd  Planeringen ska utmynna i en skriftlig undervisningsplan med kursbeskrivningar för varje kurs  Följer samma struktur för alla kurser  Mikro- och makroplan för planeringen  Summan av kursers lärandemål ska bilda studiehelhetens lärandemål  Summan av studiehelheters lärandemål ska bilda examens lärandemål  Personalens olika roller  Lärare skapar kurser, är också oftast den som är tentator  Examinator, professorn i ämnet  Ansvarar för den vetenskapiga nivån  Godkänner kursbeskrivningar årligen och lämnar in till fakulteten  Examinators handläggare, utses av examinator för att bistå med kursbeskrivningar  Undervisningsplan godkänns årligen av fakultetsrådet  FPV fakultetsråd skall godkänna undervisningsplanen den 12 april. Efter det får inga ändringar ske Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 4

5 VAD PLANERAS? Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 5

6  Examensstruktur  Publiceras på akademins webbplats (studiehandboken)  Utbildningens namn, omfång och nivå i utbildningens struktur  Uppdelning i delar:  Obligatoriska studieprestationer  Sådana som krävs för examen  Ingen av dem kan väljas bort.  Valbara studieprestationerna  Finns ett fastslaget utbud av prestationer, av vilka vissa alternativ väljs  Valfria studieprestationer  Alla högskoleprestationer kan väljas  Att notera: Begreppen är definierade.  Studiehelhet  Flera studieprestationer med ett sammanfattande lärandemål [ES] 21 § EXAMENSBESKRIVNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 6

7  Grunden för dimensioneringen av studierna är studiepoäng.  timmar = ett läsårs studier = 60 studiepoäng.  27 timmar (à 60 min.) = 1 studiepoäng.  En studieprestation är resultatet av en godkänd formell prövning av inhämtade kunskaper och färdigheter med någon av akademins examinationsformer (på kommande i uppdaterad instruktion för examination och bedömning).  Studieprestationerna poängsätts enligt den arbetsmängd de kräver  Studerandes totala arbetsbörda uträknas utgående från arbets- och undervisningsformerna, se ES 20 §  Att notera: Matris för granskning av arbetsformer och beräkning av arbetsmängd för studerande finns här:  Prestationernas omfång  anges i studiepoäng som heltal  minsta prestation inom grundutbildningen är 5 sp  alla prestationer ska vara delbara med 5.  Undantag kan göras vid externt samarbete och för studentaktiviteter enligt vad som fastställs i undervisningsplanen.  En godkänd prestation registreras i studieprestationsregistret – STURE  Dekanus önskar att konst- och färdighetsämnen, har max 10h/sp kontaktundervisning och övriga kurser max 8 h/sp [ES] 18 § STUDIER OCH STUDIEPRESTATION Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 7

8 PLANERING AV DEN ÅRLIGA UNDERVISNINGSPLANEN Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

9  Fakultetsrådet godkänner årligen en undervisningsplan som innehåller  Utbildningar som ges  Undervisning som ordnas förtecknad med kursnamn, omfattning och kurskod  Obligatoriska studieprestationer ska alltid ingå i fakultetens egen undervisningsplan  Kan vid behov erbjudas med olika intervall.  Centret för livslångt lärande gör för varje läsår upp ett förslag till undervisningsplan för öppna universitetet  Föreläggs fakulteterna för beslut.  Forsknings- och utbildningsservice sköter läsårets schemaläggning  Tidpunkterna för den obligatoriska grundundervisningen fördelas  så jämnt som möjligt över läsåret och dess olika perioder  så att kurs- och examinationskollisioner undviks  så att användningen av lärar- och utrymmesresurserna optimeras.  Kontaktundervisningen ska planeras så att hela veckan, i huvudsak vardagar mellan kl. 8 och 17, används effektivt.  tidtabell för undervisningsplanen är att alla kursförslag är inlämnade [ES] 19 § UNDERVISNINGSPLANEN Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 9

10 VAR OCH HUR PUBLICERAS RESULTATET AV PLANERINGEN? Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

11 STUDIEHANDBOK,UNDERVISNINGSPROGRAM, STUDIEHELHET OCH KURSBESKRIVNING Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 11

12  Undervisningsplanen publiceras på akademins webbplats senast 1.8. och ska innefatta all nödvändig information  Studiehandbok: Uppgifter om utbildningarnas struktur inklusive studiehelheter  Undervisningsprogram: Uppgifter om kursnamn, kursens omfattning, kurskod, lärare, tidpunkt och plats- FPV använder TimeEdit för scemalaggning och publicerar bara kursnamn och inom vilken period de går i undervisningsprogrammet  Kursbeskrivningar INFORMATION OM INNEHÅLLET I UNDERVISNINGSPLANEN Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo

13 STUDIEHANDBOKEN  Studiehandboken ett inarbetat begrepp  Beskrivning av utbildningen och examens olika nivåer  Examensstruktur  Studiehelheter som tillsammans bildar en examen  Kurser som ingår i studiehelheter  Rekommenderad studiegång  Förtecknar de kurser som tillsammans bildar 60 sp för ett läsår  Fakultetskansliet ansvarar för informationen i studiehandboken   Studiehandboken på webben, är den som är godkänd i fakulteteråd och inga andra stukturer får finnas, eftersom det förvirrar studerande – länka alltså alltid rätt Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 13

14 KURSBESKRIVNING PÅ WEBBPLATS  Följande innehåll finns i kursbeskrivningen på akademins webbplats:  Kurs, ort, anordnande enhet och ämne, termin/period, tidpunkt och plats, målgrupp, distanskurs, läskurs  Förhandsanmälan i MinPlan eller till öpu  Målsättningar och innehåll, lärandemål, allmänfärdigheter, examinationsformer  Arbetsformer och arbetsmängd  Kursansvarig, ämnesansvarig  Förkunskaper, tentamensrätt  Litteratur  Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 14

15 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 15

16 Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo 16

17 VILKA VERKTYG HAR VI SOM HJÄLPMEDEL FÖR PLANERING?  Kursdatabas  STURE = Åbo Akademis studie-, studerande- och kursregister.  TeRes = Tentamensresultat och andra studieprestationer rapporteras.  Inststure = den undervisande personalens vy till Sture:  studerandes person- och studieuppgifter  rapporter om studerande, prestationer och avlagda examina.  Resursbokning:  Tid och plats visas i kursbeskrivningen  Undervisningsprogrammet  Hämtar information från de övriga verktygen  Se separata presentationer Åbo Akademi - Domkyrkotorget Åbo


Ladda ner ppt "UNDERVISNINGSPLANERING – VID FPV 2016 Anna Buss, utbildningskoordinator."

Liknande presentationer


Google-annonser