Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stöd från Länsstyrelsen i Landsbygdsprogrammet För fotbollsföreningar finns fyra (ev. fem) olika stöd att söka:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stöd från Länsstyrelsen i Landsbygdsprogrammet För fotbollsföreningar finns fyra (ev. fem) olika stöd att söka:"— Presentationens avskrift:

1 Stöd från Länsstyrelsen i Landsbygdsprogrammet För fotbollsföreningar finns fyra (ev. fem) olika stöd att söka:

2 1. Idrottsanläggningar och samlingslokaler Investeringar i material, utrustning, maskiner Köp av tjänster (arkitekter, ingenjörer, konsulter) Programvara Minsta ansökningssumma 100 000 kr Högsta bidragsumma varierar över landet Vid köp av begagnad utrustning måste man intyga att den tidigare ägaren inte har fått inköpsstöd för utrustningen.

3 2. Rekreation och turism Investeringar i badplatser, lekplatser, vandringsleder, cyklar, kanoter, skotrar. Allt fritt att använda för allmänheten Framtagande och spridning av turistinformation (broschyrer, webbplatser, skyltar) för information om bygden och dess natur- och kulturarv Minsta ansökningssumma 100 000 kr Högsta bidragssumma varierar över landet

4 3. Småskalig infrastruktur Vägbelysning, mindre vägar, bryggor, broar Pendelparkeringar, system för samåkning Minsta ansökningssumma 50 000 kr Högsta bidragsumma varierar över landet

5 4. Natur och kulturmiljöer I huvudsak för hembygdsrörelsen men det kan finnas vissa idrottsanläggningar som föreningen kan få bidrag till Bevara och restaurera natur- och kulturmiljöer i odlingslandskap och renskötselområden Bevara och restaurera samlingar av hus och byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla Projektet ska bidra till att stärka landskapets natur- och kulturvärden, dvs. utveckla området till en attraktiv boendemiljö vad gäller friluftsliv och rekreation. Det ska också ge bättre förutsättningar för turism och annat företagande på orten.

6 Vilka föreningar kan söka? Fotbollsföreningar på orter med färre än 3000 invånare.

7 Hur mycket investeringsstödstöd får man? Kostnaderna inom stödområdena idrottsanläggningar och samlingslokaler, rekreation och turism samt småskalig infrastruktur ska vara minst 100 000 kr. Inom natur- och kulturmiljöer minst 50 000 kr. 65%ger länsstyrelsen 25%är offentlig medfinansiering (Idrottslyftet, kommun, Allmänna arvsfonden) 10%egen kapitalinsats (eget arbete räknas ej) Ovan nämnt kan komma att variera kolla med länsstyrelsen vad som gäller.

8 När söker man? Hanläggning av ärenden i januari 2016 Beslut och ev. utbetalning av medel under våren 2016 Möjligheten att ansöka om medel är öppen under hela landsbygdprogramsperioden fram t.o.m. 2020.

9 Hur söker man? Ansökan görs digitalt på en särskild blankett som finns på Jordbruksverkets hemsida. Ansökan måste göras av behörig person i föreningen (ordförande, firmatecknare el. dyl.).

10 I ansökan ska uppges: Beskrivning av projektet eller investeringen Budget och finansiering Tidsplan med slutdatum Skäl att genomföra projektet Målgrupp Mål med projektet eller investeringen Hur resultaten ska tas tillvara

11 När betalas pengarna ut? Stödet betalas ut när nedanstående är uppfyllt: Beslut om stöd erhållet Hela eller delar av investeringen genomförd Alla kostnader i samband med investeringen betalda Ansökan om utbetalning och utgifterna godkända av länsstyrelsen Läs mer på Jordbruksverkets hemsida http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/ stod/

12 Stöd från LLU/LEADER i Landsbygdsprogrammet 48 LLU/Leaderområden i Sverige Lokala utvecklingsstrategier som beskriver områdets arbetsinriktning Kolla vilket geografiskt område och antalet innevånare som omfattas Beräknas att medel kan börja sökas i början av 2016 Kontaktpersoner finns i varje område

13 Stöd från LLU/LEADER Egen kapitalinsats är 33 % (eget kapital eller egen arbetsinsats). Den egna arbetsinsatsen värderas till 175 kronor per timma. Kontakta LLU/Leaderområdet för ytterligare information om bidrag, hur medel ansöks, när beslut kan tas m.m.


Ladda ner ppt "Stöd från Länsstyrelsen i Landsbygdsprogrammet För fotbollsföreningar finns fyra (ev. fem) olika stöd att söka:"

Liknande presentationer


Google-annonser