Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personcentrering Jämlikt och normmedvetet förhållningssätt Eva Brink & Carina Kullgren 2016-04-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personcentrering Jämlikt och normmedvetet förhållningssätt Eva Brink & Carina Kullgren 2016-04-01."— Presentationens avskrift:

1 Personcentrering Jämlikt och normmedvetet förhållningssätt Eva Brink & Carina Kullgren 2016-04-01

2 Personcentrering - Varför nu? Några exempel: Utveckla personcentrerat arbetssätt i hela regionen, som tydligt utgår från en gemensam definition och värdegrund (VG-regionen, 2015) Identifiera och åtgärda skillnader I hälsa, bemötande och tillgång till vården (Nationell plattform för jämlik hälsa och vård; SKL, 2015) Ojämlikhet – ett hot mot vår sjukvård (Kommissionen för jämlik vård, 2015) (Effektiv vård (SOU 2016:2): ”Utredningen utgångspunkt har varit att värdet av hälso- och sjukvården uppstår i mötet eller interaktionen mellan patienten och vården. Vårdens effektivitet avgörs därmed i mötet. En viktig övergripande slutsats är att en förutsättning för hög effektivitet är att patienten involveras och görs delaktig i processen kring den egna vården i högre utsträckning än i dag.”

3

4 Personcentrering Personcentrering - inte primärt att hitta processer som sätter patienten i centrum - fokus på att operationalisera en värdegrund som värdesätter och ökar förmågan till DIALOGPartnerskap Organisationskulturen; strukturer, sociala relationer, normer och värderingar behöver medvetandegöras i en strävan efter SAMSYN Från patienten i centrum till personcentrering

5 Ekman I, et al. (2011).Person-centered care. Ready for prime time. European Journal of Cardiovascular Nursing, 10(4), 248-251. Initiera partnerskapet - BERÄTTELSEN Utveckla partnerskapet – SAMFÖRSTÅND – hälsoplanering Säkra partnerskapet - DOKUMENTERA – skriv ner överenskomna mål och hälsoplan

6 Partnerskap ORGANISATION – mål, beslut, styrning, strategier Partnerskap LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP − kompetenser, värderingar, inflytande Partnerskap VÅRDKONTEXT – teamarbete, relationer, resurser

7 NORMMEDVETENHET På väg mot en rättvis vård ”utan en föreställning om att vissa människor är "annorlunda" skulle inte diskrimineringen vara möjlig, och om inte diskriminering förekom skulle mångfaldsstrategier [eller normmedvetenhet] inte vara nödvändiga” (de los Reyes)

8 VAD INNEBÄR DET ATT VARA NORMMEDVETEN I VÅRDSAMMANHANG? Insikt om att de sätt på vilka vi förhåller oss till varandra, och hur vi förstår kroppen, påverkas av sociala och kulturella föreställningar som gör att vi skapar oss själva och andra som kategorispecifika varelser Förstå och problematisera de sociala processer som leder till stereotypt tänkande och som kan påverka hälsan och vilken vård människor får

9 Diskrimineringsfri vård = fri från: Sexism Heterosexism Etnotism Rasism Klassförtryck Funktionsförtryck Religionsförtryck Ålderism

10 Vad är en norm? Outtalade sociala regler som styr vårt tänkande och handlande Anger vad som uppfattas som rätt och riktigt uppförande, vad som är tillåtet eller förbjudet = ”handlingsanvisningar” Formar och styr värdeladdade föreställningar om vilka egenskaper, beteenden och värderingar vi BÖR ha för att inkluderas i ett sammanhang Är socialt och historiskt skapade

11 Sociala kategoriseringsprocesser Människor använder sig av kategoriseringar för att sortera intryck och positionera sig i förhållande till andra Med de olika sociala positionerna kommer en viss uppsättning förväntningar och stereotypa föreställningar Diffusa, grovkorniga kategoriseringar kan vara en grogrund för fördomar och – i värsta fall – diskriminering och exkludering Har med makt- och dominansrelationer att göra

12 Var finns normerna? Skrivna - juridiska lagar, regler, föreskrifter Oskrivna - seder, vanor, traditioner, beteenden Ofta omedvetna / förändras över tid & rum Internaliseras under socialisationen, vilket vi glömmer bort, de blir en del av vår personlighet Framträder först vid normbrott Alla följer inte alla normer, men vi måste alla förhålla oss till dem

13 Normers funktion Normer är grundläggande i sociala system Gör våra sociala relationer smidiga Anger hur man beter sig i en viss situation Redskap för integration, sammanhållning, gemenskap Anger vilka personer/beteenden som är accepterade och önskvärda Är en förutsättning för det ”icke-normala” Redskap för att styra och kontrollera individer, grupper, organisationer, institutioner Redskap för marginalisering, exkludering Kan begränsa oss/våra liv/arbetsliv

14 Privilegier & maktskillnader Normanpassning belönas – beröm, delaktighet, bli tagen på allvar, inte ifrågasatt Normbrott sanktioneras - förlust av socialt anseende och social respekt, förlöjligande, diskriminering, exkludering, våld eller hot om våld Avgör vem som blir erkänd och igenkänd Normbärare har svårt att se sina egna fördelar

15 Risk för icke-normerade grupper, t.ex. vårdtagare och vårdgivare Föreställningar och fördomar kan inverka på vår förståelse av patienten Ger ensidig och begränsad kännedom om patienter Människor kan tillskrivas egenskaper eller tillhörighet som de inte känner igen sig i Patienten kan bli sedd som kropp, inte individ Kategoriseringar fyller inte någon direkt medicinsk funktion Nekas en självständig och aktiv aktörsstatus Bedöms som mindre kompetent Definieras ofta som svag och sårbar, i behov av skydd Får inte möjlighet att använda och utveckla sina talanger Bli respektlöst bemött

16 Normkritisk ansats Synliggöra och ifrågasätta normer Flytta fokus från det som avviker till normen – gäller alla maktordningar Att vara normkritisk – förändra strukturer och bidra till ett samhälle som inte är diskriminerande SYNLIGGÖRA PRIVILEGIER GRANSKA SIN EGEN POSITION

17 Normkompetent vård Undvika förutfattade meningar/generaliseringar Minska risken för diskriminering, marginalisering Minska risken för felaktig diagnos/behandling Minska risken för maktövergrepp Visa respekt för patientens värderingar, önskningar och åsikter Förstå hur bemötande, diagnostik och behandling kan påverkas av kulturella faktorer Gå bortom den kliniska kontexten

18 Krävande lärande Ifrågasätta privilegierade positioner Kräver djupgående insikter om, och förändring av, sig själv Utmana och störa – emotionellt och intellektuellt engagemang, insikter om var gränserna för ens egna normer går Testa, utmana och förflytta – gå in i ovana eller utsatta positioner för att uppleva de normativa gränser och för/nackdelar som finns Måste kunna uttala oss kollektivt om kategorier för att kunna skapa förändring

19 När kan vi kalla oss normmedvetna? När vi är medvetna om hur normer och stereotypa föreställningar konstruerar vår förståelse av den sociala verkligheten, av människor vi möter Och inser att den därmed också konstruerar vår kunskap, vilken vi riskerar att betrakta som självklar och objektiv

20 Sjukdomsbegrepp - perspektiv

21


Ladda ner ppt "Personcentrering Jämlikt och normmedvetet förhållningssätt Eva Brink & Carina Kullgren 2016-04-01."

Liknande presentationer


Google-annonser