Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2014-12-10 1 Platsspecifika riktvärden med Naturvårdsverkets beräkningsmodell Mark Elert Kemakta Konsult.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2014-12-10 1 Platsspecifika riktvärden med Naturvårdsverkets beräkningsmodell Mark Elert Kemakta Konsult."— Presentationens avskrift:

1 2014-12-10 1 Platsspecifika riktvärden med Naturvårdsverkets beräkningsmodell Mark Elert Kemakta Konsult

2 Generella riktvärden - bashastighet  Bashastighet i tätort  Bashastighet utanför tätort  Allmän hastighetsbegränsning motorväg Platsspecifika riktvärden  Anpassad till förutsättningar, risker och skyddsobjekt

3 Men annat krävs… Kunskap Förutseende Eftertanke

4 2014-12-10 4  Människors hälsa - Individnivå  Hela den tolerabla exponeringen får inte komma från marken  Markmiljön  Höga krav på skydd av markmiljön och markens funktion  Grundvatten  Skydd av grundvatten som resurs  Ytvatten  Skydd av ytvatten som resurs  Skydd av vattenlevande djur och växter Riktvärden för förorenad mark Vad ska de skydda?

5 2014-12-10 Generella eller platsspecifika riktvärden  Platsspecifika riktvärden Anpassning av indata (även modell)  Varför ta fram platsspecifika riktvärden?  Generella riktvärden inte lämpliga på grund av avvikande förutsättningar för: Exponering – annan markanvändning Spridning – stora områden, annan lakbarhet Skyddsobjekt – andra recipienter  Det saknas generella riktvärden för föroreningen Mycket data krävs för att ta fram riktvärden för nya ämnen 5

6 Vanliga ändringar  Annan markanvändning Andra exponeringsförhållanden Tider Inne/Utevistelse Annat intag av växter Andra ”krav” på markmiljön Inga dricksvattenbrunnar  Grundvattnets skyddsvärde Resurs som inte utnyttjas idag  Andra spridningsförutsättningar Utlakning Storlek på området Storlek och känslighet på recipient på recipient

7 Markanvändning Att tänka på för platsspecifika riktvärden  Var restriktiv med att utesluta exponeringsvägar  Om det inte säkert går att avgöra att de inte har betydelse på lång sikt eller i omgivningen  Riktvärden på olika djup  Spridning beaktas från samtliga djup  Långtidsaspekter viktiga  Spridning inom området - återförorening  Exponering även från djupa lager (grävning, naturliga processer)  Riktvärden inom olika delområden  Sammanhängande väl avgränsade områden  Tänkbara förändringar i markanvändning bör beaktas 2014-12-10 7

8 8 Exponeringsparametrar Generella riktvärden  KM vistelse på området:  Barn och vuxna 365 d/år  Hudkontakt 120 d/år Stor yta exponeras  Intag av jord Barn 120 mg/d Vuxna 50 mg/d  Inandning 100% av tiden  MKM kortare vistelse och mindre exponering:  Vuxna 200 d/år, barn 60/år  Hudkontakt 90 resp. 60 d/år Mindre yta exponeras  Intag av jord Barn 80 mg/d Vuxna 20 mg/d  Inandning 33% av tiden 2014-12-10 Platsspecifika scenarioparametrar

9 Exponeringstider  Exponeringstid beroende av vistelsetid/antal tillfällen man är på området, dvs. ej direkt beroende på antal timmar:  Intag av jord  Hudkontakt  Exponeringstid beroende av den tid man faktiskt vistas på området  Inandning av damm  Inandning av ångor  Exponeringstid anges ej:  Intag av vatten  Intag av växter 9 2014-12-10

10 Spridning av ångor till byggnader att tänka på för platsspecifika riktvärden  Svårt att modellera  Stora variationer mellan olika hus  För genomsläppliga jordarter kan modellen ge mycket låga riktvärden för flyktiga ämnen  Komplettera med analyser av markluft och inomhusluft (anm 1 i tabellen över generella riktvärden)  Flyktiga föroreningar kan spridas till omgivande byggnader via grundvatten  Vissa flyktiga ämnen förekommer främst i markvatten och grundvatten  Bedömning av halter i grundvattnet behövs (anm 1 & 2 i tabellen över generella riktvärden) 2014-12-10 10

11 Vanliga fallgropar  Stryka en massa exponeringsvägar eller använda extremt korta vistelsetider/exponeringstider  Sekundära risker kan bli viktiga  Utgångspunkt: Varaktig markanvändning Skulle det krävas restriktioner och kontroll? Hur kan omgivningen påverkas?  Markmiljön  Hur tar man hänsyn till markmiljön i fyllnadsområden?  Vilket skydd får man om man inte använder gränserna i riktvärdesmodellen? 2014-12-10

12 Markmiljö att tänka på för platsspecifika riktvärden  Syfte att skydda markens funktion  Generella värden för halter i jorden  Jordprofilen är ett ekologiskt system  Olika användningsområden på markytan, men samma markekosystem  generellt är det mindre lämpligt att definiera olika skyddsnivåer för olika djup i marken  Halter i fast fas inte alltid avgörande  Tillgängligheten kan variera  Spridning i markprofilen betydelsefull  Platsspecifika undersökningar  Kemi ( Halter, Lakbarhet, Biotillgänglighet)  Ekotoxikologi ( Toxicitetstester, Bioupptag)  Ekologi ( Artsammansättning, Skadefrekvens) 2014-12-10 12

13 Riktvärden för förorenad mark Beräkningsprogram 2014-12-10 Excelmodell Konceptuell modell för riskbedömningen dokumenteras Utökade möjligheter/krav på dokumentation av antaganden och platsspecifika data Två arbetslägen –Arbetsläge - utveckling av beräkningsfall –Rapportläge – krav på dokumentation av förändringar

14 Typer av indata  Scenarioparametrar  Beskriver exponering, spridning och recipienter  Ofta platsspecifika  Ämnesparametrar  Beskriver ämnenas fysikalisk-kemiska, toxiska och ekotoxiska egenskaper  Mer sällan platsspecifika  Modellparametrar  Nära kopplade till valet av beräkningsmetodik  Normalt inte platsspecifika 2014-12-10

15 Viktiga flikar i modellen  Konceptuell modell (val av exponeringsvägar, hänsyn till markmiljö eller grundvatten)  Röda rutor påverkar beräkningarna  Inmatning  Scenarier, ämnen, parametrar  Rosa fält ändras i flik Konceptuell modell  Uttagsrapport  Resultat och gjorda ändringar  Kommentarer  Skriva in motiv för ändringar (röda fält)  Riktvärden  Detaljerade resultat  Halter  Beräknar halter i olika media samt transport/läckage 2014-12-10 15

16 2014-12-10 Konceptuell modell Endast det som är markerat i rött påverkar riktvärdena.

17 2014-12-10 Inmatning Generellt scenario som referens. Ingen effekt på beräkningarna. Utgångspunkt för nytt scenario. Generellt eller eget.

18 2014-12-10 Inmatning, scenarioparametrar Exponeringstider Jord- och GV-parametrar, spridningsmodeller Exponeringsvägar Viktigt! Spara scenario i intern databas

19 2014-12-10 Flik ”Uttagsrapport” 19 Kommentar saknas! Riktvärden Ändringar i förhållande till referensscenario (KM / MKM)

20 2014-12-10 Flik ”Riktvärden” Envägskoncentrationer

21 2014-12-10 Flik ”Halter” Halter i olika medier beräknade från given halt i jord

22 VIKTIGT!  Du måste aktivera makron för att få modellen att fungera korrekt!  Du måste spara dina scenarier i den interna databasen genom att trycka på knappen ”Lägg till nytt/spara scenario” i cell D93 i fliken “Inmatning”.  I Excel 2007/2010/2013 måste arbetsboken sparas som Makroaktiverad Excel-arbetsbok (.xlsm). 2014-12-10 22


Ladda ner ppt "2014-12-10 1 Platsspecifika riktvärden med Naturvårdsverkets beräkningsmodell Mark Elert Kemakta Konsult."

Liknande presentationer


Google-annonser