Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden i Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden i Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden i Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen

2 Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar hösten 2015 I Västmanlands län ingick drygt 400 privata arbetsgivare och 90 offentliga arbetsgivare i urvalet Svarsfrekvensen bland de privata arbetsgivarna blev 77 procent och 91 procent bland de offentliga Intervjuerna, som har genomförts av arbetsförmedlare, har innehållit frågor om förväntad marknadsutveckling, rekryteringsplaner, upplevda rekryteringsproblem m.m. Svaren utgör ett viktigt underlag till prognosen men vi använder även andra källor; statistik som beskriver historiska förlopp, framåtsyftande ekonomiska indikatorer m.m. Intervjuperioden var 14 september – 23 oktober

3 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Svensk ekonomi och arbetsmarknad påverkas positivt av fortsatt återhämtning i konjunkturen. Den gradvisa förstärkningen i konjunkturen återspeglas i Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar som visar på ett starkt förväntningsläge för 2016 Arbetsmarknaden har i stora drag utvecklats i linje med Arbetsförmedlingens vårprognos - Dock har tidigare vårprognos över främst arbetslösheten reviderats något Antalet sysselsatta fortsätter öka under 2015 och 2016 Arbetslösheten bedöms också öka något under samma period Arbetsmarknaden kommer att vara fortsatt tuff för många arbetslösa. Och särskilt för arbetslösa som saknar gymnasial utbildning

4 Mycket starkt förväntningsläge Arbetsförmedlingens konjunkturindikator för näringslivet, Västmanlands län våren 2007 – hösten 2015.

5 Förväntningsläget inom industrin, för kommande sex månader Västmanlands län, våren 2007- hösten 2015

6 Prognos för 2015 och 2016 Tidigare prognos för arbetslöshet och sysselsättning 2015 - 2016 har främst reviderats på grund av en trendmässig ökning av arbetslösheten i slutet av 2015 Mellan sista kvartalen 2014 - 2015 beräknas antalet jobb öka med 1 000 (motsvarande 0,9 procent, riket 1,3 procent) och med ytterligare 1 100 under loppet av 2015 – 2016 (motsvarande 1,0 procent, riket 1,5 procent) Samtidigt ökar arbetslösheten något för att fjärde kvartalet 2015 uppgå till 9,5 procent, eller 12 100 personer Under år 2016 ökar arbetslösheten ytterligare något för att i slutet av samma år uppgå till 9,7 procent, eller 12 500 personer

7 Prognostal hösten 2015 Talen anger förändringen i antalet personer mellan fjärde kvartalet och samma kvartal föregående år 20152016 Sysselsatta+ 1 000+ 1 100 Inskrivna arbetslösa+ 400

8 Förväntad procentuell sysselsättningsförändring (16-64 år) mellan kvartal 4 2015 och kvartal 4 2016

9 Inskrivna arbetslösa 16–64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, prognos kvartal 4 2016

10 Arbetslösheten ökar något Inskrivna arbetslösa 16-64 år som andel av registerbaserad arbetskraft, Västmanlands län, januari 1995 - oktober 2015

11 Arbetsmarknaden är tudelad Inskrivna arbetslösa 16-64 år med utsatta ställning på arbetsmarknaden och övriga inskrivna arbetslösa, Västmanlands län, januari 2004-oktober 2015

12 Inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden

13 Befolkningen och arbetskraften ökar tack vare utrikesfödda Befolkningsförändring bland utrikes och inrikes födda, 15-64 år, Västmanlands län, 2002-2014

14 Andel arbetsgivare som upplevt arbetskraftsbrist vid rekrytering Västmanlands län, våren 2007 – hösten 2015

15 Ett urval av brist- respektive överskottsyrken i Västmanlands län Bedömningarna avser hösten 2015

16 Sammanfattningsvis… Arbetslösheten ökar något under prognosperioden till 9,7 procent i slutet av 2016 Sysselsättningen ökar inom både det privata näringslivet och inom de offentligt drivna verksamheterna med totalt 2 100 personer under åren 2015 - 2016 Andelen inskrivna arbetslösa med utsatt ställning på arbetsmarknaden växer och breda utbildningsinsatser krävs Arbetskraftsbristen vid rekryteringar är störst inom offentligt driva verksamheter men har även förvärrats inom näringslivet Arbetsförmedlingen har en central uppgift på arbetsmarknaden För att ta till vara på de lediga resurser som finns på arbetsmarknaden krävs en dialog och samverkan mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens övriga parter för att säkra kompetensförsörjning i länet


Ladda ner ppt "Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden i Västmanlands län 2016 Marcus Löwing Analysavdelningen."

Liknande presentationer


Google-annonser