Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsplan Projektets huvudmål: Får brukare med insatsen personlig assistans i Falköpings kommun den omvårdnad och service som de efterfrågar ur ett.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsplan Projektets huvudmål: Får brukare med insatsen personlig assistans i Falköpings kommun den omvårdnad och service som de efterfrågar ur ett."— Presentationens avskrift:

1 Handlingsplan Projektets huvudmål: Får brukare med insatsen personlig assistans i Falköpings kommun den omvårdnad och service som de efterfrågar ur ett jämställdhetsperspektiv?

2 Starta ett kvalitetsarbete som synliggör brukaren ur ett genusperspektiv Vi ska kunna bryta ett traditionellt könsrollstänkande Kvinnor och män ska få likvärdiga insatser bedömda utifrån behov och livssituation Öka medvetenheten och kunskapen om jämställdhetsperspektivets betydelse i vårt arbete PROJEKTMÅL

3 Insatser till personer med funktionshinder 30 personer som har personlig assistans (LASS) varav 14 kvinnor och 16 män 90 personliga assistenter varav 70 kvinnor och 20 män MÅLGRUPP

4 Får brukarna som har personlig assistans den omvårdnad och service som de efterfrågar ur ett jämställd- hetsperspektiv? Begränsas valet av aktiviteter och insatser på grund av kön? Upplever brukaren att hon/han har valmöjligheter? FRÅGESTÄLLNINGAR

5 Hur väljer brukaren aktiviteter? Har det någon betydelse om assistenten är man eller kvinna? Finns det skillnader i beslut av beviljade insatser för kvinnor respektive män? FRÅGESTÄLLNINGAR

6 Faktainsamling, ”hårda mått”, statistik Beslutsgranskning Intervjuer med brukare KARTLÄGGNING

7 RESULTAT AV ENKÄTEN Fråga Snitt 1 - 5 Snitt kvin- nor Snitt män Komment ar Jag känner till mina rättigheter som funktionshindrad 2,953,002,92 Vet vart jag ska vända mig med frågor som rör mina rättigheter 3,523,563,50 Jag är nöjd med de rehabiliteringsinsatser jag har 3,673,503,75 Är ingen betydelse om assistent av det motsatta könet hjälper mig med personlig omvårdnad 3,862,784,67Avsevärd skillnad Jag har möjlighet att ägna mig åt mina fritidsintressen 3,903,224,42Skillnad

8 FrågaSnittSnitt kvin- nor Snitt män Kommen tar Jag får hjälp av mina närstående3,953,334,45Skillnad Jag vågar visa om jag är missnöjd med något 4,053,894,17Skillnad Jag tycker det är lagom omsättning av de personliga assistenterna 4,154,124,17 Jag är nöjd med de serviceinsatser jag får 4,193,444,75Skillnad Jag får ett korrekt bemötande av socialtjänstens handläggare 4,293,674,75Skillnad

9 FrågaSnittSnitt kvinn- or Snitt män Komment ar Jag har möjlighet att påverka min dag 4,294,334,25 Jag har de hjälpmedel jag anser att jag behöver 4,384,334,42 Jag känner mig trygg tillsammans med mina personliga assistenter 4,574,224,83Skillnad Jag känner aldrig obehag eller rädsla i mötet med mina assistenter 4,674,334,92Skillnad Jag är nöjd med den personliga omvårdnad jag får 4,764,674,83 Medelvärde4,083,764,32Skillnad

10 30 granskade akter 14 kvinnor i åldrarna 28- 63 år 16 män i åldrarna 15-60 år 9 personer tillhör LSS personkrets 1 2 personer tillhör LSS personkrets 2 19 personer tillhör LSS personkrets 3 Beslutad tid är mellan 31,5 – 226 timmar per vecka 29 beslut fattat av Försäkringskassan, 1 beslut fattat av Biståndsavdelningen Granskat omvårdnad/hygien, hushållsservice, matlagning, fritidsaktiviteter och träning BESLUTSGRANSKNING

11 Män har mer beslutad tid för träning, fler män har beslut om träning än kvinnor Män har mer beslutad tid för omvårdnad - hygien än kvinnor Kvinnor har mer beslutad tid för hushållsservice än män RESULTAT BESLUTSGRANSKNING

12 Kvinnor och män har ungefär lika beslutad tid för matlagning och fritidsaktiviteter (yngre brukare har mer tid för fritids- aktiviteter än äldre brukare) I beslut om hushållsservice där brukaren är gift eller sammanboende delas tiden så att maka/maka tar sin del av hemmets skötsel. RESULTAT BESLUTSGRANSKNING

13 Män har en bättre situation och livskvalitet än kvinnor, små variationer men männen är mer nöjda med insatserna än kvinnorna Upplevelsen ute i verksamheterna är att kvinnorna oftare uttrycker sitt missnöje Anhörigvårdare är oftast en kvinna Männen får bättre bemötande av handläggarna än kvinnorna Männen har större möjlighet att ägna sig åt fritidsaktiviteter än kvinnorna. ANALYS-VAD HAR VI SETT

14 Kvinnliga brukare väljer alltid kvinnlig personal före manlig personal Manliga brukare väljer både kvinnlig och manlig personal Män får lättare gehör för sina önskemål gentemot personalen Män känner större trygghet i mötet med personalen än kvinnor Män har lättare att visa missnöje än kvinnor Män har mer tid för omvårdnad än kvinnor ANALYS-VAD HAR VI SETT?

15 Kvalitetsarbete i socialförvaltningen Mål Planera GenomförUtvärdera Lär Fokusgrupper Kvalitetsgarantier Synpunktshantering Brukarundersökningar Arbetsmiljökartläggningar Utvärderingar Ärendegranskning Kvalitetsdag Processkartläggningar Projektmedel Idébytarvecka Årlig handlingsplan Metoder Utgångspunkter DelaktighetFör vem?Lärande Ledningens engagemang Enkelhet Nöjda brukare samt engagerade och nöjda medarbetare Arbetssätt

16 K V A LI T E T / M Å L S T Y R N I N G S P R O C E S S E N Socialförvaltningen

17 Kvalitetsarbete – Jämställdhetsarbete Hur arbetar vi idag? Jämställdhetsplan - korta och långa mål Brukarundersökningar- analyserar hur männen resp. kvinnorna har svarat. Arbetsplatsträffar - Punkt på dagordning Statistik (delvis) utifrån män och kvinnor Utvärderingar-jämställdhetsperspektiv Synpunktshantering- sammanställning utifrån hur män resp. kvinnor svarat Jämtegrering ingår i utbildningen av vårdpersonal inom äldreomsorgen Handlingsplan för jämställdhetsarbetet framtagen

18

19 Handlingsplan Handlingsplan för assistansenheten utifrån ett jämställdhetsperspektiv för brukare 2007-2008 Vad?Hur?När?Ansvar? Individuell planering med ett jämställdhetsperspektiv Skapa en mall för individuell planering Individens behov är utgångspunkten för planeringen 2007 - 2008Områdeschef Integrera jämställdhetsfrågorna hos personalen På APT ska jämställdhetsperspektivet finnas med på dagordningen 2007Enhetscheferna Utveckla jämställdhetsperspektivet i synpunkts- och klagomålshanteringen Personalen ska informera och uppmuntra alla brukare, och speciellt kvinnorna till att lämna in synpunkter och klagomål. PåbörjadEnhetscheferna Kvalitetssäkra informationen till brukaren utifrån beslut och verksställighet Ta fram en checklista till ansvariga med information som följer brukaren från handläggning till verkställighet 2007Områdeschef LSS-handläggare Enhetschef Processkartläggning av LSS/LASS- ärendes väg från ansökan till verkställighet Uppföljning och utvärdering av processkartan 2007Områdeschef Enhetschef Verksamhetsutvecklare LSS-handläggare Handikappsekreterare Fler män som personliga assistenter? Uppmuntra brukaren att välja manlig personal i rekryteringsskedet LöpandeEnhetschefen

20 Handlingsplan Verksamhetsutveckling utifrån ett jämställdhetsperspektiv för brukare inom Socialförvaltningen Förvaltningsnivå Kvalitetsarbete - jämställdhetsarbete Starta ett kvalitetsarbete som synliggör brukaren ur ett jämställdhetsperspektiv i alla verksamheter inom socialförvaltningen. 2007 - 2008Förvaltningschef Ledningsgrupp Utbildning i jämställdhetsfrågor för socialförvaltningens personal (starta ”tänket”, bemötande, kvalitetssäkring) Olika föreläsningsformer2008Förvaltningschef Utbildningssamordnare Arbetsplatsdiskussioner i jämställdhetsfrågor Statistik Visa ”egeninspelad” film på APT som ett diskussionsunderlag. Filmen ska visa olika vardagssituationer i arbetet som kan uppstå med brukare och personal ur ett jämställdhetsperspektiv. Där det är möjligt ska vi särskilja på kvinnor och mäns statistiksvar 2007-2008 2007 ???? Verksamhetsutvecklaren Framtida brukarundersökningar Lyfta in trygghetsfrågan i enkäten till brukarna. Lyfta in bemötandefrågan utifrån myndighetsutövningen Analysera alla svar utifrån jämställdhetsperspektivet 2008Verksamhetsutvecklaren Socialförvaltningens ledningsgrupp (SLG) Införa jämställdhetsperspektivet på dagordningen 2007Socialchef Facklig samverkansgrupp (SVG) Införa jämställdhetsperspektivet på dagordningen 2007Socialchef

21

22

23


Ladda ner ppt "Handlingsplan Projektets huvudmål: Får brukare med insatsen personlig assistans i Falköpings kommun den omvårdnad och service som de efterfrågar ur ett."

Liknande presentationer


Google-annonser