Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur kan vi med ny teknik och nya idéer åtgärda hot om framtida översvämningar? Johan Kling Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt Länsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur kan vi med ny teknik och nya idéer åtgärda hot om framtida översvämningar? Johan Kling Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt Länsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Hur kan vi med ny teknik och nya idéer åtgärda hot om framtida översvämningar? Johan Kling Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt Länsstyrelsen i Västra Götaland  031-605945  johan.kling@lansstyrelsen.se

2 Vad är en översvämning?

3 Översvämning ”när mark som normalt inte står under vatten tillfälligt täcks med vatten; detta ska inbegripa översvämningar som härrör från floder, bergsforsar, och översvämningar från havet i kustområden; översvämningar från avloppsvattensystem kan uteslutas” (Ref: Översvämningsdirektivet)

4 Var uppstår översvämningar?

5 Flodplan = Översvämningsplan

6

7 FLODPLAN

8 Flodplan = Översvämningsplan Översiktlig översvämningskartering MSB

9 Dokumenterade översvämning fram tom 2005 SMHI SVAR MSB

10 Är översvämningar negativt eller positivt?

11 Översvämningar i EU perspektiv Senaste åren har EU drabbats av 100 stora översvämningar Sedan 1998 har över 700 person avlidit på grund av översvämningar inom EU Kostnad 1998-2010: 25 miljarder Euro Över 500 000 personer har tvingats flytta Om åtgärder inter kommer igång kan kostnaderna för översvämningar stiga 10-20 ggr till över 100 milj Euro per år i framtiden (Ass. of British Insurers) Rumänien augusti 2010: 26 döda, Kostnad: 867 miljoner Euro Ref: UNEP

12 Fokus på de negativa effekterna Fokus på att reducera översvämningens storlek och reducera samhällets känslighet för skada Åtgärder fokuseras på lokala förutsättningar och genomförs direkt i anslutning till stora översvämningar Risk uttrycks enbart som återkomstperiod Åtgärderna fokuseras på att förändra återkomstperioden på den aktuella platsen Traditionell översvämningshantering Ref: WMO Ass. Programme on Flood Management

13 Översvämningar har många positiva effekter som också måste ingå analysen Åtgärder för att minska översvämningsrisk kan förvärra risken för skador i samband med torka. En strategi måste innehålla alla typer av översvämningar, inte bara de extrema situationerna Markanvändningen och verksamheter som påverkar hydrologin bör ingå i strategin Måste integrera arbetet med Ramdirektivet för vatten Bör innebära en strategi på avrinnings- områdesnivå som bygger på solidaritets- principen Integrerad översvämningshantering Integrerad översvämnings strategi Vatten förvaltning Kust förvaltning Risk och Skydd hantering Markanvändning

14 Diffusa åtgärder Omforma landskapet Erosionsskydd Åtgärder för att dämpa avrinningen Öka infiltrationen Åtgärder i stadsmiljöer Lokala åtgärder Invallning Utjämningsmagasin, dammar Avledningar Rensningar Ökad dränering Strukturella åtgärderAnpassningsåtgärder Regleringar Zonering Översiktsplanering Beredskapsåtgärder Förvarningssystem Varningssystem Beredskapsåtgärder Evakuering Omförflyttning Försäkringar Statliga Privata Åtgärder vid översvämningsrisk Efter: Petry 2002

15 Diffusa åtgärder Åtgärder på landskapsnivå Erosionsskydd Åtgärder för att dämpa avrinningen Öka infiltrationen Åtgärder i stadsmiljöer Lokala åtgärder Invallning Utjämningsmagasin, dammar Avledningar Rensningar Ökad dränering Strukturella åtgärderAnpassningsåtgärder Regleringar Zonering Översiktsplanering Beredskapsåtgärder Förvarningssystem Varningssystem Beredskapsåtgärder Evakuering Omförflyttning Försäkringar Statliga Privata Åtgärder vid översvämningsrisk Efter: Petry 2002

16 Vattendjup Översvämningens varaktighet Flödeshastigheten Sedimentkoncentrationen Kornstorlek Våg och vindhastighet Miljögiftsbelastning Hastigheten på vattennivåns höjning när översvämningen börjar Vad påverkar skadans storlek vid översvämningar

17

18 Analysera vad som har hänt uppströms översvämningsområdet avseende hydrologin, geomorfologin, markanvändning m.m. Förstå systemet och dynamiken i vattendraget, sjön eller kusten Undersök vad som har hänt med fåran inom översvämningsområdet – lokal hydraulik Ta fram kurva för Skada vs. Återkomstperiod Förbered informationsinsamlingen inför nästa översvämning Ta fram strategi enligt integrerad översvämningsmetodik Sätt alltid in åtgärder i ett avrinningsområdesperspektiv Utgå från bästa möjliga teknik Samverkan! Hur kan man arbeta i praktiken med översvämningsproblematik?

19 Exempel Smedjeån, Laholm Smedjeån juli 2007 – Aquarius projektet

20 Var skedde översvämningen ? Flöde ca 25 m3/S = 30-40 års flöde

21 Direkta åtgärder och slutsatser 2007 Högt vattenstånd i havet och dämningseffekt från Lagan stor betydelse Smedjeån var dåligt rensad både avseende död ved och sediment Trånga passager vid broar Reglering av uppströms sjöar och kraftverk delvis orsak. Viktigt att skapa magasin uppströms Kraftig nederbörd var huvudsakliga orsaken

22 Resultat från hydromorfologiska undersökningar 2009 Närmare hälften av årsnederbörden föll under 2 veckor Området som översvämmades utgjorde till största del tidigare våtmarksområde, Ränneslövs ängar som dikades ut på 1930-talet. Delar av området har tagits i bruk för jordbruk. Omfattande marksänkningar (ca 1,2 meter) Det finns naturliga trånga sektioner i ån som bidrar till att förstärka översvämningsrisken Flödet vid översvämningen 2007 var ca 24 m3/s medan fårans kapacitet i översvämningsområdet är ca 11 m3/S Rensningar av ån har marginell betydelse för extrema flöden Lagan hade obetydlig effekt på översvämningsområdet. Torka är ett minst lika stort problem i området. Åtgärder som rensningar, rätningar förstärker problem med torka. Dammar och reglerad sjö kan enbart reducera flödet i begränsad omfattning, men kan vara viktiga för torka.

23 Hydrotekniska fallet

24 Vattenytan vid MQ och vid översvämningen 2007

25 Kapaciteten i fåran

26 Fårans form i naturliga vattendrag är i balans med hydrologin

27 Fortsättningen i projektet … Brist på bevattningsvatten förekommer nästan varje år, översvämningar var 30:e år Förslag att återställa våtmarkerna i Ränneslövs ängar och nyttja området som översvämningsområde och reservoar för bevattningsvatten Reglera Oxhultasjön (vattenkraftverk) så att man inte tappar ned till sänkningsgränsen för tidigt på säsongen. Vatten- och näringshushållningsplaner på gårdsnivå.


Ladda ner ppt "Hur kan vi med ny teknik och nya idéer åtgärda hot om framtida översvämningar? Johan Kling Vattenmyndigheten, Västerhavets vattendistrikt Länsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser