Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Globala aspekter på ojämlikhet i hälsa WHO:s kommission för sociala bestämningsfaktorer för hälsa (CSDH)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Globala aspekter på ojämlikhet i hälsa WHO:s kommission för sociala bestämningsfaktorer för hälsa (CSDH)"— Presentationens avskrift:

1 Globala aspekter på ojämlikhet i hälsa WHO:s kommission för sociala bestämningsfaktorer för hälsa (CSDH)

2 Upplägg Den globala kommissionen Den brittiska ”Marmot-kommissionen” Vad hände i Sverige? Malmö-kommissionen En lokal rapport i SLL

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Slutsatser - möjligheter Ojämlikhet i hälsa både inom och mellan länder Sociala bestämningsfaktorer har stor betydelse – hälsa skapas till stor del utanför sjukvården Förbättrade livsvillkor => bättre hälsa Mera jämlik fördelning förbättrar hälsa Stora möjligheter om viljan finns

32 Fair Society – Healthy Lives Marmot Review i Storbritannien, rekommendationer år 2010. Key messages: 1. Reducing health inequalities is a matter of fairness and social justice. In England, the many people who are currently dying prematurely each year as a result of health inequalities would otherwise have enjoyed, in total, between 1.3 and 2.5 million extra years of life.

33 2. There is a social gradient in health – the lower a person’s social position, the worse his or her health. Action should focus on reducing the gradient in health. 3. Health inequalities result from social inequalities. Action on health inequalities requires action across all the social determinants of health. 4. Focusing solely on the most disadvantaged will not reduce health inequalities sufficiently. To reduce the steepness of the social gradient in health, actions must be universal, but with a scale and intensity that is proportionate to the level of disadvantage. We call this proportionate universalism.

34 5. Action taken to reduce health inequalities will benefit society in many ways. It will have economic benefits in reducing losses from illness associated with health inequalities. These currently account for productivity losses, reduced tax revenue, higher welfare payments and increased treatment costs. 6. Economic growth is not the most important measure of our country’s success. The fair distribution of health, well-being and sustainability are important social goals. Tackling social inequalities in health and tackling climate change must go together.

35 7. Reducing health inequalities will require action on six policy objectives —— Give every child the best start in life —— Enable all children young people and adults to maximise their capabilities and have control over their lives —— Create fair employment and good work for all —— Ensure healthy standard of living for all —— Create and develop healthy and sustainable places and communities —— Strengthen the role and impact of ill health prevention

36 8. Delivering these policy objectives will require action by central and local government, the NHS, the third and private sectors and community groups. National policies will not work without effective local delivery systems focused on health equity in all policies. 9. Effective local delivery requires effective participatory decision-making at local level. This can only happen by empowering individuals and local communities

37 Marmot-review i Storbritannien 2010 Minska sociala skillnader i uppväxtvillkor Minska sociala skillnader i individers möjligheter att utvecklas, ha inflytande över sitt liv Sysselsättning och goda arbetsvillkor för alla Tillförsäkra alla en hälsosam levnadsstandard Skapa/utveckla hälsosamma platser och lokal- samhällen, förstärk prevention av ohälsa Generella åtgärder i proportion till behoven

38 Sverige – vad hände? FHI fick 2009 uppdrag att analysera lärdomar av den globala kommissionen Expertgrupp/referensgrupp hade många synpunkter på utkast till rapport, föreslog att tillsätta en kommission Synpunkterna beaktades inte – ett annat förslag lades fram Debattartikel från referensgruppen Temanummer i Socialmedicinsk Tidskrift

39 Sverige – vad hände? Kommission i Danmark Malmö-kommissionen bildades (nästa bildspel)

40 En lokal rapport i Stockholms läns landsting

41 Hälsorelaterad livskvalitet EQ- 5D index

42 Andel med låg tillit till andra människor i bostadsområdet

43 Andel dagligrökare

44 Andel med riskkonsumtion av alkohol

45 Andel med fetma (BMI>=30)

46 Förväntad livslängd

47 Antal vårdade för alkoholrelaterad sjukdom per 10.000

48 Skillnader i dödlighet mellan utsatta områden och övriga Stockholms län Source: Register data, Stockholm County Council

49 Jämlik hälsa – hur når vi dit?

50 Bikupediskussion Vilken hälsoskillnad tycker du är viktigast att åtgärda?

51 Hur kan man minska sociala skillnader i hälsa? Vem ska göra vad? - Landstingets ansvar? - Kommunens ansvar? - Samverkan? Andra aktörer? Insatser riktade mot livsvillkor? Insatser riktade mot levnadsvanor? Hälso- och sjukvårdens roll? Insatser inom andra politikområden (SNS- rapport ”Vårdens utmaningar)

52 Mål för folkhälsan i Sverige Nationella målen för folkhälsa SLL:s Folkhälsopolicy 1. Goda livsvillkor - ojämlikhet i hälsa ska minska 2. God miljö 3. Goda arbetsförhållanden 4. Hälsosamma levnadsvanor 5. God psykisk hälsa

53 Hur kan vården bidra? Bra lokalt utbud av vård - lokalisering efter behov Resursfördelning efter behov - mellan mottagningar - mellan patienter (tid till tolk) Mera utåtriktad/uppsökande vård - efterfrågan ej = behov

54 Hur kan vården bidra? Patientavgifter – vissa grupper mera känsliga Dialog med patienter, befolkning Förbättrad information/kommunikation (”health literacy”) Bemötande, förståelse

55 Hur kan andra sektorer bidra? Kommunen - förskola - skola - socialtjänst Samhällsplanering - boende - fysisk och social miljö Arbetsmarknad Andra aktörer

56 Hälsans bestämnings- faktorer Hälso- tillstånd Efterfrågan Tillgång till vård – Utbud av vård Hälsofrämjande/förebyggande insatser Vård- konsumtion Ekonomi, kulturella faktorer, bemötande Behov Hälsofrämjande/ förebyggande insatser Hälsoutfall

57 Instuderingsfrågor Vad är sociala bestämningsfaktorer för hälsa? Ange fyra skäl varför man ska betona betydelsen av sociala bestämningsfaktorer för hälsa, enligt WHO:s kommission Vilka var huvudrekommendationerna i den brittiska Marmot-reviewen? Vad innebär ”proportionate universalism”? Hur kan det översättas till svenska förhållanden?


Ladda ner ppt "Globala aspekter på ojämlikhet i hälsa WHO:s kommission för sociala bestämningsfaktorer för hälsa (CSDH)"

Liknande presentationer


Google-annonser