Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tema 1 Slavka Bajevic Behija Sulejmanovic Vildane Hyseni.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tema 1 Slavka Bajevic Behija Sulejmanovic Vildane Hyseni."— Presentationens avskrift:

1 Tema 1 Slavka Bajevic Behija Sulejmanovic Vildane Hyseni

2 Studiens Syfte Syftet med denna studie var att ta reda på vilka aspekter av omvårdnad som var mest effektiva för att återfå normal kroppsvikt hos ungdomar med anorexia nervosa. Metod Kvalitativ studie Deskriptiv Design Recovery of Normal Body Weight in Adolescents with Anorexia Nervosa: The Nurses’ Perspective on Effective Interventions.

3 Studiens Syfte Syftet med denna studie var att säkerställa hur ungdomar med anorexia nervosa återhämtar sig, återfår normal vikt och upplevelsen av deras vård under behandlingen på en slutenvårdsenhet. Metod Kvalitattiv Design Grounded Theory Effective nursing care of adolescents with anorexia nervosa: a consumer perspective

4 Studiens Syfte Syftet med denna studie var att beskriva de strategier sjuksköterskor använder sig för att bygga upp en terapeutisk relation med ungdomar som har anorexia nervosa. Metod Kvalitativ Grounded Theory Developing interpersonal relationships with adolescents with anorexia nervosa

5 Syfte Syftet med denna studie var att undersöka attityder hos sjuksköterskor och annan vårdpersonal i sjukvården gentemot ungdomar och unga vuxna med ätstörningar. Metod Kvantitativ Design Attitudes and knowledge levels of nurses and residents caring for adolescents with eating disorder.

6 Tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov såväl fysisa psykiska socaiala kulturella och ändliga Att komunicera med patienter, anhöriga,personal och andra på ett respektfull lyhört och empatisk sätt I dialog med patienter och/eller närstående ge stöd och vägledning för att möjliggöra optimalt delaktighet i vård och behandling Förvissa sig om att patient och /eller närstående förstår given information Studiers koppling till sjuksköterskeproffesionen

7 Följa upp patientens tillstånd efter undersökningar eller behandlingar I dialog motivera patienter till följsamhet i behandlingar Sjuksköterskan ska ha förmga att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändring av livstilsvanor hos patienter Identifiera och bedöma patientens resurser och förmåga till egen vård Undervisa och stödja patienter och närstående indviduellt eller i grupp i syfte att främja hälsa och hindra ohälsa Studiers koppling till sjuksköterskeproffesionen

8  Arbetsterapeut Jobbar för patientens delaktighet i behandlingen Ha ett professionellt bemötande vid varje kontakt med patient och närstående. Samarbetet mellan enheterna och tvärprofessionella teamet Andra discipliners ansvarsområde

9  Dietist Dietistens roll blir att sprida kunskap om maten, vara utbildare och pedagog i matens tecken. Tidig upptäckt och snabba åtgärder är viktiga Förhindrar viktnedgångar, kroniska ätstörningar och de ökade risker som följer med dessa. Ska vara lyhörd, bör vara kreativ, vara nyfiken på och öppen. Aldrig glömma bort att förmedla matglädje. Andra discipliners ansvarsområde

10 Psykolog Att med hjälp av psykologiska och psykoterapeutiska metoder behandla och rehabilitera patienter med psykisk ohälsa Att arbeta väl avgränsat och fokuserat med korttidsbehandling, individuellt och i grupp. Att identifiera och arbeta förebyggande med människor i riskzonen för psykisk ohälsa. Att hjälpa patienten vidare till sådan behandling och vård som han/hon inte själv kan erbjuda. Andra discipliners ansvarsområde

11  Läkare Samtliga patienter bör genomgå en allsidig utredning. En medicinsk utredning är alltid väsentlig dels för att fastställa patientens metabola situation Dels för att utesluta andra sjukdomstillstånd Sjukdomshistorien kartläggs genom en omsorgsfull anamnes där utlösande faktorer, förloppet av sjukdomen och nuvarande livssituation beskrivs noggrant. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot risk för självmordshandlingar. Andra discipliners ansvarsområde

12 Bakker, R., van Meijel, B., Beukers, L., van Ommen., Meerwijk, E.,& van Elburg, A (2011). Recovery of Normal Body Weight in Adolescents with Anorexia Nervosa: The Nurses’ Perspective on Effective Interventions. Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing Micevski, V. & McCann, T. V. (2005). Developing interpersonal relationships with adolescents with anorexia nervosa. Contemporary Nurse, 20:1, 102-116 Raveneau, G., Feinstein, R., Rosen, L. M. & Fisher, M. ( 2014). Attitudes and knowledge levels of nurses and residents caring for adolescents with an eating disorder. Int J Adolesc Med Health 2014; 26(1): 131–136 Zugai, J., Parbury-Stein, J. & Roche, M. (2012). Effective nursing care of adolescents with anorexia nervosa: a consumer perspective Journal of Clinical SNursing, 22, 2020–2029 Svensk sjuksköterskeföreningen. (2014) ICN: etiska kod för sjuksköterskor.Hämtat: http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/SSF-om/Sjukskoterskans-profession/ http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/SSF-om/Sjukskoterskans-profession/ Socialstyrelsen (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm. Socialstyrelsen. Hämtad 9 oktober, 2015 från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf Referenser:


Ladda ner ppt "Tema 1 Slavka Bajevic Behija Sulejmanovic Vildane Hyseni."

Liknande presentationer


Google-annonser