Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildning för nyanlända elever Höstterminen 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildning för nyanlända elever Höstterminen 2015."— Presentationens avskrift:

1 Utbildning för nyanlända elever Höstterminen 2015

2 Nya bestämmelser om nyanlända i skollagen Den 1 januari 2016 träder nya bestämmelser i skollagen i kraft som reglerar nyanländas rätt till utbildning Bestämmelserna berör till mestadel eleverna i grundskolan och återfinns huvudsakligen i 3 kap 12 a-f §§skollagen.

3 Bakgrund till ny lagstiftning  Ett särskilt regelverk för nyanlända elever saknas i befintlig lagstiftning  Det finns stora skillnader i hur väl kommunerna klarar av att organisera mottagandet och undervisningen av dessa elever.  Identifierade problem;  Det kan ta lång tid innan eleverna får delta i undervisning  Skolorna skaffar sig inte kunskap om elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning  Eleverna fastnar i förberedelseklasser  Eleverna får mindre undervisningstid än jämnåriga elever  Det kan ta lång tid innan eleverna får delta i undervisning  Skolorna skaffar sig inte kunskap om elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning  Eleverna fastnar i förberedelseklasser  Eleverna får mindre undervisningstid än jämnåriga elever

4 Syftet med de nya bestämmelserna  Huvudsyftet är att ge nyanlända elever de bästa förutsättningarna att uppnå målen - införa krav på att alla huvudmän ska vidta vissa åtgärder i fråga om nyanlända i syfta att öka likvärdigheten - Införa ytterligare möjligheter för rektorerna att anpassa undervisningen

5 Sammanfattning av nya bestämmelser 1.En definition av nyanländ införs 2.Krav på bedömning av en nyanländ elevs kunskaper införs 3.Bedömningen ska utgöra underlag för beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp, hur undervisningen ska planeras och hur tiden ska fördelas mellan ämnena 4.En nyanländ ska placeras i en lämplig årskurs inom två månader från mottagandet. 5.En nyanländ ska placeras i en undervisningsgrupp inom två månader från mottagandet. 6.Utökade möjligheter att besluta om prioriterad timplan 7.En nyanländ får delvis undervisas i förberedelseklass 8.Bestämmelse om garanterad undervisningstid för nyanlända införs 9.Bestämmelser införs om att särskilt stöd inte ska tillämpas om stödbehovet kan tillgodoses genom en åtgärd till stöd för nyanlända.

6 Definitionen - nyanländ Med nyanländ avses den som 1. har varit bosatt utomlands, 2. nu är bosatt i landet, och 3. har påbörjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet.

7 Exempel p.3 Elev 9 år, vid ankomst  Påbörjade skolan vid ankomst Elev 6 år, vid ankomst  Påbörjade skolan vid 8 års ålder – levde gömd under några år Omfattas av begreppet nyanländ

8 Bedömning av elevernas kunskaper Det införs krav på att en nyanländ elevs kunskaper skyndsamt ska bedömas om ej uppenbart obehövligt. Vissa andra elevers kunskaper ska också bedömas, om det behövs – rektor avgör. Resultatet av bedömningen ska ingå i underlaget för beslut om placering i årskurs och undervisningsgrupp samt för hur undervisningen ska planeras och hur tiden ska fördelas mellan ämnena

9 Bedömning av kunskaper för vissa andra elever Började skolan ht, sju år  Ankom sent på våren till förskoleklass, brister i svenska språket  Ankom längre tid före skolstart, brister i svenska språket - Bedömning av kunskaper i svenska då de ej läst andra ämnen Vid något tillfälle gått i skolan i Sverige och efter att ha bott utomlands återvänt till Sverige  Oavsett när eleven började skolan  ex. nyanländ påbörjar vid ordinarie skolstart, bor utomlands i fem år, återvänder till Sverige  Vuxit upp i Sverige och påbörjat utbildning, bott utomlands, återvänder.

10 Placering i årskurs och undervisningsgrupp  En nyanländ elev ska inom två månader från mottagande i skolväsendet placeras i en årskurs som är lämplig med hänsyn till elevens; - ålder - förkunskaper och -personliga förhållanden i övrigt.  Inom samma tid, d.v.s. två månader ska eleven placeras i en undervisningsgrupp (ej FBK).

11 Prioriterad timplan Det införs en möjlighet att omfördela tiden mellan olika ämnen för en nyanländ elev Timmar bör endast få omfördelas till ämnet svenska eller svenska som andraspråk En elev bör få ha en sådan prioriterad timplan i högst ett år. Vid beslut om prioriterad timplan får inte avvikelser från de ämnen och mål som gäller för utbildningen göras

12 Garanterad undervisningstid  Nyanlända elever ska efter placering i en årskurs få minst lika många timmars undervisning som återstår för övriga elever i samma årskurs under den kvarvarande skoltiden till och med den högsta årskursen.

13 Förberedelseklass  En nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket för att kunna följa och tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen ska delvis få undervisas i förberedelseklass.  Ej obligatoriskt att inrätta förberedelseklasser  En elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper för att kunna delta i den ordinarie undervisningen i ämnet.  Undervisning i förberedelseklass ska inte få pågå längre än två år.  Geografisk närhet till ordinarie undervisningsgrupp ska eftersträvas

14 Särskilt stöd  Bestämmelserna om särskilt stöd och åtgärdsprogram ska inte tillämpas om en elevs stödbehov bedöms kunna tillgodoses genom en åtgärd till stöd för nyanlända elever.  Detta betyder att särskilt stöd inte ska ges om skolan bedömer att eleven genom t.ex. prioriterad timplan och undervisning i förberedelseklass har förutsättningar att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.


Ladda ner ppt "Utbildning för nyanlända elever Höstterminen 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser