Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UPPFÖLJNING HP/VP 2015 HELENA LINDHOLM SCHULZ, PROREKTOR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UPPFÖLJNING HP/VP 2015 HELENA LINDHOLM SCHULZ, PROREKTOR."— Presentationens avskrift:

1 UPPFÖLJNING HP/VP 2015 HELENA LINDHOLM SCHULZ, PROREKTOR

2 Uppföljning U SAMLAD ÅRSUPP- FÖLJNING ÅRSREDOVISNING UPPFÖLJNING HP/VP UPPFÖLJNING RISKANALYS STYRELSEBESLUT ÅRSREDOVISNING UPPFÖLJNING HP/VP UPPFÖLJNING I STYRELSEN AV VISION 2020 VÅRDIALOGEN

3 Uppföljning U SAMLAD ÅRSUPP- FÖLJNING ÅRSREDOVISNING UPPFÖLJNING HP/VP UPPFÖLJNING RISKANALYS STYRELSEBESLUT ÅRSREDOVISNING UPPFÖLJNING HP/VP UPPFÖLJNING I STYRELSEN AV VISION 2020 VÅRDIALOGEN BUDGET ANSLAGSFÖRDELNING OCH KOSTNADS.DEB HÖST- DIALOGEN HANDLINGS- OCH VERKSAMHETSPLANER UG 1 OKT FAK 1 NOV UB, GF 7 NOV STYRELSEBESLUT RISKANALYS STYRELSEBESLUT BUDGET UNIVERSITETSLEDNINGEN FAKULTETSLEDNINGEN PREFEKTER REKTORS CHEFS- MÖTE RISKANALYS OMVÄRLDS- ANALYS REKTORS CHEFSMÖTE VÅRPROPOSITIONEN VÅRDIALOGEN BUDGET- FÖRUT- SÄTTNINGAR BUDGET- PROPOSITIONEN UTVÄRDERINGAR DEMOGRAFI ETC UNIVERSITETSLEDNINGEN FAKULTETSLEDNINGEN STYRELSEBESLUT O P

4 Forskning Rekryteringsprocesser och kompetensfo ̈ rso ̈ rjning. Under a ̊ ren som ga ̊ tt har det skett en tydlig utveckling mot o ̈ kade internationella rekryteringar. UGOT Challenges. Efter en noggrann urvalsprocess da ̈ r ca 30 externa experter deltagit valdes sex fo ̈ rslag ut av 78. Forskningsinfrastruktur. GU har en nationell roll med huvudansvar fo ̈ r bland annat marin forskningsinfrastruktur (Sven Lovén Centrum) och magnetro ̈ ntgen-teknologi (NMR-centrum). ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

5 Fakultetsexempel HFS: Fördjupat samarbete över fakultetsgränser ITFS: utveckla forskningsverksamhet på temat ‘‘Samha ̈ llets digitalisering’’. NFS: strategisk profilering av forskningsverksamheten. SA Wallenbergs Centrum fo ̈ r Molekyla ̈ r och Transnationell Medicin a ̈ r etablerat. KFS: framga ̊ ngsrikt i att erha ̊ lla externa forskningsbidrag. PARSE- konferensen SFS: inventerat utrymmet fo ̈ r forskning i la ̈ raransta ̈ llningar. Integrera forskning i utbildning; t.ex. genom att koppla examensarbeten pa ̊ mastersnivå till pa ̊ ga ̊ ende forskningsprojekt. UFS: kompletta akademiska miljo ̈ er fortsa ̈ tter. Universitetsbiblioteket har pa ̊ bo ̈ rjat implementeringen av ett forskarsto ̈ d. ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

6 Utbildning: universitetsgemensamt Internationalisering: fem nya engelskspra ̊ kiga och internationellt inriktade mastersprogram. Policy fo ̈ r pedagogisk utveckling antagits liksom ett Pedagogiskt idéprogram. Sju la ̈ rare har kunnat antas som excellenta la ̈ rare. Satsningar inom ramen fo ̈ r ‘‘blended learning’’ har genomfo ̈ rts. Ett universitetsgemensamt kvalitetssystem a ̈ r under utarbetande. Arbetet med att sa ̈ kersta ̈ lla doktoranders mo ̈ jligheter att inga ̊ i internationella sammanhang fo ̈ rsta ̈ rkts. Ett viktigt fokus har varit kvalitetsarbete info ̈ r UKA ̈ s kommande utva ̈ rdering. ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

7 Fakultetsexempel HHHFS; och SA arbetar sa ̈ rskilt med fra ̊ gan om dubbla examina. HFS; inrättat treutbildningsprogram på avancerad nivå i anslutning till starka forskningsmiljo ̈ er i logik och praktisk filosofi och till en strategisk satsning pa ̊ digital humaniora. ITFS har pa ̊ bo ̈ rjat ett arbete med att skapa ett nytt masterprogam i Data Science. SA har i samverkan med HFS och SFS inra ̈ ttat ett nytt mastersprogram i Global Health. UFS utvecklat utbildningar fo ̈ r livsla ̊ ngt la ̈ rande som kan genomfo ̈ ras på halvfart på kva ̈ llstid. Gemensamma fo ̈ rvaltningens verksamhetssto ̈ d erbjuder o ̈ kad samordning vad ga ̈ ller sto ̈ d fo ̈ r internationaliseringsarbete. UB arbetar med att utveckla studerande- och la ̈ rmiljo ̈ er. ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

8 Samverkan: universitetsgemensam nivå Samverkan integrerat i kärnverksamheten GU har erha ̊ llit mycket goda vitsord i Vinnovas utva ̈ rdering och beviljats medel fo ̈ r fortsatt utveckling av sin samverkansstrategi. GU Holding har bytt namn till GU Ventures och erha ̊ llit en ny styrelse. Mot bakgrund av flyktingsituationen har universitetet pa ̊ gemensam niva ̊ inlett ett djupare samarbete med Arbetsfo ̈ rmedlingen, Migrationsverket och Folkuniversitetet kring etablering och integration. Kunskapshantering och nyttiggo ̈ rande har integrerats i Forsknings- och innovationskontorets sto ̈ dverksamhet. Regeringen beslutade i ett tilla ̈ gg till regleringsbrevet om ett sa ̈ rskilt uppdrag till Go ̈ teborgs universitet att so ̈ ka minska rekryteringen till rasistiska organisationer och va ̊ ldsbejakande ro ̈ relser. Under a ̊ ret inra ̈ ttades och invigdes Segerstedt- ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

9 Fakultetsexempel Uto ̈ kat eller intensifierat arbete ro ̈ rande t.ex. praktik (HFS; NFS; SFS pa ̊ institutionsniva ̊ ). Arbete med samverkan i tja ̈ nstgo ̈ ringsplaner samt arbete med att go ̈ ra samverkan meriterande (HFS, SFS, UFS). Underla ̈ ttande fo ̈ r forskare att nå ut genom fo ̈ rba ̈ ttrad webb-kommunikation och via sociala medier (HHFS; SFS). HHFS arbetar med att utveckla en partnerstruktur anpassad fo ̈ r offentlig sektor. Projektet finansieras av VINNOVA. HFS tydliggo ̈ r samverkan i de forskningsdialoger som fo ̈ rs med institutionerna. Tre av institutionerna har tillsammans med innovationsra ̊ dgivare fra ̊ n FIK inga ̊ tt i IR Boost2 – ett projekt inom Innovationskontor Va ̈ st. KFS : utsta ̈ llningslokal på ̊ Kungsportsavenyn (A-venue) SA har o ̈ kat sin synlighet och sta ̈ rkt sitt deltagande inom Life sciencesektorn La ̈ rarutbildningsna ̈ mnden ansvarar tillsammans med naturvetenskapliga fakulteten fo ̈ r pilotprojektet. UB har o ̈ kat samarbetet med andra universitetsbibliotek, sa ̈ rskilt med Chalmers. ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

10 Arbetsmiljö; universitetsgemensamt Andelen nyrekryterade kvinnliga professorer uppgick under a ̊ ret till drygt 50 %, vilket go ̈ r att genomsnittet fo ̈ r perioden 2012– 2014 na ̊ r 40,5 %. 2015 beslutades att genomfo ̈ ra ett pilotprojekt kring ja ̈ msta ̈ lldhetsintegrering med hja ̈ lp av Nationella sekretariatet fo ̈ r genusforskning. Arbetsmiljo ̈ fra ̊ gorna har understrukits i fakulteternas arbete och det ga ̊ r att sko ̈ nja att blir en allt viktigare fra ̊ ga i organisationen. ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)

11 Fakultetsexempel Gemensamma fo ̈ rvaltningen har genomfo ̈ rt en rad aktiviteter fo ̈ r att fo ̈ rba ̈ ttra arbetsmiljo ̈ n och sa ̈ kersta ̈ lla att gemensamma fo ̈ rvaltningen a ̈ r en attraktiv arbetsplats. HFS har haft sa ̈ rskilt fokus på lokaler. Vid ITFS har nya arbetsgrupper fo ̈ r arbetsmiljö och likabehandling inra ̈ ttats; vid en institution har ett sa ̈ rskilt medarbetarskapsprojekt a ̊ terupptagits. KFS har arbetat med tidsplanering fo ̈ r la ̈ rare. Vid UFS har genomfo ̈ rts aktiviteter på temat Ha ̊ llbart arbetsliv och prefekter SA arbetar specifikt med kollegialiteten och att sta ̈ rka kollegiala fora. ORGANISATIONSNAMN (ÄNDRA SIDHUVUD VIA FLIKEN INFOGA-SIDHUVUD/SIDFOT)


Ladda ner ppt "UPPFÖLJNING HP/VP 2015 HELENA LINDHOLM SCHULZ, PROREKTOR."

Liknande presentationer


Google-annonser