Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personlighet och hälsa PC1205/PC1245 Ht 2011 Kursansvar: Cecilia Jakobsson Bergstad Anneli Goulding.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personlighet och hälsa PC1205/PC1245 Ht 2011 Kursansvar: Cecilia Jakobsson Bergstad Anneli Goulding."— Presentationens avskrift:

1 Personlighet och hälsa PC1205/PC1245 Ht 2011 Kursansvar: Cecilia Jakobsson Bergstad Anneli Goulding

2 Kursplanens lärandemål (förväntade studieresultat) Efter avslutad kurs skall studenten kunna: Kunskap och förståelse förklara centrala personlighetsteorier beskriva hälsa och ohälsa samt olika behandlingsmodeller beskriva och jämföra olika typer av studier inom psykologisk forskning Färdighet och förmåga relatera olika personlighetsteorier till varandra tillämpa personlighetsteorier för att beskriva samband mellan personlighet, hälsa och ohälsa presentera deskriptiv statistik i text och figur tillämpa grundläggande statistisk analys Värderingsförmåga och förhållningssätt muntligt och skriftligt redogöra för information, och problematisera kring fenomen, inom området personlighet och hälsa

3 Litteratur Borg, Elisabeth, & Westerlund, Joakim. (2007). Statistik för beteendevetare. (2:a uppl) Malmö: Liber. Hallerstedt, Gunilla (red). (2006). Diagnosens makt: Om kunskap, pengar och lidande. Göteborg: Daidalos. Larsen, Randy & Buss, David (2010). Personality psychology: Domains of knowledge about human nature (4 th ed.). Boston, A: McGraw ‐ Hill. Morrison, Val & Bennett, Paul (2009). An introduction to health psychology (2nd ed.). Harlow: Pearson Education. Kurskompendium (20 kr, säljs i Informationen, entréplan). Vetenskapliga artiklar finns via länkar i dokument på GUL (Göteborgs Universtitets Lärandeplattform, nås via Psykologens hemsida)

4 Allmän information Ni kommer att behöva tillgång till dator (studentportalen och GUL) och lånekort (GU), mer info finns på www.psy.gu.se. Jag (Cecilia) kommunicerar helst via sk. pim i GUL (svarar inom 48 timmar, med undantag för helger), men det gäller inte alla lärare!! Powerpoint-presentationer kommer vanligtvis att läggas på GUL före undervisningstillfället. Observera att dessa då saknar bilder som kan vara upphovsrättsskyddade.

5 Föreläsningar 1.Trait perspektivet 2.Psykodynamiska perspektivet 3.Humanistiska perspektivet 4.Socialkognitiva perspektivet. 5.Forskningsmetodik och statistik är integrerat i kursens första del. Hälsa/ohälsa är integrerat i alla perspektiven. Men när vi talar om hälsa/ohälsa gör vi inte nödvändigtvis det utifrån ”vårt” perspektiv. Föreläsningarna är inte obligatoriska dock är innehållet i dessa liksom allt material som ingår i kursen examinationsgrundande. Observera att alla kurstillfällen; föreläsningar, gruppövningar, laboration, seminarium och tentamen är tänkta som inlärningstillfällen.

6 Laboration (1 hp) En del av metodmomentet (totalt 3 hp, resten kommer på tenta 1b) och examineras med en övning plus inlämningsuppgift. Betyg G el. U OBS! Ni är indelade i två grupper Grupp A (PC1205) den 13 sept., Grupp B (PC1245) den 15 sept. Vid osäkerhet om vilken grupp du tillhör eller byte av grupp kontakta Cecilia. Meddela också om du inte kommer på övningen i god tid. Grupperna slås ihop till en (med övning den 15 sept), om de blir för små (<10/grupp).

7 Gruppövningar och seminarium (2 hp) Efter varje föreläsningsblock ligger en obligatorisk gruppövning i form av en gruppdiskussion. Målsättningen med gruppdiskussionerna är att ni ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera föreläsningarnas och litteraturens innehåll med hjälp av ett ”fall”. Ni skall föra minnesanteckningar från varje gruppdiskussion. Dessa minnesanteckningar har ni sedan som stöd så att ni vid examinationsseminariet den 6/12 kan redovisa hur er grupp diskuterade. Betyg G el. U

8 Gruppövning forts. Du kommer att bli tilldelad en grupp inför övningstillfället. Vilken grupp du ingår i och i vilket grupprum ni ska vara kommer att anslås på GUL senast några dagar före det första tillfället. Gå direkt till ditt grupprum - skriftliga anvisningar kommer att finnas på plats. Läraren går sedan runt till alla grupper i tur och ordning.

9 Uppsats (4 hp) Under kursens senare del kommer ni att skriva en kort uppsats om ett ämne inom Lärandemålet: ” beskriva hälsa och ohälsa samt olika behandlingsmodeller”. (introduktion den 8 dec) Uppsatsen presenteras sedan i kvarts- eller halvklass på ett obligatoriskt seminarium den 12/1, 2012. Betyg G el. U

10 Skriftlig tentamen (3 hp + 2 hp + 3 hp) Skriftlig tentamen 1a,b & 2 betygen U, G, och VG ges. OBS! För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget VG på minst 2 av salstentorna.  Examination I a och b, 20/10, salstenta: Traitperspektiv, 1a: Psykodynamiskt perspektiv och hälsa/ohälsa (3 hp), 1b: Forskningsmetod och statistik (2 hp).  Examination II, 29/11 salstenta: Socialkognitivt perspektiv, Humanistiskt perspektiv och hälsa/ohälsa (3 hp). Skrivsalar ligger på Viktoriagatan 30 och på Vasagatan 3 (se schema och info i samband anmälan) VIKTIGT! Anmälan till skriftlig tentamen sker på Studentportalen/Ladok senast 6 arbetsdagar innan tentamensdatum. Hittas via www.psy.gu.se.www.psy.gu.se

11 Allmänt om examination Allmänna föreskrifter och information om examination finns på www.psy.gu.sewww.psy.gu.se Där finns även sk. Övningstentor dvs. alla tidigare terminers tentor.

12 Kursvärdering föregående termin Bra upplägg Uppskattade övningar och seminarier Arbetsinsats: majoriteten lägger 21-30 tim/v (OBS helfart) Ojämn kravnivå – åtgärdad Hälsopsykologiboken ngt kritiserad – under utredning Kom ihåg att fylla i och lämna kursvärdering vid kursens slut i januari! Tack

13 Övrigt På GUL ska man regelbundet gå in och titta på informationen om denna kursen. Vi kommer att skriva in information om ändringar gällande sal, sjuk lärare, tentaresultat osv. framförallt på den sk. ”Anslagstavlan”. Ert ansvar att gå in och titta!

14 Med förhoppningar om gott samarbete! För att kursen ska fungera så behöver alla som ingår i den vara aktiva. Det krävs tex. att man läser litteraturen enligt ev. läsanvisningarna. Frågor ställs till kursansvarig: Cecilia Jakobsson Bergstad, 031-786 42 53 Cecilia.j.Bergstad@psy.gu.se


Ladda ner ppt "Personlighet och hälsa PC1205/PC1245 Ht 2011 Kursansvar: Cecilia Jakobsson Bergstad Anneli Goulding."

Liknande presentationer


Google-annonser