Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vostok Gas-fallet – vilket ansvar har marknadsplats resp VP-institut om handel sker till orimliga priser?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vostok Gas-fallet – vilket ansvar har marknadsplats resp VP-institut om handel sker till orimliga priser?"— Presentationens avskrift:

1 Vostok Gas-fallet – vilket ansvar har marknadsplats resp VP-institut om handel sker till orimliga priser?

2 © Swedbank 2 1. Handeln i Vostok Gas depåbevis den 7 januari 2009 Vostok Gas - Enda egentliga tillgång: depåbevis (ADR) i Gazprom värda ca 470 MUSD - Substansvärde per aktie ca 80 kr. 9 december: Kallelse till extra bolagsstämma Avveckling av bolaget - Utdelning av depåbevisen i Gazprom (ADR) genom obligatorisk inlösenprogram - Vostok Gas depåbevis delas upp (”aktiesplit”) i ett inlösendepåbevis och ett ordinarie depåbevis. Konsekvens: Substansvärdet per aktie skulle minska från ca 77 kr till knappt 40 öre.

3 © Swedbank 3 23 december: extra bolagsstämma + kommuniké - Förslaget om aktiesplit och inlösenförfarande bifölls - Hänvisning till ytterligare info i broschyr på bolagets hemsida. Informationsbroschyren: - Ingen (beskrivande) info om kvarvarande marknadsvärde, att ADR är enda tillgången eller att Vostok Gas blir ett ”skal” etc. - Tabell över skulder och tillgångar före och efter utskiftning utvisade att substansvärdet skulle minska från 468 MUSD till 2,2 MUSD. 9 januari: Avstämningsdag för inlösendepåbevisen i Gazprom → 5 januari sista dagen för handel inklusive rätten till bevisen.

4 © Swedbank 4 Handeln den 7 januari: - Sista avslut den 5 januari var ca 70 kr. OMX rensade orderboken efter handeln den 5 januari - Vissa handelsdeltagare (HP) lade in ”gamla priser” före öppningen den 7 januari → OMX kontaktade med HP med inneliggande köporder - Meddelanden i SAXESS 8.50 om att VGAS idag handlas efter split och inlösen. - OMX senarelade öppningen till Före öppningen ringde OMX till alla HD med köporder i systemet. Meddelade att HD fick ta fullt ansvar och att inga avslut till ”gamla priser” skulle makuleras. - Handeln stoppades Handel mellan och 10.23: - Inleddes på 69 kr, dalade successivt till 33 kr avslut. 17 institut deltog, varav 12 var köpare.

5 © Swedbank 5 Pressmeddelande från bolaget 11.39: ”Vostok Gas svenska depåbevis handlas från och med idag UTAN rätt att erhålla inlösendepåbevis” Meddelande från börsen om att handeln skulle återupptas kl 13. SIX-intervju med bolaget kl 15.24: Depåbeviset ”saknar reellt värde”. Omfattande handel mellan även under eftermiddagen. Kursen föll från ca 6 kr efter pressmeddelandet till, som lägst, 77 öre. Under dagen omsattes knappt 46 miljoner aktier, fördelat på ca avslut, till pris mellan 69 kr och 77 öre. Stora förluster (och vinster) för placerarna, vilket uppmärksammades i media.

6 © Swedbank 6 2. Vem ansvarar vid ”orimlig” kurssättning? Marknadsplatserna (MP), tänkbara argument: - Handelsreglerna → HD skyldiga att lägga marknadsmässiga order. Implicerar skyldighet att följa bolagsinformation. - MP har rätt, men inte skyldighet, att makulera order eller avslut. Vore orimligt ansvar. - MP har ett initialt och primärt ansvar för marknadsövervakningen. Övergår dock till HD vid viss gräns (?). MPs ansvar befriar inte HD från sitt ansvar enligt handelsreglerna. - Information från MP (och emittenterna)→ ökat ansvar på HD. - HD ansvarar för sin orderläggning. MP har inget ansvar mot slutkunderna. Känner f ö inte kunderna och deras motiv och saknar ofta kund-ID.

7 © Swedbank 7 Handelsdeltagarna (HD), tänkbara argument: Generellt - Endast MP har skyldighet (enligt lag) att bedriva marknadsövervakning. HD måste kunna utgå från att MP makulerar uppenbart felaktiga order och avslut. - Om MP tillåter handeln och inte makulerar transaktioner – hur kan priset då vara felaktigt? - Om handeln stoppas kan kunder omotiverat gå miste om bra affärer. Hur ska HD exvis agera vid stor omsättning till fel pris? - Orimligt att kräva att HD ska känna till och bedöma effekterna av all bolagsinformation. - MP skyldiga att kontrollera att handelsregler och informationsregler följs → skyldighet att makulera order och avslut som uppenbart avviker från aktuellt marknadsvärde. Detta gäller i princip oberoende av vilken information HD fått från MP eller emittenten och av vilket ansvar HD har.

8 © Swedbank 8 Handelsdeltagarna (HD), tänkbara argument, forts. Ansvar mot kunderna MiFID: - Uttrycklig skyldighet att informera kunderna om nya händelser finns ej - Best Execution-reglerna avser bästa pris i f t de priser som finns tillgängliga på olika MP - MP och/eller FI ska/kan stoppa handeln vid ojämt spridd info. Kommissionslagen: - ”Ta tillvara kommittentens intresse” Förarbeten: Generell skyldighet, främst att undvika intressekonflikter. Motsvaras på VP-området i princip av MiFID/Best execution. - ”Följa kommittentens instruktioner” (om ej strider mot lag eller handelsregler etc) Förarbeten: Skyldighet utföra uppdraget så snart tillfälle ges. Ej rätt att dröja med att genomföra uppdraget ens för att försöka uppnå bättre pris.

9 © Swedbank 9 Kommissionslagen, forts. - ”I rimlig omfattning informera” kunden om nya omständigheter: Förarbeten: Nya omständigheter som föranleder informationsskyldighet lär ytterst sällan uppkomma vid enstaka uppdrag om handel med värdepapper. - ”Begära nya instruktioner” om instruktionerna inte kan/bör följas: Förarbeten: I den snabba och omfattande hanteringen av köp- och säljuppdrag på VP-marknaden kan det sällan bli fråga om att begära nya instruktioner. - Eventuella skyldigheter att agera måste i vart fall stå i proportion till den information institutet känner eller borde känna till. Förarbeten: Avgörande är om kommissionären på grund av omständigheterna borde förstå att en instruktion inte bör följas.

10 © Swedbank 10 Emittenten - Informationen ska ge en rättvisande bild av bolaget och vara korrekt, relevant och tydlig. Kunderna - Om instituten har uppfyllt MiFIDs krav på riskinformation, passandebedömning mm → omfattande eget ansvar. Finansinspektionen - Övergripande tillsynsansvar - Får besluta om handelsstopp, bl a om information är ojämnt spridd - Om MP beslutat om handelsstopp → FI ska besluta om stoppet ska bestå - MPs beslut om återupptagande får beslutas först i samråd med FI.

11 © Swedbank 11 Hur ser ansvaret ut när samtliga/flera aktörer gör ”lite” fel? Behövs klarläggande i lagstiftning eller från FI? Vilka praktiska åtgärder kan aktörerna vidta för att minimera risk för fel?


Ladda ner ppt "Vostok Gas-fallet – vilket ansvar har marknadsplats resp VP-institut om handel sker till orimliga priser?"

Liknande presentationer


Google-annonser