Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vostok Gas-fallet – vilket ansvar har marknadsplats resp VP-institut om handel sker till orimliga priser?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vostok Gas-fallet – vilket ansvar har marknadsplats resp VP-institut om handel sker till orimliga priser?"— Presentationens avskrift:

1 Vostok Gas-fallet – vilket ansvar har marknadsplats resp VP-institut om handel sker till orimliga priser?

2 © Swedbank 2 1. Handeln i Vostok Gas depåbevis den 7 januari 2009 Vostok Gas - Enda egentliga tillgång: depåbevis (ADR) i Gazprom värda ca 470 MUSD - Substansvärde per aktie ca 80 kr. 9 december: Kallelse till extra bolagsstämma 091223 - Avveckling av bolaget - Utdelning av depåbevisen i Gazprom (ADR) genom obligatorisk inlösenprogram - Vostok Gas depåbevis delas upp (”aktiesplit”) i ett inlösendepåbevis och ett ordinarie depåbevis. Konsekvens: Substansvärdet per aktie skulle minska från ca 77 kr till knappt 40 öre.

3 © Swedbank 3 23 december: extra bolagsstämma + kommuniké - Förslaget om aktiesplit och inlösenförfarande bifölls - Hänvisning till ytterligare info i broschyr på bolagets hemsida. Informationsbroschyren: - Ingen (beskrivande) info om kvarvarande marknadsvärde, att ADR är enda tillgången eller att Vostok Gas blir ett ”skal” etc. - Tabell över skulder och tillgångar före och efter utskiftning utvisade att substansvärdet skulle minska från 468 MUSD till 2,2 MUSD. 9 januari: Avstämningsdag för inlösendepåbevisen i Gazprom → 5 januari sista dagen för handel inklusive rätten till bevisen.

4 © Swedbank 4 Handeln den 7 januari: - Sista avslut den 5 januari var ca 70 kr. OMX rensade orderboken efter handeln den 5 januari - Vissa handelsdeltagare (HP) lade in ”gamla priser” före öppningen den 7 januari → OMX kontaktade med HP med inneliggande köporder - Meddelanden i SAXESS 8.50 om att VGAS idag handlas efter split och inlösen. - OMX senarelade öppningen till 10.00 - Före öppningen ringde OMX till alla HD med köporder i systemet. Meddelade att HD fick ta fullt ansvar och att inga avslut till ”gamla priser” skulle makuleras. - Handeln stoppades 10.23. Handel mellan 10.00 och 10.23: - Inleddes på 69 kr, dalade successivt till 33 kr. - 123 avslut. 17 institut deltog, varav 12 var köpare.

5 © Swedbank 5 Pressmeddelande från bolaget 11.39: ”Vostok Gas svenska depåbevis handlas från och med idag UTAN rätt att erhålla inlösendepåbevis” Meddelande från börsen 12.10 om att handeln skulle återupptas kl 13. SIX-intervju med bolaget kl 15.24: Depåbeviset ”saknar reellt värde”. Omfattande handel mellan även under eftermiddagen. Kursen föll från ca 6 kr efter pressmeddelandet till, som lägst, 77 öre. Under dagen omsattes knappt 46 miljoner aktier, fördelat på ca 4 600 avslut, till pris mellan 69 kr och 77 öre. Stora förluster (och vinster) för placerarna, vilket uppmärksammades i media.

6 © Swedbank 6 2. Vem ansvarar vid ”orimlig” kurssättning? Marknadsplatserna (MP), tänkbara argument: - Handelsreglerna → HD skyldiga att lägga marknadsmässiga order. Implicerar skyldighet att följa bolagsinformation. - MP har rätt, men inte skyldighet, att makulera order eller avslut. Vore orimligt ansvar. - MP har ett initialt och primärt ansvar för marknadsövervakningen. Övergår dock till HD vid viss gräns (?). MPs ansvar befriar inte HD från sitt ansvar enligt handelsreglerna. - Information från MP (och emittenterna)→ ökat ansvar på HD. - HD ansvarar för sin orderläggning. MP har inget ansvar mot slutkunderna. Känner f ö inte kunderna och deras motiv och saknar ofta kund-ID.

7 © Swedbank 7 Handelsdeltagarna (HD), tänkbara argument: Generellt - Endast MP har skyldighet (enligt lag) att bedriva marknadsövervakning. HD måste kunna utgå från att MP makulerar uppenbart felaktiga order och avslut. - Om MP tillåter handeln och inte makulerar transaktioner – hur kan priset då vara felaktigt? - Om handeln stoppas kan kunder omotiverat gå miste om bra affärer. Hur ska HD exvis agera vid stor omsättning till fel pris? - Orimligt att kräva att HD ska känna till och bedöma effekterna av all bolagsinformation. - MP skyldiga att kontrollera att handelsregler och informationsregler följs → skyldighet att makulera order och avslut som uppenbart avviker från aktuellt marknadsvärde. Detta gäller i princip oberoende av vilken information HD fått från MP eller emittenten och av vilket ansvar HD har.

8 © Swedbank 8 Handelsdeltagarna (HD), tänkbara argument, forts. Ansvar mot kunderna MiFID: - Uttrycklig skyldighet att informera kunderna om nya händelser finns ej - Best Execution-reglerna avser bästa pris i f t de priser som finns tillgängliga på olika MP - MP och/eller FI ska/kan stoppa handeln vid ojämt spridd info. Kommissionslagen: - ”Ta tillvara kommittentens intresse” Förarbeten: Generell skyldighet, främst att undvika intressekonflikter. Motsvaras på VP-området i princip av MiFID/Best execution. - ”Följa kommittentens instruktioner” (om ej strider mot lag eller handelsregler etc) Förarbeten: Skyldighet utföra uppdraget så snart tillfälle ges. Ej rätt att dröja med att genomföra uppdraget ens för att försöka uppnå bättre pris.

9 © Swedbank 9 Kommissionslagen, forts. - ”I rimlig omfattning informera” kunden om nya omständigheter: Förarbeten: Nya omständigheter som föranleder informationsskyldighet lär ytterst sällan uppkomma vid enstaka uppdrag om handel med värdepapper. - ”Begära nya instruktioner” om instruktionerna inte kan/bör följas: Förarbeten: I den snabba och omfattande hanteringen av köp- och säljuppdrag på VP-marknaden kan det sällan bli fråga om att begära nya instruktioner. - Eventuella skyldigheter att agera måste i vart fall stå i proportion till den information institutet känner eller borde känna till. Förarbeten: Avgörande är om kommissionären på grund av omständigheterna borde förstå att en instruktion inte bör följas.

10 © Swedbank 10 Emittenten - Informationen ska ge en rättvisande bild av bolaget och vara korrekt, relevant och tydlig. Kunderna - Om instituten har uppfyllt MiFIDs krav på riskinformation, passandebedömning mm → omfattande eget ansvar. Finansinspektionen - Övergripande tillsynsansvar - Får besluta om handelsstopp, bl a om information är ojämnt spridd - Om MP beslutat om handelsstopp → FI ska besluta om stoppet ska bestå - MPs beslut om återupptagande får beslutas först i samråd med FI.

11 © Swedbank 11 Hur ser ansvaret ut när samtliga/flera aktörer gör ”lite” fel? Behövs klarläggande i lagstiftning eller från FI? Vilka praktiska åtgärder kan aktörerna vidta för att minimera risk för fel?


Ladda ner ppt "Vostok Gas-fallet – vilket ansvar har marknadsplats resp VP-institut om handel sker till orimliga priser?"

Liknande presentationer


Google-annonser