Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ifous Undervisning i förskolan MASTERPLAN. Bakgrund 2 Dagens förskola står inför nya förutsättningar, utmaningar, behov och krav som tydliggörs i nationella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ifous Undervisning i förskolan MASTERPLAN. Bakgrund 2 Dagens förskola står inför nya förutsättningar, utmaningar, behov och krav som tydliggörs i nationella."— Presentationens avskrift:

1 Ifous Undervisning i förskolan MASTERPLAN

2 Bakgrund 2 Dagens förskola står inför nya förutsättningar, utmaningar, behov och krav som tydliggörs i nationella styrdokument. Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Undervisningen i förskolan ska utgöras av målstyrda processer som leder till utveckling och lärande hos varje enskilt barn. Barnen ska inte bara stimuleras utan också utmanas. För att uppfylla styrdokumentens krav behövs utvecklad kunskap, nya förhållningssätt och arbetsmetoder inom området undervisning i förskolan.

3 3 Deltagare Svedala kommun Bjuvs kommun Skåne nordost Trelleborg Uppsala kommun Österåker kommun Vaxholms stad Strängnäs kommun Lidingö stad Malmö Högskola Ifous

4 Forsknings- och utvecklingsprogram 4 FoU-program som löper över tre år och omfattar två parallella och samtidigt interagerande spår Utvecklingsarbete i medverkande förskolor/kommuner Forskningsprojekt Malmö Högskola

5 Forskningsprojekt – didaktik/ämnesdidaktik 5 Den övergripande forskningsfrågan handlar om vad som kännetecknar undervisning i förskolan relaterat till styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Andra områden som ingår är:  profession, ledarskap och normkritik kopplat till undervisning i förskola  ämnesdidaktiska frågor relaterat till undervisning i förskola  bedömning/återkoppling i undervisnings- och lärandesituationer relaterat till styrdokument, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet  specialpedagogiskt perspektiv relaterat till undervisning och design av lärandesituationer i förskola

6 Utvecklingsarbete på förskolor och på huvudmannanivå 6 Lärare i förskolan ges möjlighet att utveckla sin undervisning genom kollegialt FoU-arbete i samverkan med forskning. Genom samarbete mellan praktik och forskning samt genom utbyte av erfarenheter skapas möjlighet att höja medvetenheten hos förskollärare om undervisningens innehåll och former och att utveckla såväl kunskap som förhållningssätt och arbetsmetoder inom undervisningen i förskolan.

7 Mål förvaltnings- och huvudmannanivå 7  Att ge stöd för vetenskapligt grundade undervisningsmetoder  Att ge stöd för en kultur som stöder förskollärarnas professionsutveckling  Att skapa en struktur för uppföljning som möjliggör fortsatt utveckling av förskolans undervisningsmetoder i förhållande till uppnådda resultat  Att via kommunens kvalitetssystem kunna analysera resultatet av undervisningen på flera nivåer samt analysera förskolornas likvärdighet  Att öka förståelse på politisk nivå för på vilket sätt medveten undervisning i förskolan kan bidra till verksamhetens kvalitet och gynnar varje enskilt barn

8 Mål verksamhet/förskola 8  Det finns upparbetade samarbetsformer bland pedagoger och arbetslag i syfte att utveckla arbetet med den pedagogiska verksamheten.  Hela organisationen arbetar med frågor kring vad som karaktäriserar undervisning i förskolan, ökar sin medvetenhet om det (ämnes)didaktiska innehållet och dess upplägg i denna skolform.  De medverkande utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt i sin praktik och utarbetar verktyg för att de kollegiala lärprocesserna ska bli varaktiga.  Genom forskningsinsatser ökar kunskapen om undervisning och lärande i förskolan.

9 Mål förskollärare 9  Förskollärare identifierar sig som lärare i förskolan och i sin lärarroll vidareutvecklar sin undervisning för att öka lärandet hos barnen.  Ökad kunskap om och tillämpning av medvetna metodiska/didaktiska arbetssätt i (ämnes)undervisningen för att gynna varje enskilt barns utveckling.  Varje barn stimuleras i sitt lärande utifrån sin motivation och förmåga.

10 NATIONELL ORGANISATION NATIONELL STYRGRUPP Ifous, MAH, representant från resp kommun NATIONELL PROCESSLEDARGRUPP Ifous, MAH, representant från resp kommun Samverkansgrupp – dialog MAH Svedala, Landskrona Samverkansgrupp – dialog Ifous Skåne Nordost, Österåker Arbetsgrupp Österåker, Skåne Nordost, Svedala, Landskrona Forskargrupp

11 LOKAL ORGANISATION 11 LOKAL STYRGRUPP FLG + Processledaren NYCKELGRUPP Processledaren + Nyckelpersoner Frejaparken (3) Marbäck (1) Mumindalen Rödluvan (1) Erlandsdal Tofta (1) Hattstugan Värby (1) Fröhuset (1) Klöverstugan Floraparken (2) Tegelbruket (2) Örtagården (1) STÖD MR, AJ Antal nyckelpersoner

12 12 Förberedelse Genomförande Uppföljning Nationellt seminarium Lokal styrgrupp Nyckelgrupp Lokalt seminarium Process på förskolorna Månadsvisa nyckelgruppsmöten Månadsvisa styrgruppsmöten Seminarium på respektive förskola Lokal styrgrupp Nyckelgrupp

13 UPPSTARTSPROCESS VT16 13 12 janNationell styrgrupp Övergripande ritning för terminens arbete 15 janNationell processledargrupp. Processledaruppdraget, programmets syfte, upplägg och utformning. 25 jan Nationellt ledarseminarium Förskolechefer, processledare, programmets syfte, upplägg och utformning. 18 feb Remissrunda Presentation mejlas till förskolechefer för synpunkter. Svar skickas till susan.henriksson@svedala.se senast 25/2. 1 marNyckelgrupp (Processledare + nyckelpersoner + Annika K, Annika J, Michael R) Det nationella programmet samt preliminär lokal organisation. 3 marLokal styrgrupp (FLG+processledare) Det nationella programmet samt lokal organisation. 16 marNationell processledargrupp 17-18 marNationellt seminarium (Nationell styrgrupp + nationell processledargrupp + nyckelpersoner och förskolechefer från pilotförskolor) Föreläsningar, lärgruppsmöten, uppdrag till nästa nationella seminarium. 31 marTerminsprocessen börjar…

14 14 Vt16Aktivitet 17-18 mars Nationellt seminarium Föreläsningar, lärgruppsmöten, uppdrag till nästa nationella seminarium. 31 marsLokal styrgrupp Utifrån det nationella seminariet utformas den lokala processen – vad ska spridas lokalt, hur uppdraget kan genomföras och följas upp  grovplan. 14 aprilNyckelgrupp Återkoppling utifrån nationellt seminarium samt styrgruppens grovplan för lokal process. Detaljplan för genomförande av lokalt seminarium. 28 aprilLokalt seminarium Genomförs utifrån plan. Två omgångar 9-12, 13-16 på Folkets hus. apr-oktProcess på respektive förskola Förskolechef ansvarar för genomförande av process på respektive förskola med stöd av NP (egen och även andras vid behov). 2 maj?Nationell processledargrupp Erfarenheter från lokala processer. 19 majNyckelgrupp Erfarenhetsutbyte, avstämning, återkoppling från genomförande på alla förskolor. 26 majLokal styrgrupp Avstämning. 16 juniNyckelgrupp Erfarenhetsutbyte, avstämning, återkoppling från genomförande på alla förskolor.

15 15 Ht 16Aktivitet 18 augLokal styrgrupp Avstämning 25 augNyckelgrupp Erfarenhetsutbyte, avstämning, återkoppling från genomförande på alla förskolor. Aug/sepNationell processledargrupp sepSeminarium på respektive förskola APT? Erfarenhetsutbyte, avstämning, återkoppling från genomförande på områdets förskolor. Syftet är att ge alla förskolor en mottagare för process och resultat. 29 sepNyckelgrupp Erfarenhetsutbyte, avstämning, återkoppling från genomförande på alla förskolor. 6 oktLokal styrgrupp Erfarenhetsutbyte, avstämning inför nationella seminariet samt återkoppling från genomförande på alla förskolor. 12-13 oktNationellt seminarium Uppdragsuppföljning, föreläsningar, lärgruppsmöten, uppdrag till nästa nationella seminarium. oktLokal styrgrupp Utifrån det nationella seminariet utformas lokal process – vad ska spridas lokalt, hur uppdraget kan genomföras och följas upp  grovplan. okt/novNyckelgrupp Återkoppling utifrån nationellt seminarium samt styrgruppens grovplan för lokal process. Detaljplan för genomförande av lokalt seminarium. novLokalt seminarium Genomförs utifrån plan. nov-marsProcess på respektive förskola Förskolechef ansvarar för genomförande av process på respektive förskola med stöd av NP. nov/decNationell processledargrupp Erfarenheter från lokala processer. novNyckelgrupp Erfarenhetsutbyte, avstämning, återkoppling från genomförande på alla förskolor. novLokal styrgrupp Avstämning decNyckelgrupp Erfarenhetsutbyte, avstämning, återkoppling från genomförande på alla förskolor. decLokal styrgrupp Avstämning

16 Förskolechefs roll och uppdrag 16  Leda processen centralt via FLG och lokalt på förskolorna med stöd av processledare.  Att med stöd av nyckelpersoner leda, skapa förutsättningar för och följa upp arbetet i UndiF på respektive förskola.

17 17 Processledares roll och uppdrag  Planera och genomföra de nationella seminarierna tillsammans med nationella processledargruppen utifrån nationella styrgruppens uppdrag.  Stöd för beslut och planering i lokala styrgruppen utifrån det nationella uppdraget och den lokala processen.  Att leda nyckelpersonerna utifrån den lokala styrgruppens uppdrag.

18 18 Nyckelpersoners roll och uppdrag  Stödja förskolecheferna i deras arbete med UndiF på förskolorna.  Delaktiga i planering och genomförande av de lokala seminarierna.  Följa den lokala processen i sitt område och återkoppla den vid nyckelgruppens träffar.

19 19 Vad händer härnäst? 3 marslokal styrgrupp 17-18 mars nationellt seminarium 31 marslokal styrgrupp 14 aprilnyckelgrupp 28 aprillokalt seminarium

20 Informationskanaler 20 Vetenskapliga artiklar Förskollärare bloggar

21 21 Frågor?


Ladda ner ppt "Ifous Undervisning i förskolan MASTERPLAN. Bakgrund 2 Dagens förskola står inför nya förutsättningar, utmaningar, behov och krav som tydliggörs i nationella."

Liknande presentationer


Google-annonser