Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 L U N D S U N I V E R S I T E T Hur ser du på riskbedömningar? Riskbedömningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 L U N D S U N I V E R S I T E T Hur ser du på riskbedömningar? Riskbedömningar."— Presentationens avskrift:

1 1 L U N D S U N I V E R S I T E T Hur ser du på riskbedömningar? Riskbedömningar

2 2 L U N D S U N I V E R S I T E T Riskbedömningen ligger till grund för att en säker arbetsmiljö skapas… men också för att den yttre miljön skyddas! lagar och hjälp hittar du på www.av.se Riskbedömningar – grund för beslut!

3 3 L U N D S U N I V E R S I T E T produkt arbetsmetod arbetsutrustning lokaler andra verksamheter skyddsåtgärder instruktioner olycksberedskap och rutiner personlig skyddsutrustning miljöhänsyn lagar och hjälp hittar du på www.av.se Riskbedömningar

4 4 L U N D S U N I V E R S I T E T Riskbedömning skall utföras innan du börjar ett nytt experiment. Kemikalier med okända egenskaper skall alltid bedömas som farliga. Kontrollera, i lämplig litteratur, vilka risker som föreligger innan ett experiment sätts igång. Undersök i förväg hur försöksrester skall omhändertas. Speciella regler för hantering av farligt avfall finns utarbetade för LU. Observera att kärl och förpackningar som innehållit kemikalier måste rengöras innan de kastas. Dragskåpsvaskar och vaskar i övrigt skall hållas fria från skräp. Tänk på att kemikalierester inte skall följa med till disken! Ur BMC-handbok

5 5 L U N D S U N I V E R S I T E T Man gör alltså en riskbedömning innan arbetet påbörjas. Riskbedömningar skall skriftligen dokumenteras. För riskfyllt arbete skall riskreducerande åtgärder vidtas (ex. utbyte av kemikalier, annat arbetssätt, utbildning). Lagen kräver att: Riskbedömning görs

6 6 L U N D S U N I V E R S I T E T 1.farliga moment 2.farligt handhavande 3.farliga kemikalier 4.olämplig arbetsplats 5.….. metod förslag – beslut - åtgärd Riskbedömning från metod till säkrare metod

7 7 L U N D S U N I V E R S I T E T 1.väg upp agarose 2.tillsätt TAE-buffert 3.värm lösningen 4.låt gelen svalna 5.tillsätt etidiumbromid 6.häll gelen i gjutformen 7.montera kammen 8.låt gelen stelna 9.ta bort kammen 10.fyll på med buffert 11.applicera prov 12.sätt på spänning 13.kör gelen 14.avläs gelen med UV metodbeskrivning damm? inandning? beredning? TRIS-acetat? EDTA? brännskada? tillvägagångssätt? beredning? etidiumbromidlsn? spill? exponering på hud? risk för elstöt? ögon? hud? slabb? arbetsställning? Riskbedömning utgå från metodbeskrivningen!

8 8 L U N D S U N I V E R S I T E T 1.agarose 2.TRIS-acetat 3.EDTA 4.Etidiumbromid hälsofarlighet vid inandning? hälsofarlighet vid hudkontakt? hälsofarlighet vid förtäring? brandfarlig/explosiv vara? andra farliga egenskaper? ta hjälp av säkerhetsdatablad – dessa har du fått från inköpsstället! annars hittar du säkerhetsdatablad hos t.ex. VWR, www.vwr.com! Riskbedömning kemikalie för kemikalie

9 9 L U N D S U N I V E R S I T E T Vad tänker du INTE på för risker när du läser igenom det här metodprotokollet? Kanske skall vi tänka så för att finna de oförutsedda riskfaktorerna och inte enbart de uppenbara? Hur tänker vi hur förutser vi det otänkbara?

10 10 L U N D S U N I V E R S I T E T Sannolikhet att det inträffar Osannolikt Mindre Sannolikt MöjligtSannolikt Konsekvenser Mycket allvarliga Allvarliga Lindriga Obetydliga Risk = Sannolikhet x Konsekvens måttligt riskfyllt ej riskfyllt riskfyllt mycket riskfyllt mycket riskfyllt mycket riskfyllt måttligt riskfyllt riskfyllt ej riskfyllt måttligt riskfyllt Bedöm risken ”mellan tummen och pekfingret”

11 11 L U N D S U N I V E R S I T E T Riskbedömningsblankett excelblad

12 12 L U N D S U N I V E R S I T E T Ökad kancerincidens bland dem som jobbar i laboratorier där hög kemikalie exponering föreligger. Cancer och dödsorsaker bland laboratorieanställda Yrkesmedicinsk rapport 1997 Gustavsson, Reuterwall, Sadigh och Söderholm, KI/KS ISSN: 1401-0550,

13 13 L U N D S U N I V E R S I T E T Synergism – ”risk” för lungcancer asbest -asbest + rökning - rökning + 1,5 90-100 10-20 1

14 14 L U N D S U N I V E R S I T E T Farosymboler

15 15 L U N D S U N I V E R S I T E T Farlighet någon typ av uppskattning Farobedömning PoängFarosymbolRiskfras 4R26, R27, R28 3,5R3 3 R2, R23, R24, R25, R35 2,5R34 2 1,5R10 1R52, R66, R67 0,5Kvävande gasBrandklass 3

16 16 L U N D S U N I V E R S I T E T En beredskap för eventuella olyckor skall finnas i form av skyddsföreskrifter och skyddsutrustning. Rutiner för att hantera olycksfall skall finnas. Lagen kräver att: Beredskap vid olycka

17 17 L U N D S U N I V E R S I T E T Ät, drick eller snusa aldrig på laboratoriet. Smaka ej på kemikalier. Pipettera aldrig med munnen. Undvik hudkontakt med kemikalier. Kosmetika, inklusive t ex läppcerat, får inte appliceras vid vistelse i laboratorium. Håll arbetsplatsen fri från kemikalier och utrustning som ej används. Förhållningsregler är också ett sätt att hantera risker BMC-handbok – mat och drydk

18 18 L U N D S U N I V E R S I T E T Spill åtgärdas omedelbart av den som är orsak till det. Lokalvårdspersonal utför endast normal rengöring. Varningsskylt och instruktioner skall finnas vid utrustning som kan medföra särskild risk. Allmänna arbetsregler vid BMC BMC-handbok - spill

19 19 L U N D S U N I V E R S I T E T Riskerna minskar om vi lär oss av våra misstag Olycksfall skall rapporteras Olyckor/tillbud och ohälsa som kan sättas i samband med arbetsmiljön skall rapporteras till arbetsmiljöansvarig.

20 20 L U N D S U N I V E R S I T E T Varför följer vissa inte reglerna? Riskbeteenden Varför följer du inte reglerna?

21 21 L U N D S U N I V E R S I T E T Skyddsrock skall alltid användas på laboratoriet För arbetet skall skyddsglasögon och lämpliga skyddshandskar finnas tillgängliga och användas vid behov Ta av dig skyddshandskar när du lämnar din labplats så att du inte kontaminerar din omgivning och därmed utsätter dina medarbetare för onödig exponeringsrisk Allmänna arbetsregler vid BMC BMC-handbok - skyddsutrustning

22 22 L U N D S U N I V E R S I T E T När du laborerar – säkerhet

23 23 L U N D S U N I V E R S I T E T För allas säkerhet var vaken

24 24 L U N D S U N I V E R S I T E T Allergi Eksem Astma Cancer Frätskador Brännskador Brand Explosion …. Vad kan ”man” råka ut för?

25 25 L U N D S U N I V E R S I T E T Länkar WWW.BMC.LU.SE


Ladda ner ppt "1 L U N D S U N I V E R S I T E T Hur ser du på riskbedömningar? Riskbedömningar."

Liknande presentationer


Google-annonser