Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En mall för företagare (utgå från den här PPT-mallen och anpassa den till dina egna behov) Datum, författare, ämne/rubrik osv. "Utmaningar och möjligheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En mall för företagare (utgå från den här PPT-mallen och anpassa den till dina egna behov) Datum, författare, ämne/rubrik osv. "Utmaningar och möjligheter."— Presentationens avskrift:

1 En mall för företagare (utgå från den här PPT-mallen och anpassa den till dina egna behov) Datum, författare, ämne/rubrik osv. "Utmaningar och möjligheter inom Östersjöregionen för lokal och regional utveckling i samband med klimatförändringen" PLATS FÖR EGEN LOGGA!

2 2 Struktur 1a.Vad menas med klimatförändring? 1b.Vad menas med klimatmodeller? 1c.Vad menas med klimatscenarier? 2.Klimatscenarier för speciella områden 3.Klimatförändringar 4.Vilka blir effekterna respektive åtgärderna inom din region? 5.Workshop för att fastställa "utmaningar och möjligheter" 6.Genomförande av en SWOT-analys av klimatförändringen 7.Ett exempel på en klimat-SWOT Länk till toolkitet

3 3 Vad menas med klimatförändring? "(...) en förändring av klimatet som direkt eller indirekt beror på sådan mänsklig verksamhet som ändrar jordatmosfärens sammansättning, och som märks i tillägg till den naturliga variationen i klimatet, över motsvarande tidsperioder." (United Nations Framework Convention on Climate Change) Källa: IPCC Fourth Assessment Report, Climate Change, 2007 Koncentrationen av CO2 i atmosfären under de senaste 10 000 åren (stora rutan) och sedan 1750 (lilla rutan).

4 4  Klimatmodeller används för att förutsäga det framtida klimatet och ta fram klimatscenarier.  Sådana modeller är tredimensionella avbildningar av atmosfären, landmassorna, oceanerna, sjöarna och isen. Vad menas med klimatmodeller? Klicka www.toolkit.balticclimate.org/se/om-klimatforandring#6 för ytterligare information

5  Klimatscenarier ger information om hur klimatet skulle kunna utvecklas under en given tidsperiod framåt i tiden.  De tas fram av statliga myndigheter som arbetar med väder- eller klimatfrågor, och/eller av forskningsinstitutioner, med hjälp av klimatmodeller.  Beräkningarna bygger på antaganden om framtida förändringar i atmosfären.  De resultat som presenteras efter beräkningar med hjälp av klimatmodeller kallas klimatscenarier. 5 Vad menas med klimatscenarier? Klicka www.toolkit.balticclimate.org/se/om-klimatforandring#7 för ytterligare information

6 6 Klicka www.toolkit.balticclimate.org/se/scenarier-for-klimatforandring för ytterligare information Ändring av medeltemperaturen 2071-2100 i förhållande till motsvarande värde 1961-1990 [°C]. Vinter (vä upptill), vår (hö upptill), sommar (vä nedtill), höst (hö nedtill). Ett exempel på ett klimatscenario för Östersjöregionen

7 7 Klimatscenarier för speciella områden  För klimatmodeller delas atmosfären in i ett rutnät, horisontellt längs jordytan och vertikalt rakt upp i luften.  För varje punkt i detta rutnät beräknas hur olika meteorologiska, hydrologiska och klimatologiska parametrar förändras över tid.  Regionala klimatmodeller används för att ta fram regionala klimatscenarier.  Regionala modeller täcker mindre delar av jordytan. Europa kan indelas i ett rutnät med sidan 25-50 km. Klicka www.toolkit.balticclimate.org/se/samhallsplanerare/inventering/data-som-ar-relaterade-till- klimatforandring/framtida-klimat för ytterligare information

8 8 Klimatförändringar ParameterPåverkan Temperaturt.ex. torka, ökad avdunstning Nederbördt.ex. fler översvämningar, kraftiga regn under vintern, minskad nederbörd / torka under sommaren i förening med oregelbundna kraftiga regn Snötäcket.ex. sämre skördar på grund av stark kyla och dålig tillgång på vatten under våren Klicka www.toolkit.balticclimate.org/se/effekter-av-klimatforandringen för ytterligare information

9 Vilka blir effekterna respektive åtgärderna inom din region?  Vilka blir effekterna på mänskliga och naturliga system?  Möjlig effekt A …, effekt B …, och effekt C … i din region  Vilka åtgärder vidtas som reaktion på klimatförändringen?  Begränsning: Minska utsläppen av växthusgaser och förebygg kostsamma anpassningsåtgärder inom din region  Anpassning: Åtgärder som reaktion på effekter av klimatförändringen i din region  Vilka strategier finns för begränsning av och anpassning till utmaningar i samband med klimatförändringen?  Strategi A... inom er region  Åtgärd A …, åtgärd B … och åtgärd C … i din region 9 Klicka www.toolkit.balticclimate.org/se/effekter-av-klimatforandringen/scenarier-for-effekter-av- klimatforandringen för ytterligare information

10 10 Workshop för att fastställa "utmaningar och möjligheter" Klicka www.toolkit.balticclimate.org/se/foretagare/utmaningar-och-mojligheter-for- naringslivet för ytterligare information Syfte: Att göra företag och företagsrelaterade organ inom regionen delaktiga i diskussionen och besluten om åtgärder för begränsning och anpassning. Tanke: Att informera om klimatförändringar och skapa nya affärsidéer som ger stöd till åtgärder för begränsning och anpassning i samband med klimatförändring. Resultat: Information om de viktigaste utmaningarna och möjligheterna i samband med klimatförändringen för det lokala näringslivet.

11 11 SWOT-analys av klimatförändringen  Fastställ de olika livscykelstadierna för din/dina produkt/er  Fastställ effekterna A, B, C, … utgående från de olika livscykelstadierna  Bedöm effekterna  Tillämpa SWOT-analys enligt toolkitet www.toolkit.balticclimate.org/se/foretagare/analysverktyget-swot/hur-gor-man-en- klimat-swot för ytterligare information Effekt A Effekt C

12 12 Ett exempel på en klimat-SWOT Klicka www.toolkit.balticclimate.org/se/foretagare/analysverktyget-swot/hur-gor-man-en-klimat- swot/faststallande-av-klimateffekter för ytterligare information Varje produkt har några betydande klimatrelaterade styrkor och möjligheter i fråga om produktion och transport av råvaran. I fråga om återvinning och avfallshantering kan betydande styrkor också utläsas. Vissa mindre svagheter sammanhänger med återvinning och avfallshantering. Vissa betydande hot kan märkas i relation till råvaruproduktionen.

13 13

14 14 Länk till toolkitet och olika exempel som kan integreras i din presentation: www.toolkit.balticclimate.org


Ladda ner ppt "En mall för företagare (utgå från den här PPT-mallen och anpassa den till dina egna behov) Datum, författare, ämne/rubrik osv. "Utmaningar och möjligheter."

Liknande presentationer


Google-annonser