Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gynnande av biologisk mångfald vid motorsport/tävling Utbildning och inspiration från ett case: Enduro-VM i Enköping 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gynnande av biologisk mångfald vid motorsport/tävling Utbildning och inspiration från ett case: Enduro-VM i Enköping 2014."— Presentationens avskrift:

1 Gynnande av biologisk mångfald vid motorsport/tävling Utbildning och inspiration från ett case: Enduro-VM i Enköping 2014

2 Motorbanor och biologisk mångfald?! Planterad och igenvuxen f d grusgrop Endurobana i samma grusgrop - En solbelyst och öppen sandmiljö!

3

4 Motorbanor och biologisk mångfald! Motorbanor ligger ofta på väldränerad sandig och grusig mark. Banarbete och körning med ex. Enduromotorcyklar håller den sandiga marken öppen och hindrar igenväxning från gräs, buskar och träd. I öppen solbelyst och sandig mark finns ett flertal ovanliga växt- och djurarter. Arter som konkurreras ut om marken växer igen. Detta gör att motorbanor kan vara livsmiljöer för dessa ovanliga arter – motorsport kan faktiskt göra naturvårdsnytta!

5 Träd och buskar tar över: om några år igenvuxen mark! Tallarna skuggar och fäller barr: Om några år allt mörkare på marken!

6 Motorbanor kan gynna biologisk mångfald! Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur, Nationalnyckeln och länsstyrelser med flera har rapporterat om motorbanors potential för ökad biologisk mångfald. Svemos målsättning, som en del i förbundets övriga miljöarbete, är att etablera dessa kunskaper och att klubbarna sköter sina anläggningar för att gynna den biologiska mångfalden än mer.

7 Hur? Varför?! Kontinuerlig störning mycket viktig för många ovanliga - rödlistade/utrotningshotade arter! Bland experter som arbetar med hotade arter är det sedan länge känt att många av de mest hotade arterna i Sverige antingen är knutna till marker med kort och gles vegetation eller till gamla träd och naturskogar. Den korta glesa vegetationen med nakna jordfläckar är hemvist för ett stort antal värmeälskande arter, såväl växter som djur (antalsmässigt är det flest insekter) varav många är hotade. Särskilt på sandiga marker hittar man många arter eftersom sanden är lätt att gräva i och ger varma mikroklimatiskt gynnsamma livsmiljöer.

8

9 Exempel från Enduro-VM i Enköping 13-15 juni 2014. Arrangörsklubben Göta MS samarbetade med SVEMO och Enköpings kommun. Praktiska naturvårdsåtgärder genomfördes. Länsstyrelsen stöttade naturvårdsåtgärder via ett s k LONA- bidrag (Lokala Naturvårdssatsningen).

10 Bakgrund Där banan går över sandig och grusig mark vid Enköpingsåsen finns höga naturvärden. Där finns ovanliga och hotade växt- och djurarter som bland annat hotas av igenväxning. Göta MS har genom praktiska åtgärder såsom röjning av tallar förbättrat arternas livsmiljöer. Igenväxningen har fördröjts. Göta MS och Svemo har samverkat kring de praktiska åtgärderna. Zoologiprofessor Nils Ryrholm har fortsatt sitt tidigare samarbete med Svemo och bidragit med sin kunskap vid planeringen av åtgärderna. Enköpings kommun har medverkat i planeringen.

11 Lokalt exempel – inspiration! Försvarsmakten och Fortifikationsverket har gett tillstånd för åtgärder på statlig marken, inom militärt övningsområde. Naturvårdsåtgärderna har sporrats av ett statligt bidrag för lokal naturvård, LONA-medel, via Länsstyrelsen i Uppsala. Svemo sprider kunskaperna vidare. FIM (Det internationella motorcykelförbundet) har också uppmärksammat projektet. Svemo och övriga medverkande i projektet hoppas kunna inspirera andra klubbar till att göra liknande naturvårdsåtgärder vid sina banor.

12 Enköping kommunekolog Anders Lindholm (vänster), banchef Tomas Strömberg och Svemo´s miljösamorndare Mikael Norén (höger) planerar.

13 Banchef Tomas Strömberg, professor Nils Ryrholm and Enköpings kommunekolog Anders Lindholm planerar på plats i november 2013.

14 Ett stort antal naturvårds-intressanta arter finns i grustäktens öppna ytor! I gropen slingrar sig flera km tävlingsbana! Ett stort antal naturvårds-intressanta arter finns i grustäktens öppna ytor! I gropen slingrar sig flera km tävlingsbana!

15 Bild som användes vid presentation av projektet i programbladet för VM Sandmiljön i banslingorna och omgivande öppna markerna ger livsmiljöer åt ovanliga arter!

16 Åkerby f d grustäkt. Förberedelse inför tallryckning som syftar till att skapa ännu fler sol- exponerade sandblottor. Tomas Strömberg och Roger Ahlén (Göta MS) förbereder. (24:e maj 2014)

17 Tallryckning maj 2014

18 En massa tallar senare!

19 Avverkning av tallar där endurobanan går över ett sandigt fält. En enkel åtgärd som fördröjer igenväxning och gynnar de ovanligare arterna.

20 Kom alltid ihåg fornlämningarna! Precis som artmångfalden berikar kulturlämningarna landskapet. Fornlämningar är skyddade i lagstiftningen. Det innebär att det inte krävs något myndighetsbeslut för att en fornlämning ska vara skyddad. Det innebär också att en nyupptäckt fornlämning omedelbart har skydd. Till varje fornlämning hör ett markområde runt den som har samma lagskydd som själva fornlämningen. Skyddsområdets storlek fastställs av Länsstyrelsen från fall till fall. Man är enligt kulturmiljölagen skyldig att ta reda på om planerat arbetet berör fornlämning genom att kontakta Länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Med andra ord: Kör aldrig på fornlämningar! Se alltid till att ha en god kontakt med länsstyrelse/kommun!

21 Kom alltid ihåg terrängkörningslagen! Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att framföra motorfordon på barmark utan tillstånd/medgivande från länsstyrelse/kommun/ev. annan myndighet. Det räcker alltså inte bara med markägarens medgivande! Det krävs antingen dispens från Terrängkörningslagen ”förbud om körning i terräng”, som normalt lämnas av naturmiljöenheten på Länsstyrelse, eller medgivande från kommunen. För motorområden/banor, som användes mer frekvent kan det i stället för att begära dispens från förbud mot körning i terräng hos Länsstyrelse, vara enklare att anmäla banan till kommunen enligt Miljöbalken, 9 kap 6 § och enligt Miljöprövningsförordning (2013:251). Ett område eller en bana i terrängen som enligt dessa bestämmelser är anmälda till kommunen, är undantagna från terrängkörningsförbudet.

22 Undvik att få in invasiva arter i banområdet. Lupiner är ett gissel - Bort med dem! Lupiner kan, precis som en tät tallplantering skugga bort all den hotade biologiska mångfald som annars kan frodas i er bana! Så aldrig in lupiner! Undvik att sprida runt schaktmassor som kan innehålla lupiner eller lupinfrön. Till sist - Se upp för invasiva arter!

23 Tack för oss! Börja gärna småskaligt, tall för tall… Anpassa planerade åtgärder med ovanstående i bakhuvudet. Det kan finnas flera banor och klubbar i er närhet som kan inspirera: Svemo har besökt ett 20-tal banor i landet. Kontakta gärna Svemos miljösamordnare. Funderar ni på ett större naturvårdsgrepp – kanske egna LONA-projekt inom några år? Kontakta Svemo och er hemkommuns naturvårds- handläggare. LONA-medel söks alltid av kommunen senast 1 december varje år. Börja i god tid… ______________________________________________________________________________________________________________________________ Statliga bidrag till lokala och kommunala naturvårdsprojekt har varit medfinansiär för genomförandet av projektet i samband med Enduro VM i Enköping.


Ladda ner ppt "Gynnande av biologisk mångfald vid motorsport/tävling Utbildning och inspiration från ett case: Enduro-VM i Enköping 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser