Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontrollbesök och tillsyn Rättigheter och skyldigheter för dig som lantbrukare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontrollbesök och tillsyn Rättigheter och skyldigheter för dig som lantbrukare."— Presentationens avskrift:

1 Kontrollbesök och tillsyn Rättigheter och skyldigheter för dig som lantbrukare

2 Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Rättigheter och skyldigheter vid tillsyn och kontroll Grundläggande bestämmelser för myndigheter som bedriver tillsyn och kontroll Att tänka på Vad vill LRF? Några iakttagelser Avgifter för kommunal tillsyn och kontroll Att läsa

3 Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund Vilka är baskraven på myndighetsutövning? Beslut ska ha stöd i lag Lika fall ska behandlas lika Saklig – hänsyn endast till de omständigheter som har betydelse för bedömningen Opartisk – utan önskan att gynna eller missgynna vissa enskilda intressen Proportionerlig – nackdelen för den enskilde ska stå i proportion till nyttan för det allmänna Behovet ska styra - endast de tvångsmedel som behövs ska användas = RÄTTSSÄKERHET

4 Sid 4 | Lantbrukarnas Riksförbund Krav på myndigheter i förvaltningslagen Myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd etc till enskilda, den så kallade serviceskyldigheten Ärenden ska handläggas enkelt, snabbt och billigt När ska en handling anses inkommen Jävsregler Muntlig handläggning Anteckningar i ett ärende Rätt att få ta del av uppgifter Kommunikationsplikt Beslutsmotivering Rättelse/omprövning och överklagande

5 Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund Hur ska en myndighet jobba egentligen? Grundlagar/principer Förvaltningslagen Offentlighet/sekretess Miljöbalken/djurskyddslag/livsmedelslag Bemötande Kompetens Grundsyn

6 Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund Att ta kontroll över kontrollen Direkta skyldigheter för enskilda är få. Snarare finns en rad rättigheter för myndigheterna till exempel rätt till tillträde, att besluta om krav och att verkställa beslut. Viktigt att vara aktiv, att ställa frågor om lagen, vilka konkreta krav den innehåller, olika tolkningar, handläggningen, avgifter mm Ställ frågor om kontrollen (varför, vad, hur, hur lång tid, vad som händer sedan), gärna före ett besök om det är föranmält. Exempel på frågor – Ta kontroll över kontrollen

7 Sid 7 | Lantbrukarnas Riksförbund Att komma ihåg Vi har olika roller Myndigheten har makten, liksom det största ansvaret för att kontakten med enskilda fungerar och att den enskilde kan ta tillvara sin rätt Du förväntas kunna reglerna, men myndigheten ska kunna säga om du uppfyller dem eller inte Be alltid om en förklaring från myndigheten om du inte är säker på att du förstår eller vet vad något innebär Du kan alltid ha någon med dig när du möter en myndighet Öppen dialog och bra samtalsklimat är lönsamt

8 Sid 8 | Lantbrukarnas Riksförbund Vad vill LRF? Att tillsyn och kontroll inte hämmar konkurrenskraften Att fokus är att hjälpa att göra rätt, inte att leta fel Att alla får möta en kunnig, trovärdig person med god social kompetens och integritet som förstår och respekterar företagarens verksamhet och situation Att tillsyn och kontroll på gården föranmäls

9 Sid 9 | Lantbrukarnas Riksförbund Vad vill LRF? Att alla vet vad som ska granskas, hur det ska gå till, hur lång tid det tar, om avgift tas ut etc Att alla får vägledning och råd kring hur lagen ska uppfyllas Att alla får reda på inspektionsresultat vid besöket och vad som kommer att hända efter det Att krav som ställt är motiverade och proportionerliga Att alla får beslut som de förstår

10 Sid 10 | Lantbrukarnas Riksförbund Några iakttagelser Grundläggande syn på företag och enskilda är avgörande för hur myndigheten uppfattas och hur effektiv tillsynen är Synen på grundläggande principer (proportionalitet, saklighet etc) styr både hur företag behandlas och de bedömningar som görs Kompetens hos myndigheter varierar och kraven är sällan tydliga. Brister förekommer i kompetens kring företagande och branscher, men även förvaltningsrätt och handläggningsfrågor

11 Sid 11 | Lantbrukarnas Riksförbund Några iakttagelser forts. Kontroll istället för tillsyn (titta framåt eller bakåt?) Hårdare tag istället för att jobba med bemötandet Rädsla att göra fel styr mer än viljan att göra rätt. Rådgivning sker med stor försiktighet Tecken på en vilja att förenkla en komplicerad tillvaro?

12 Sid 12 | Lantbrukarnas Riksförbund Avgifter för tillsyn och kontroll Miljötillsyn – kommunen beslutar, SKL vägleder Livsmedelstillsyn – kommunen beslutar, Livsmedelsverket vägleder Djurskyddskontroll – förordning om avgift för extra offentlig kontroll Foder – förordning om avgifter, Jordbruksverket utför kontroll och beslutar om avgift

13 Sid 13 | Lantbrukarnas Riksförbund Taxan är en avgift och ingen skatt! Ska alltid motsvaras av nedlagt tillsynstid från kommunen Taxans fasta årliga avgifter är en lista med avgifter för företagen, men också ett arbetsbeting för kommunen Avgiften får schabloniseras… …MEN på ett par till tre års sikt ska dock avgiften motsvaras av den nedlagda tiden för varje enskilt företag

14 Sid 14 | Lantbrukarnas Riksförbund Fasta årliga avgifter tycker kommunerna är bra, men… De kräver (enligt miljöbalken): Resursutredning Register över verksamheterna i kommunen Tillsynsplanering Uppföljning När dessa inte finns/fungerar => timavgift!

15 Sid 15 | Lantbrukarnas Riksförbund Kommunerna bestämmer SKL:s vägledning är en rekommendation! Taxorna är inte fastställda i miljöbalken! Varje kommun beslutar själv Avgiften ska inte grundas på hur stor risk en viss verksamhet anses utgöra utan på hur stort behovet av tillsyn är

16 Sid 16 | Lantbrukarnas Riksförbund När gör vi störst skillnad? Taxearbetet påbörjas på förvaltningen – håll koll, inled dialog och ställ frågor! Beslut i nämnden och kommunfullmäktige – kontakt med politikerna Svårt att få rätt om man överklagar sitt avgiftsbeslut om det är i enlighet med taxan – se dock avgöranden om avgift som efter några år konstaterats för hög

17 Sid 17 | Lantbrukarnas Riksförbund Vad vill LRF? Avgifterna får inte hämma konkurrenskraften I den mån avgift tas ut ska det vara timavgift (Statskontoret håller med LRF) Branschernas kvalitetssystem och god ordning ska ge lägre avgift

18 Sid 18 | Lantbrukarnas Riksförbund Information finns… Effektiv dialog Ta kontroll över kontrollen Frågor till länsstyrelsen om djurskyddskontroll (kan användas även vid samtal om kommunens planering av miljötillsynen) Rådgivning inom livsmedelskontrollen (allmängiltig information om rådgivning) Livsmedelsverkets hemsida Avgifter för kommunal tillsyn och kontroll Översiktsplanering

19 Sid 19 | Lantbrukarnas Riksförbund Tack för ordet! FRÅGOR?


Ladda ner ppt "Kontrollbesök och tillsyn Rättigheter och skyldigheter för dig som lantbrukare."

Liknande presentationer


Google-annonser