Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Universitetets organisation 1 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Universitetets organisation 1 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN."— Presentationens avskrift:

1 Universitetets organisation 1 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

2 Utbildningsvetenskapliga fakultetenUtbildningsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

3 Fakultetsledning 3 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Åke Ingerman dekan Britt-Marie Apelgren prodekan Karin Rönnerman vicedekan för forskarutbildning Ulrika Nordberg kanslichef/HR

4 Beredningar och kommittéer Beredning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (BUGA) Beredning för utbildning på forskarnivå (BUF) Beredning för forskning Dekanens prefektråd Lokala arbetsmiljökommittén Lärarförslagsnämnden Miljöberedningen 4 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

5 Utbildningsvetenskapliga fakulteten bildades Tidigare tillhörde verksamheten Samhällsvetenskapliga fakulteten. Det mesta av fakultetens verksamhet sker vid Pedagogen i centrala Göteborg, dit man flyttade 2006, efter att verksamheten tidigare varit lokaliserad i Mölndal. Pedagogen vilar på historisk mark, bland annat delar av 1600-talsbefästningen av staden Göteborg, Bastionen Carolus Dux. Pedagogen hus A stod ursprungligen färdigt år 1855 och fungerade som sjukhus fram till år Pedagogen hus C stod klart 1862 och byggdes som Högre Allmänt Läroverk. Pedagogen hus B är nytt, från Våren 2011 invigdes huset Idrottshögskolan vid Evenemangstråket/Skånegatan. Huset är ett gemensamt kraftcentrum för tillämpad utbildning och forskning som rör idrott, hälsa och kost och delar av flera av fakultetens utbildningar inom området finns förlagda dit. Historien och lokalerna UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

6 Institutioner och enheter Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI Övriga enheter/avdelningar: Enheten för akademiskt språk PIL-enheten UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

7 Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, IPS Cirka 160 anställda Omsättning 2015: 167 Mkr, varav 87 Mkr inom utbildning, 79 Mkr inom forskning Utbildningsprogram:  Pedagogik, kandidatprogram  Yrkeslärarprogrammet (på uppdrag av LUN)  International Master Programme in Educational Research  Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning  Masterprogram i utbildningsledarskap  Speciallärarprogrammet (på uppdrag av LUN)  Specialpedagogiska programmet (på uppdrag av LUN) Fr o m hösten 2015 och minst sex år framåt ges vid IPS dessutom återigen det statliga rektorsprogrammet på uppdrag av Skolverket, 30 hp fördelat över tre år Prefekt: Mona Arfs 7 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

8 Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, IPKL Cirka 140 anställda Omsättning 2015: 119 Mkr, varav 69 Mkr inom utbildning, 47 Mkr inom forskning Utbildningsprogram:  Förskollärarprogrammet (på uppdrag av LUN)  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem (uppdrag av LUN)  Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram  International Master's Programme in Information Technology and Learning  Masterprogram i utbildningsvetenskap med inriktning mot barn och ungdom Prefekt: Ulla Mauritzson 8 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

9 Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, IDPP Cirka 90 anställda Omsättning 2015: 93 Mkr, varav 64 Mkr inom utbildning, 28 Mkr inom forskning Utbildningsprogram:  Masterprogram i didaktik  Grundlärarprogrammet (på uppdrag av LUN)  Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU (på uppdrag av LUN) Prefekt: Jonas Emanuelsson 9 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

10 Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, IKI Cirka 60 anställda Omsättning 2015: 62 Mkr, varav 41 Mkr inom utbildning, 17 Mkr inom forskning Utbildningsprogram:  Hälsopromotionsprogrammet  Kostekonomprogrammet med inriktning mot ledarskap  Sports Coaching, kandidatprogram Prefekt: Claes Annerstedt 10 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

11 Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande, PIL PIL erbjuder behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning för universitetets lärare, breddnings- och fördjupningskurser samt kurser för nya och erfarna handledare inom grund- respektive forskarutbildningen. Universitetet har infört titeln Excellent lärare. Anställda lärare vid Göteborgs universitet kan ansöka om att bli prövade utifrån universitetsgemensamma bedömningskriterier. PIL utgör ett stöd till organisationen genom att anordna seminarier om utformning av pedagogiska. Flertalet lärare som medverkan i den högskolepedagogiska verksamheten har sin anställning på institutionerna vid Göteborgs universitet. Dessutom finns pedagogiska utvecklare, som har sin anställning vid PIL-enheten. Inalles finns ett 50-tal medarbetare. Chef: Bengt Petersson 11 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

12 Enheten för akademiskt språk, ASK ASK arbetar med att planera, genomföra och utveckla resurser med inriktning mot akademiskt språk riktade till studenter såväl som till personal. Enheten erbjuder språkhandledning och språkrådgivning för hela universitetet i svenska och engelska. Språkhandledning för studenter tillhandahålls på alla fakulteter liksom på lärarutbildningarna. Med fokus på studenters utbildning utvecklas och implementeras resurser för att stärka lärares arbete i fråga om akademiskt språk. Enhetens medarbetare består huvudsakligen av språkhandledare (19 personer), där flertalet har sin anställning på en institution. Föreståndare (vik): Ann-Marie Eriksson 12 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

13 Starka forskningsmiljöer Bland fakultetens internationellt starka forskningsmiljöer finns flera inom området lärande, som: LinCS (Lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället). Får sedan år 2006 så kallat Linnéstöd från Vetenskapsrådet LinCS FUR (Förutsättningar, Utbildning och Resultat) FUR Barnpedagogisk forskning (Early Childhood Education) Barnpedagogisk forskning Uppmärksammad nationellt och internationellt är också forskargruppen Ungdom, kultur och lärande liksom skolforskningen som bland annat behandlar skolans organisation och utbildningsplanering, undervisning, individers utveckling och lärande. Även samspelet mellan individ och miljö finns i fokus, liksom specialpedagogik samt vuxnas studiesituation Fakulteten är dessutom värd för ett av Göteborgs universitets styrkeområden inom forskning, Styrkeområdet Lärande, med LETStudionLETStudion Drygt 50 Mkr från Vetenskapsrådet tillföll forskare vid fakulteten i årets stora utlysning inom utbildningsvetenskap (november 2014). UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

14 Utbildningsprogram Program på grundnivå: Hälsopromotion, kandidatprogram 180 hp Hälsopromotion, kandidatprogram Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram 180 hp Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, kandidatprogram Pedagogik, kandidatprogram, 180 hp Pedagogik, kandidatprogram Sports Coaching, kandidatprogram, 180 hp Sports Coaching, kandidatprogram Förskollärarprogrammet, 210 hp (på uppdrag av Lärarutbildningsnämnden, LUN) Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet, 180 – 240 hp (på uppdrag av LUN) Grundlärarprogrammet Yrkeslärarprogrammet, 90 hp (på uppdrag av LUN) Yrkeslärarprogrammet Program på avancerad nivå: Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram, 120 hp Barn- och ungdomsvetenskap, masterprogram Masterprogram i didaktik, 120 hp Masterprogram i didaktik, International Master’s Programme in Educational Research, 120 hp International Master’s Programme in Educational Research International Master’s Programme in Information Technology and Learning, 120 hp International Master’s Programme in Information Technology and Learning Masterprogram i utbildningsledarskap, 120 hp Masterprogram i utbildningsledarskap Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning, 120 hp Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning Speciallärarprogrammet, 90 hp (på uppdrag av LUN) Speciallärarprogrammet Specialpedagogiska programmet, 90 hp (på uppdrag av LUN) Specialpedagogiska programmet Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU, 90 hp (på uppdrag av LUN) Kompletterande pedagogisk utbildning 75 procent av utbildningen vid fakulteten utförs på uppdrag inom ramen för de olika lärarprogrammen. Inalles studerar mer än 6000 studenter vid fakulteten, inräknat lärarstudenterna. Fr o m hösten 2015 och minst sex år framåt ges dessutom återigen det statliga rektorsprogrammet på uppdrag av Skolverket, 30 hp fördelat över tre år. UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

15 Uppdrag Exempel på uppdragsverksamhet vid institutionerna: Ansvarar bl a för att, på uppdrag av Skolverket, ta fram de nationella proven i flera skolämnen, bl a vid Projektet Nationella prov i främmande språk, NAFS vid IPS. NAFS tar fram de nationella proven och övriga bedömningsstödjande material i engelska, franska, spanska och tyska. IDPP har Skolverkets uppdrag att utveckla och ta fram nationella prov inom so-ämnena och inom no. Fr o m hösten 2015 och minst sex år framåt ges dessutom återigen det statliga rektorsprogrammet på uppdrag av Skolverket, 30 hp fördelat över tre år. Placerad vid IPS. 15 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

16 Personal Undervisande och forskande personal 335 Doktorander, anställda: 53 Administrativ/teknisk personal 81 Totalt 474 anställda, motsvarande 402 heltidstjänster UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

17 Ekonomi, intäkter (2015) Intäkter i mnkr 486 totalt, varav 308 i anslag 178 i externa/övriga intäkter/uppdrag Intäkter i procent Anslag 63 % Externa/övriga intäkter/uppdrag37 % UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN

18 Ekonomi, kostnader (2015) Utgifter i mnkr 486 totalt, varav 308 för personalkostnader 43 för lokalkostnader 135 övriga kostnader Kostnader i procent Personalkostnader63 % Lokalkostnader 9 % Övriga kostnader28 % UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN


Ladda ner ppt "Universitetets organisation 1 UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN."

Liknande presentationer


Google-annonser