Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Metodpraktikan Del II Hur man samlar in och analyserar data kapitel 15 Källkritik Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Metodpraktikan Del II Hur man samlar in och analyserar data kapitel 15 Källkritik Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena."— Presentationens avskrift:

1 1 Metodpraktikan Del II Hur man samlar in och analyserar data kapitel 15 Källkritik Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena (2010).Tredje upplagan. Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik.

2 2 Bokens Innehåll Del I Hur man börjar (1-5); Del II Hur man lägger upp undersökningen (6-10) Del III Hur man samlar in och analyserar data (11-20); Del VI Hur man slutar  1. Vad är forskning? Göran  2. Vad är ett forskningsproblem? Göran  3. Variabeltänkandet Göran  4. Om validitet Göran  5. Om samband och förklaringar Göran  6. Att jämföra för att pröva teorier, Konstantin  7. Att jämföra för att utveckla teorier, Konstantin  8. Att jämföra för att beskriva, Konstantin  9. Att generalisera: Strategiska urval, Konstantin  10. Att generalisera: Slumpmässiga urval, Konstantin  11. Kvantitativ innehållsanalys, Karin  12. Kvalitativ textanalys, Karin  13. Frågeundersökningar, Konstantin  14. Samtalsintervjuer  15. Källkritik Konstantin  16. Motivanalys  17. Direktobservationer  18. Fokusgrupper  19. Experiment  20. Statistisk analys

3 3 Källkritik  Introduktion  Källmaterial  Jakten på källmaterial  Äkthet  Oberoende  Samtidighet  Tendens  Avvägningar mellan olika principer  Källkritik och forskningsdesign

4 4 Introduktion  Är budskapet sant? –Inte minst i mediesammanhang  Forskarnas främsta vapen mot lögner, felaktigheter och desinformation är källkritik  Kellkritik är en uppsättning metodregler som används för att värdera sanningshalten och bedöma trovärdigheten i såväl påstående om historisk förlopp och omständigheter som nutida uppgifter om sakliga förhållanden  Källkritik är relevant för alla som ägnar sig åt att försöka besvara beskrivande föreställningar av typen –Vad hände? – Hur gick det till? –Vad blev sagt? –Vem gjorde vad? –Hur organiserades verksamheten? –Hur många var där?

5 5 Källmaterial  Två huvudtyper: –Kvarlevor av mänsklig aktivitet  Är fysiska spår av historiska händelser –Berättelser av mänskliga aktiviteter  Är alla slags historiska påstående som förekommer i dokument, dagböcker, kalendrar, minnesanteckningar, mötesprotokoll, nedtecknade skildringar och vittnesuppgifter, memoarer, intervjuer, tal, reportage, pressmaterial, radioinspelningar och hemsidor  Hur och var hittar man: –Riksarkivet i Stockholm: www.ra.se www.ra.se –Grundutbildning: hänvisas till mer lättillgängligt källmaterial:  Riksdagstryck, tidningar på mikrofilm, memoarer, publicerade dagböcker eller egna intervjuer

6 6 De fyra källkritiska reglerna ( Ä del -OST)  Ä = Äkthet –Produceras vid den tidpunkt, det sammanhang och av de personer som anges (även tekniska analyser)  O = Oberoende –Faktiska innehållet  Bekräfta berättelser  Avståndet mellan berättare och berättelse (primär- och andrahandskällor)  Berättarens grad av oberoende  S = Samtidighet –Samtida berättelser är mer trovärdiga eftersom människor har en stark tendens att glömma och efterrationalisera  T = Tendens –Intresse av att återge en snedvriden, avsiktligt tillrättalagd berättelse om verkligheten –Partsinlaga VS oförvanskad beskrivning av verkliga skeenden och omständigheter

7 7 Avvägningar  För och emot argumentation om de olika källornas trovärdighet  Tumregler: –En sekundärkälla får inte användas för att styrka primärkällan –En samtidig andrahandkälla ofta är att föredra inför sentida förstahandkälla –Låt två uppgifter av samma innehåll bekräfta varandra


Ladda ner ppt "1 Metodpraktikan Del II Hur man samlar in och analyserar data kapitel 15 Källkritik Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wängnerud, Lena."

Liknande presentationer


Google-annonser