Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAS-rådet 9 februari 2005 VA-systemen i Stockholmsregionen - hur behöver de utvecklas? Lena Tilly Birgitta Olofsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAS-rådet 9 februari 2005 VA-systemen i Stockholmsregionen - hur behöver de utvecklas? Lena Tilly Birgitta Olofsson."— Presentationens avskrift:

1 VAS-rådet 9 februari 2005 VA-systemen i Stockholmsregionen - hur behöver de utvecklas? Lena Tilly Birgitta Olofsson

2 Blåstrukturen

3 Mälarens avrinningsområde

4 Östersjöns avrinningsområde

5 Värden - konflikter

6 Omfattar:Ytvatten Grundvatten Kustvatten - ej hav!! Syfte: Skydda och förbättra Mål: God vattenstatus Säkerställa tillgången på vatten för en hållbar, balanserad och rättvis vattenanvändning = VATTENSOLIDARITET Ramdirektivet för Vatten

7 Vattendistrikten i Sverige

8 Vattendistrikt 3

9 Ramdirektivet för vatten

10 Stockholmsregionen

11

12

13

14

15 Idag drygt 1,8 miljoner invånare År 2030drygt 2,4 miljoner invånare Produktion idag 520 000 m 3 /d År 2030 behövs 660 000 m 3 /d Kapacitet i vattenverken710 000 m 3 /d Länets ”centrala” dricksvattenförsörjning år 2030?

16 Produktionskapacitet Normal drift år 2030

17 Länets vattenbehov

18 SVABÖverskott 50 – 60 000 m 3 /d NorrvattenEv underskott ? Södertälje-Nykvarn+-0 NynäshamnBehöver ny vattenförsörjning NorrtäljeKlarar sig själva? Överskott/underskott Vattenproduktion Normal drift år 2030

19 Stockholm Vatten Värmdö (via Nacka) Ekerö (andel egen försörjning?) Nynäshamn - Ny anslutning (Botkyrka-Haninge) Norrvatten Bättre möjlighet att överföra vatten mellan SVAB och Norrvatten Norrtälje Egen försörjning ? 50 km till Norrvattens system = 400 Mkr Inom varje kommun Förstärkning i ledningar och reservoarer? Behov av ledningsförstärkning Normal drift 2030

20 Normalt vattenbehov, all förbrukning250-350 l/pers,d Nivå 1 – Leverera 60 % av normal försörjning 150 – 210 l/pers,d = 364 000 m 3 /d Nivå 2 – Lägsta acceptabla försörjningsnivå 80 l/pers,d (50 l/pers,d) = 184 000 m 3 /d Kan ev. distribueras via nätet Nivå 3 – Mycket allvarlig kris 10 l/pers,d Vatten via tankar Vattenbehov vid kris år 2030

21 Bornsjön162 000 Norrvattens grundvattenbrunnar 13 300 Botkyrka – Tullinge 7 500 Botkyrka - Segersjö 4 300 Värmdö - Ingarö 2 000 Haninge - Hanveden 4 500 Haninge - Pålamalm 4 500 Haninge - Kolartorp 1 100 Ekerö - Stenhamra 2 000 TOTALT201 200 Reservvattentäkter Maximal kapacitet (avbrott 1 månad)

22 Ett av tre vattenverk utslaget 1 månad Normal försörjning upprätthålls om: Bornsjön används Överföringsmöjligheterna mellan SVAB och Norrvatten avsevärt utökas Två av vattenverken utslagna i 1 månad Försörjning med 60 % upprätthålls om: Bornsjön används Överföringsmöjligheterna mellan SVAB och Norrvatten avsevärt utökas Alla tre vattenverken långvarigt utslagna = Kris!!!!!!!!!!! Krisförsörjning SVAB + Norrvatten

23 Bättre möjlighet att överföra vatten mellan SVAB och Norrvatten Bibehålla och underhålla alla befintliga grundvattentäkter stora som små i hela länet Utökning av möjligheterna till reservvattenuttag i Botkyrka-Haninge och Värmdö ??? Sammankoppling Södertälje-Stockholm ??? Ökad säkerhet för försörjning av vissa kommuner t.ex. Österåker och Vaxholm ??? Behov av förstärkning Kris 2030

24 Stockholms län Vattenförsörjning

25 SVAB – Henriksdal, Bromma och Loudden Käppalaförbundet - Käppala SYVAB - Himmerfjärden Haninge - Fors Värmdö - Tjustvik och Hemmesta Nynäshamn Ekerö - Ekebyhov Österåker & Vaxholm - Margretelund och Blynäs Norrtälje - Norrtälje och Hallstavik Flera mindre avloppsverk i flera kommuner Länets ”centrala” avloppssystem idag

26 Rosenkälla

27 Vilka utsläppskrav? Var ska vi släppa ut renat avloppsvatten? Vilken reningskapacitet har vi? Hur ska kretslopp uppnås – användning av slammet? ??????? Länets ”centrala” avloppssystem år 2030?

28 Uppsamlande dagvattenledningar Utjämningsmagasin Lokalt omhändertagande - Infiltration Diken Viss rening av trafikförorenat dagvatten Dammar, avsättningsmagasin, översilningsytor, oljeavskiljare mm Länets dagvattenhantering idag

29 Vad är ”farligt” i dagvattnet? Utsläppskrav? Hur ska vi rena dagvattnet? Vad ska vi göra med restprodukterna? Hur ska vi upprätthålla den lokala vattenbalansen? ??????? Länets dagvattenhantering år 2030?

30 Kust och inland Lokal grundvattenförsörjning – Finns det vatten i rätt mängd och kvalitet? Lokala robusta kretsloppsanpassade avloppslösningar – Kommer dessa finnas att tillgå? ?????? Omvandlingsområden och glesbygd år 2030?

31 Klimatförändringar - Översvämningar Ekerö

32 Översvämningar Stockholm 100/10 000 års vattennivå

33 Östra Riddarfjärden översvämningshotade områden

34 Klimatförändringar - vattenkvalitet

35 Vad behöver göras? Regionala dricksvattenfrågor Långsiktigt säkerställa: råvattentäkten Östra Mälaren vattenförsörjningen normalt – kris lokala vattentäkter

36 Vad behöver göras? Regionala avloppsvattenfrågor Samordnad avloppsutredning: Utsläppskrav? Recipient? Kapacitet? Kretslopp?

37 Vad behöver göras? Regionala dagvattenfrågor Utsläppskrav? Tekniska möjligheter? Kretslopp? Regionala frågor VA i omvandlingsområden Kust / skärgård respektive inland! Överuttag – saltvatteninträngning? Robusta avloppslösningar - kretslopp?


Ladda ner ppt "VAS-rådet 9 februari 2005 VA-systemen i Stockholmsregionen - hur behöver de utvecklas? Lena Tilly Birgitta Olofsson."

Liknande presentationer


Google-annonser