Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Rundmålning av omstruktureringen. OMSTRUKTURERING AV ÄMBETSVERKEN INOM TRAFIKFÖRVALTNINGEN 5.6.2009 4 Reformen och dess målsättningar Bättre helhetssyn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Rundmålning av omstruktureringen. OMSTRUKTURERING AV ÄMBETSVERKEN INOM TRAFIKFÖRVALTNINGEN 5.6.2009 4 Reformen och dess målsättningar Bättre helhetssyn."— Presentationens avskrift:

1 1 Rundmålning av omstruktureringen

2 OMSTRUKTURERING AV ÄMBETSVERKEN INOM TRAFIKFÖRVALTNINGEN 5.6.2009 4 Reformen och dess målsättningar Bättre helhetssyn och effektivitet i beredningen och verkställandet av transportpolitiken Från deloptimering av verksamheten på ämbetsverksnivån till översyn av verksamheten på transportsystemnivån Fokus i kundbehoven över hela rese- och transportkedjan Optimal resursallokering: ”more for less” Brett spektrum av medel och metoder Synergifördelar Sammanslagning och samordning av likartade funktioner Produktivitet och effektivitet Bästa praxis, enhetliga rutiner Effektiv användning och samordnad utveckling av resurserna Ökad kompetens och samarbete, mera innovationer

3 OMSTRUKTURERING AV ÄMBETSVERKEN INOM TRAFIKFÖRVALTNINGEN 5.6.2009 Omstruktureringen gör rollerna klarare På KM:s författningsområde är ämbetsverkens roller som beställare, producent och övervakare delvis separerade från varandra, delvis kan ämbetsverket ha många roller. Situationen i trafikledsunderhållet är i dag följande: BeställareProducentÖvervakare LufttrafikFinaviaFöretagLuftfartförvaltningen JärnvägstrafikBanförvaltnings- centralen FöretagJärnvägsverket VägtrafikVägförvaltningenFöretagVägförvaltningen SjötrafikSjöfartsverket

4 OMSTRUKTURERING AV ÄMBETSVERKEN INOM TRAFIKFÖRVALTNINGEN 5.6.2009 Sj ö - s ä ker- heten Sj ö fartsver- ket, intern produktion Förbind else- båtar V ä g- distrikten Organisationsförändring 2010 4 KOMMUNIKATIONSMINISTERIET Banf ö rvalt- nings- centralen V ä gf ö rvalt- ningens Centralf ö r- valtning Sj ö farts- verket Fordons- f ö rvalt- nings- centralen J ä rnv ä gs- verket Luftfarts- f ö rvaltnin gen Bolag VRFINNPILOT DESTIAFINSTASHIP FINAVIASjöfartsverkets interna produktion Regionala centraler f ö r n ä ring, trafik, milj ö TRAFIKLEDS- VERKET TRAFIK- S Ä KERHETS- VERKET Trafikavd. vid l ä nsstyrelserna

5 OMSTRUKTURERING AV ÄMBETSVERKEN INOM TRAFIKFÖRVALTNINGEN 5.6.2009 Situationen 2010 5 KOMMUNIKATIONSMINISTERIET Regionala centraler f ö r n ä ring, trafik, milj ö TRAFIKLEDS- VERKET TRAFIK- S Ä KERHETS- VERKET (Styrning) Bolag VRFINNPILOT DESTIAFINSTASHIP FINAVIASjöfartsverkets interna produktion

6 OMSTRUKTURERING AV ÄMBETSVERKEN INOM TRAFIKFÖRVALTNINGEN 5.6.2009 6 Nya ämbetsverk 1.1.2010 årsverkenbudget miljoner euro omkostnader Trafikledsverket - vägdistriktens andel av närings-, trafik- och miljöcentralerna nästan 600 årsverken ca 690 94*) Trafiksäkerhetsverket ca 540 118 *) utöver omkostnaderna budgeteras ca 1,5 miljarder euro för drift, underhåll och utveckling av vägar, järnvägar och vattenleder

7 OMSTRUKTURERING AV ÄMBETSVERKEN INOM TRAFIKFÖRVALTNINGEN 5.6.2009 7 Andra pågående reformer Statsförvaltningens produktivitetsprogram: avsevärd minskning av antalet anställda fram till utgången av 2015 Regionförvaltningsprojektet ALKU: vägdistrikten och länsstyrelserna sammanslås med de nya närings-, trafik- och miljöcentralerna som inrättas 2010 Regionaliseringsprojektet: sammanlagt 245 tjänster vid de nya myndigheterna kommer troligen att flyttas ut i regionerna Utredning av de statliga affärsverken. Finavia, Finnpilot och Finstaship blir statsbolag vid ingången av 2010 Bolagisering av sjöfartsverkets produktionsenheter vid ingången av 2010

8 OMSTRUKTURERING AV ÄMBETSVERKEN INOM TRAFIKFÖRVALTNINGEN 5.6.2009 8 De nya ämbetsverkens verksamhetsidéer Trafikledsverket svarar i samarbete med intressentgrupperna för att Finland har ett fungerande, energieffektivt, miljövänligt och säkert trafiksystem som motsvarar medborgarnas och näringslivets trafik- och transportbehov och säkerställer att landet och dess olika delar har en stark konkurrenskraft. Trafiksäkerhetsverket svarar för regleringen och övervakningen av trafiksystemet, utvecklar aktivt systemets säkerhet och reducerar de skador som trafiken medför för miljön.

9 OMSTRUKTURERING AV ÄMBETSVERKEN INOM TRAFIKFÖRVALTNINGEN 5.6.2009 10 Trafikledsverkets organisation Rautatie Järnväg Tie Väg Vesi - v ä yl ä Vatten- led Yhteiset palvelut Gemen- samma tjänster P ää johtaja Generaldirektör Kansalaiset Medborgarna Elinkeinoel ä m ä Näringslivet Yhteisty ö- kumppanit Samarbets- partner Palveluntuottajat ja sopimuskumppanit Serviceproducenter och avtalspartner Liikenne - j ä rjestelm ä Transport system Stödenhet för gd Kommunikation Intern revision Elinkeino -, liikenne - ja ymp ä rist ö keskukset (ELY:t) Närings-, trafik- och miljö- centralerna (NMT) - LVM Kommunikationsministeriet Delegationer

10 OMSTRUKTURERING AV ÄMBETSVERKEN INOM TRAFIKFÖRVALTNINGEN 5.6.2009 Trafiksäkerhetsverkets huvudorganisation 8.5.2009 Miljö Verksamhetssystem/kvalitet Forskning och utveckling Beredskapsärenden och intern trygghet Luftfart Sjöfart Järnvägs- trafik Järnvägs- trafik Vägtrafik Gemen- samma tjänster Enheter i Villmanstrand och Rovaniemi Verksamhets- fält Avdelningar (Ämbetsverk)team (definieras senare) Strategisk styrning Strategisk stab Information Generaldirektör Gemensamma tjänster (ej verksamhets- fält) Strategichef Miljöchef Kvalitets- och utvecklingschef Forskningschef X-chef

11 OMSTRUKTURERING AV ÄMBETSVERKEN INOM TRAFIKFÖRVALTNINGEN 5.6.2009 Trafikledsverket? Trafiks ä kerhets- verket Utlokaliseringsalternativ, februari 2009

12 OMSTRUKTURERING AV ÄMBETSVERKEN INOM TRAFIKFÖRVALTNINGEN 5.6.2009 Utlokalisering av funktioner vid de nya ämbetsverken Kärnfunktioner av ämbetsverken utlokaliseras på huvudstadsregionen Stödfunktioner utlokaliseras utanför huvudstadsregionen före 2015: 130 årsverken från Trafikledsverket till Villmanstrand informationstjänstcentralen för trafik och trafikledshållning dokumentförvaltning, arkivtjänster, statistikföring 95 årsverken från Trafiksäkerhetsverket till Rovaniemi dokumentförvaltning, informationstjänst, medborgarrådgivning fordonsbeskattning Inteckningsuppgifter för fordon, fartyg och luftfartyg 20 årsverken från Trafiksäkerhetsverket till Villmanstrand enhet för östtrafiken Generaldirektörer för de nya ämbetsverken ansvarar för genomförandet av lokaliseringen


Ladda ner ppt "1 Rundmålning av omstruktureringen. OMSTRUKTURERING AV ÄMBETSVERKEN INOM TRAFIKFÖRVALTNINGEN 5.6.2009 4 Reformen och dess målsättningar Bättre helhetssyn."

Liknande presentationer


Google-annonser