Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Forskningshandboken kapitel 15 Rapportskrivning Denscombe. Martyn (2010). 2:a upplagan. Forskningshandboken –för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Forskningshandboken kapitel 15 Rapportskrivning Denscombe. Martyn (2010). 2:a upplagan. Forskningshandboken –för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen."— Presentationens avskrift:

1 1 Forskningshandboken kapitel 15 Rapportskrivning Denscombe. Martyn (2010). 2:a upplagan. Forskningshandboken –för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur

2 2 Bokens Innehåll Del I Strategier 1-8, Del II Metoder 9-12, Forskningsetik Eva Del III Analys 13-16  1. Surveyundersökningar, Konstantin  2. Fallstudier, Karin  3. Experiment, Konstanti  4. Etnografi, Karin  5. Fenomenologi  6. Grundad teori  7. Metodkombination  8. Aktionsforskning, Karin  9. Frågeformulär, Konstantin  10. Intervjuer  11. Observation  12 Dokument  13. Kvantitativa data, Owe  14. Kvalitativa data, Diskursanalys, Eva  15. Rapportskrivning, Göran  16. Vanliga frågor och svar, Konstantin

3 3 Rapportskrivning  Att skapa en redogörelse för forskningen  Forskningsrapportens olika målgrupper  Nödvändig information i rapporten  Forskningsrapportens konventioner  Forskningsrapportens stil och utformning  Forskningsrapportens struktur  Forskningsrapporten vid kvalitativ forskning  Kapitlet eller avsnittet om forskningsmetoder  Checklista för forskningsrapporter

4 4 Introduktion  Rapportskrivning omfattar en kombination av tolkning, hantverk och konventioner i syfte att skapa en formell redogörelse for forskningen – en redogörelse som kan utvärderas av andra.  Forskaren –Åstadkommer en redogörelse for forskningen –Skräddarsyr rapporten för att möta målgruppens krav –Väljer en lämplig språkstil och tar hänsyn till vissa formella konventioner

5 5 Introduktion  Rapportskrivning omfattar en kombination av tolkning, hantverk och konventioner i syfte att skapa en formell redogörelse for forskningen – en redogörelse som kan utvärderas av andra.  Forskaren –Åstadkommer en redogörelse for forskningen –Skräddarsyr rapporten för att möta målgruppens krav –Väljer en lämplig språkstil och tar hänsyn till vissa formella konventioner

6 6 Att skapa en redogörelse & målgrupper  Omöjligt att prestera en exakt beskrivning av forskningsprocess –Reviderad version av helheten: utrymme –Positiv filtrering: inte tillgriper oriktigheter –Retrospektiv bild: Tolkning i efterklokhetens ljus –Version av sanning  Forskningsrapportens olika målgrupper –Handledare (b- & c-nivå, magister, avhandling):  Detaljer, noggrannhet, precision, sammanhang, originalitet) –Uppdragsforskning:  Koncis, lättsmält, inriktad mot praktiska resultat

7 7 Redogörelse, målgrupp & nödvändig information  Omöjligt att prestera en exakt beskrivning av forskningsprocess –Reviderad version av helheten: utrymme –Positiv filtrering: inte tillgriper oriktigheter –Retrospektiv bild: Tolkning i efterklokhetens ljus –Version av sanning  Forskningsrapportens olika målgrupper –Handledare (b- & c-nivå, magister, avhandling):  Detaljer, noggrannhet, precision, sammanhang, originalitet) –Uppdragsforskning:  Koncis, lättsmält, inriktad mot praktiska resultat  Allmän enighet: –Syfte –Genomförande –Forskningsresultat –Diskussion och analys av resultat –Slutsatser

8 8 Konventioner  Bok: –Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier - analys och utvärdering (2:a ed.). Lund: Studentlitteratur. –Abrahamsson, B., & Andersen, J. A. (1998). Organisation - att beskriva och förstå organisationer. Malmö: Liber Ekonomi.  Flera titlar och samma författare under samma år –Pilhammar Andersson, E. (1997a). Fristående kurser : ett led i det livslånga lärandet inom vård och omsorg. RAPP 182: 1997: 5. Mölndal: Göteborgs universitet. Institutionen för vårdlärarutbildningen. –Pilhammar Andersson, E. (1997b). Handledning av sjuksköterskestuderande i klinisk praktik. Göteborg: Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis.  Avhandling –Borgert, L. (1992). Organiserandet som mode. Perspektiv på hälso- och sjukvård. (Akademisk avhandling). Stockholm: Nerenius & Santerus Förlag.  Rapporter –Appelin, G., & Berterö, C. (1991). Behov av utbildning och kompetensutveckling bland föreståndare inom den slutna vården (FoU-Rapport 1991:2). Jönköping: Hälsohögskolan.  Kapitel i bok –Nilsson, K. (1998). Vårdavdelningschefens kompetensutveckling. In E. P. Andersson (Red.), Kompetens ur ett vårdpedagogiskt perspektiv En antologi inom vårdpedagogik (sid.172-188). Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för vårdlärarutbildning.  Tidskrifter –Alaszewski, A., & Manthorpe, J. (1995). Weber, authority and the organisation of health care. Nursing-Times, 91(29), 32-33.  Övriga källor –HSFR-Etikregler. (1990). Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Hämtad 2004-02-01 från: http://www.hsfr.se/regler.html. http://www.hsfr.se/regler.html –Landstingsförbundet. (2000). Statistik från Landstingsförbundet avdelning för hälso- och sjukvårdspolitik. Stockholm: Landstingsförbundet. –SOU 1 99 7:83. Makt och kön i spåren av offentliga organisationers omvandling. Arbetsmark­ nadsdepartementet. Stockholm: Fritzes.

9 9 Stil och utformning  Tredje person –Jag fick tillbaka 46 enkäter - Undersökningen omfattade 46 enkäter  Imperfekt –Har redan ägt rum nyligen  Grammatik och stavning  Logiska övergångar mellan avsnitt  Rubriker för tydliga avsnitt  Hänvisningars utformning –konsekvent  Sidlayout –noggrann  Tabeller och figurer –En tydlig och exakt titel, –mättenheter som används, –Förklaringar av forkortningar

10 10 Struktur  Den inledande delen, Huvudtexten och Avslutningen  Den inledande delen –Titeln:  kort och exakt –Abstract:  250 – 300 ord –Nyckelord:  fem nyckelord –Innehållsförteckning:  Kapitelrubriker och sidnummer, –Tabell- och figuröversikt  Med sidhänvisningar –Förord  Jagets betydelse och signifikanta personer

11 11 Huvudtexten  Inledning –Bakgrunden till arbetet, Forskningens syfte, Begreppsdefinitioner, Innehållet  Litteraturöversikt –Tidigare forskning, problem, idéer  Forskningsmetoder –Numeriska och icke numeriska  Resultat –Olika aspekter av forskningsfynden  Diskussion och analys –Resultat diskuteras och analyseras med hänvisning till teorier, begrepp, frågor, problem som tidigare har lyfts fram. Man gör fynden begripliga för läsaren  Slutsatser och förslag –En retrospektiv utvärdering av det egna bidraget –Förslag till förbättringar och alternativa angreppssätt

12 12 Avslutningen  Bilagor –Omfattande datatabeller –Frågeformulär –Utdrag från intervjuutskrifter –Mötesanteckningar –Tekniska specifikationer  Noter –Vetenskapliga detaljer som skulle störa om de lades in i texten  Referenser  Register

13 13 Metodavsnitt  Vilken/vilka metoder användes?  När ägde forskningen rum?  Var ägde forskningen rum?  Hur skaffades tillträde till data eller personal?  Vilka var involverade i forskningen? (population)  Hur många var involverade? (antal)  Hur valdes de ut?

14 14 Motivera tillvägagångssättet  Argument sp, städjer valet av metod –Genomförbar med tanke på den tillgängliga tiden och de tillgängliga resurserna –Lämplig för att samla in den nödvändiga typen av data –Ändamålsenligt för att ta itu med de frågor, problem eller saker som underbygger forskningen –Rigorös, sammanhängande och konsekvent – utgör en professionell standard –Producerar data som är representativa, välgrundade och tillförlitliga, –Överensstämmer med etiska normer

15 15 Erkänn eventuella begränsningar  Forskaren skall tillstå: –Eventuella inneboende svagheter i metodologin –Vad som går – och inte går – att sluta sig till inom ramen för den forskning som genomfördes –Eventuella sätt varpå begränsningar i resurserna hade en direkt inverkan på forskningsfyndens volym eller beskaffenhet –Eventuella förbehåll beträffande svarens autenticitet, precision eller uppriktighet –På vilka sätt alternativa metoder – betraktat i efterhand – skulle kunna har varit med användbara? –Eventuella oförutsedda faktorer som visade sig under forskningen och som påverkade resultatet

16 16 Checklista  Finns det en lämplig struktur och en logisk utveckling i rapporten?  Har texten skrivits med en klar och tydlig stil, fri från stavfel och grammatiska fel?  Motsvarar forskningsrapportens utformning och stil förväntningarna hos den huvudsakliga målgruppen?  Har du tagit hänsyn till de nödvändiga konventionerna vid utformning av forskningsrapporten?  Är referenserna fullständiga och följer de en allmänt accepterad standard?  Har tabeller, figurer, illustrationer och diagram lämpliga rubriker? Förstärker de forskningsrapportens visuella intryck, och ger de nödvändig information på ett koncist sätt?  Har du givit en detaljerad och exakt beskrivning av forskningsprocessen?  Har valet av metod (er) motiverats i förhållande till de erforderliga typen av data och de praktiska omständigheterna runt forskningen?  Har du tillkännagivit de begränsningar som kan finnas i forskningsmetoden?


Ladda ner ppt "1 Forskningshandboken kapitel 15 Rapportskrivning Denscombe. Martyn (2010). 2:a upplagan. Forskningshandboken –för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskapen."

Liknande presentationer


Google-annonser