Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Member of the Berggren Group SKYDD AV VÄLKÄNDA VARUMÄRKEN CONOPA 2008 KÖPENHAMN Hannu Halmetoja.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Member of the Berggren Group SKYDD AV VÄLKÄNDA VARUMÄRKEN CONOPA 2008 KÖPENHAMN Hannu Halmetoja."— Presentationens avskrift:

1

2 Member of the Berggren Group SKYDD AV VÄLKÄNDA VARUMÄRKEN CONOPA 2008 KÖPENHAMN Hannu Halmetoja

3 Bakgrund Paris Konventionen 6bis Skyddet av ”Well known marks” är avsedd för oregistrerade kännetecken Meningen är att hindra mala fide registrering och användning av ett motsvarande märke för samma eller likadana varu- och tjänsteslag Artikel 16.3. TRIPS Avtalet Varu- och tjänsteslag som skyddet söks för är inte identiska eller likadana jämfört med de varor och tjänster av det välkända märket (dvs. har “reputation”) Användning av det andra märket skulle indikera samband mellan dessa varor och innehavaren av det välkända märket – detta innebär en risk till det välkända märkets innehavare. Member of the Berggren Group

4 Varumärkeslagen 6 § 2 mom. Förväxlingsbarhet kan dock utan hinder av 1 mom. åberopas till förmån för ett kännetecken som är väl känt här i landet, om användningen av ett annat liknande kännetecken utan godtagbara skäl innebär ett otillbörligt utnyttjande av det äldre kännetecknets särskiljningsförmåga och goodwill eller är till förfång för det äldre kännetecknets särskiljningsförmåga eller goodwill. (25.1.1993/39) (25.1.1993/39)

5 Promemoria av arbetsgruppen för välkända varumärken (HIM) Enligt arbetsgruppen kan det i Finland inte påvisas något obestridligt behov av åtgärder uttryckligen för att utveckla skyddet av välkända varumärken (well- known) med stöd av registrering eller annan katalogisering av samma slag. Nationella åtgärder, med vilka sammanhänger rättsverkan, anser arbetsgruppen vara problematiska bl.a. med tanke på gemenskapslagstiftningen. Det har ofta visat sig arbetsdrygt och dyrt att få skydd för ett varumärke som är väl känt, eftersom bevis för förutsättningarna att få skydd i praktiken måste skaffas enkom för varje enskilt fall. Member of the Berggren Group

6 Vad är förteckningen över väl kända varumärken? Från och med den 15 augusti 2007 har sådana väl kända varumärken i Finland som avses i 6 § 2 mom. i varumärkeslagen antecknats i förteckningen efter ansökan. Även om anteckningen av ett märke i förteckningen inte har någon rättsverkan i motsats till en anteckning i varumärkesregistret, kan anteckningen i förteckningen faktiskt bli viktig i rättegångar och invändningsbehandlingar.

7 Varför ska man söka i både förteckningen och varumärkesdatabasen? Eftersom man i förteckningen kan ta upp även sådana märken som inte finns med i varumärkesdatabasen och eftersom de märken som har antecknats i förteckningen vanligtvis har ett skydd som sträcker sig över varumärkesklassernas gränser, ska man även söka i förteckningen när man utför nyhetsgranskningar och granskningar av förväxlingsbarhet för att undvika varumärkestvister. Member of the Berggren Group

8 Förebygger varumärkestvister Syftet med förteckningen är att betjäna näringslivet, ombud och alla andra aktörer som av en eller annan orsak behöver få information om väl kända märken. Förteckningen är ett hjälpmedel vid förhandsgranskningar av varumärken och vid granskningar av förväxlingsbarhet, och förebygger därmed även varumärkestvister. Om PRS vid handläggningen av senare ansökningar om varumärkesregistrering upptäcker ett förväxlingsbart märke som har antecknats i förteckningen, anmäler PRS detta både till den senare sökanden och till innehavaren av det tidigare väl kända märket oberoende av vilken klass eller vilka klasser registreringsansökan avser. Member of the Berggren Group

9 Villkoren för att ett märke ska införas i förteckningen För att ett märke ska tas upp i förteckningen krävs att märket är väl känt i Finland enligt 6 § 2 mom. i varumärkeslagen. Begreppet ”väl känt varumärke” baserar sig på gemenskapslagstiftningen vars tolkning övervakas av Europeiska gemenskapernas domstol. Den målgrupp eller de målgrupper där märket är väl känt antecknas av PRS i förteckningen. Sökanden ska också tillsammans med ansökan lämna in bevis på att märket är väl känt. Member of the Berggren Group

10 Märket med i förteckningen i fem år Märket finns med i förteckningen i fem år varefter man kan ansöka om förnyelse. Då ska man, såsom i ansökningsfasen, lämna in bevis på att märket är känt. Bevisen kan då från fall till fall vara mer begränsade. I samband med förnyelseansökan prövar PRS, precis som i ansökningsfasen, om villkoren uppfylls för att märket ska införas i förteckningen. Vem som helst kan begära att ett märke stryks ur förteckningen om märket har införts i den i strid med villkoren i 6 § 2 mom. i varumärkeslagen eller om märket inte längre är känt enligt dessa villkor. Member of the Berggren Group

11 Några kontroversiella synpunkter Utan rättsverkan – vad är förteckningens egentliga betydelse? Hur är det med välkända märken som inte söks in i förteckningen – är de ”mindre värda”? Vad händer om ett välkänt märkes innehavare inte förnyar ansökan – lider det välkända märket – kan det ännu räknas ha ett välkänt märkes status? Är det här bara en konst att samla ihop intäkter för PRS i hopp om en mera balanserad budget?

12 Ingen rätt att överklaga beslut som gäller förteckningen Avsikten med förteckningen är att öka medvetenheten om väl kända varumärken och förebygga konfliktsituationer. Om PRS anser att ett sökt märke inte ska tas upp i förteckningen över väl kända varumärken eller om PRS stryker ett märke som har införts i förteckningen, kan rättsinnehavaren begära att PRS tar saken till ny behandling. Den nya ansökan kan vara mer framgångsrik t.ex. på grund av förändrade förhållanden eller om sökanden lämnar in kompletterande material med den nya ansökan. Member of the Berggren Group

13 Märken som tagits upp i förteckningen Vid tidpunkten 21 augusti 2008: Totalt 8 stycken! 2007001 - PAULIG - Innehavare: Oy Gustav Paulig Ab 2007003 - OLVI - Olvi Oyj 2007007 - TAFFEL THE ORIGINAL SNACKS (figur) – Chips Ab 2007010 - PIRKKA - Kesko Oyj 2007014 - NOKIA - Nokia Corporation 2007021 - ORAS (figur) - Oras Oy 2007022 - MTV3 - MTV Oy 2007032 - KOFF - OY SINEBRYCHOFF AB ANSÖKNINGAR 57 st – bl.a. STOCKMANN och NORDEA http://tavaramerkki.prh.fi/ltm/search.php?lang=se http://tavaramerkki.prh.fi/ltm/search.php?lang=se Member of the Berggren Group

14 PRS erfarenheter Förteckningen har blivit positivt mottagen i företagsvärlden. I början lämnades det in ansökningar i större utsträckning, men nu har takten lite avtagit. Behandlingen av ansökningarna har gått relativt långsamt, då en enhetlig linjedragning har sökts. Målet är normala behandlingstider (ca. 3-6 mån.). Största delen av ansökningarna har varit bristfälliga i olika hänseenden och PRS har begärt tilläggsutredningar. Member of the Berggren Group

15 PRS erfarenheter Några exempel på beslut: PAULIG (kaffe; målgrupp obegränsad) / OLVI (öl; målgrupp obegränsad) / PIRKKA (tidningar och vissa livsmedel, målgrupp obegränsad) Bristfällig rättsverkan har inte kommenterats till PRS Prissättning har inte kommenterats till PRS Förteckningen har väckt intresse i någon mån även i andra länder och förfrågningar av praktiska frågor har besvarats. in casu –bedömning – inga allmänna riktlinjer. Alla påverkande omständigheter tas till prövning. Member of the Berggren Group

16 TACK! Hannu Halmetoja jurist, ekonomie magister Member of the Berggren Group

17


Ladda ner ppt "Member of the Berggren Group SKYDD AV VÄLKÄNDA VARUMÄRKEN CONOPA 2008 KÖPENHAMN Hannu Halmetoja."

Liknande presentationer


Google-annonser