Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Årssammanställning 2015 Närvården Skaraborg Samverkan geriatrik, demens och palliativ vård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Årssammanställning 2015 Närvården Skaraborg Samverkan geriatrik, demens och palliativ vård."— Presentationens avskrift:

1 Årssammanställning 2015 Närvården Skaraborg Samverkan geriatrik, demens och palliativ vård

2 Skaraborgs Sjukhus Innehållsförteckning Bakgrund Mål och mått, behandlingsansvarig läkare, epikris, läkemedelslista, medicinska vårdplaner, KLARA-SVPL Mobil Närvård Snabb uppföljning 48/72 Oplanerade återinläggningar inom 30 dagar – kommer i mars 2016 God läkemedelsbehandling God vård i livets slut God vård vid demenssjukdom Preventivt arbetssätt Lokala handlingsplaner mellan Kommun-Primärvård Patienter med kommunal hälso- och sjukvård som akut/oplanerat transporteras till sjukhusets akutmottagning

3 Skaraborgs Sjukhus Årssammanställning Skaraborg Bakgrund Denna årssammanställning är baserad på flera olika mätområden och indikatorer både från Kvalitetsregister och manuella mätningar under 2015 i Skaraborg. Se bild 4 Det mesta av material finns för analys ner på kommun- och VåC nivå, som närvårdskoordinatorena tar fram till verksamheterna vid behov, till operativa ledningsgrupper eller lokala samverkansmöten.

4 MAJ JUN APR FEB MAR JAN NOV DEC OKT AUG SEP JUL Lokala samverkansmöten för uppföljning av lokala handlingsplaner sker under året vid behov Mål och mått Medicinska vårdplaner, läkemedelslista, epikriser, KLARA-SVPL 2 veckor Årsplanering 2016-2018 Oplanerade/akuta transporter mäts i kommunerna 2 mån Sammanställning Kvalitetsregister och Öppna Jämförelser Redovisning av årssammanställning till Vårdsamverkan Snabb uppföljning inom slutenvården 48/72 3 mån

5 Skaraborgs Sjukhus ÅrPatient- underlag totalt Antal patienter från sjukhus* Vår 134416187 Höst 135941225 Vår 145281172 Höst 145485206 Vår 155915226 Höst 156117209 Mål och mått Egen mätning/pinnstatistik som genomförs i kommunerna 2 gånger per år för individer inskrivna i den kommunala Hälso- och sjukvården *Andel Epikris och läkemedelslista beräknas på antal patienter som kommit hem från sjukhus under mätperioden

6 Skaraborgs Sjukhus Mål och Mått Medicinska vårdplaner ökar något i antal (nu 1100) och andel från förra året. Mest anmärkningsvärt är indikatorn för läkemedelslista. 76% av individer inskrivna i den kommunala Hälso- och sjukvården har med sig läkemedelslista vid utskrivning från slutenvården. Av de 76% är 24% felaktiga. Det innebär att endast 57% av läkemedelslistorna är tillförlitliga och finns tillgängliga vid utskrivning från slutenvården. Här behöver vi gemensamt ta fram åtgärder för att patientsäkra området. Det är med största sannolikhet ett symtom på en icke gemensam läkemedelslista.

7 Skaraborgs Sjukhus KLARA-SVPL Statistik som hämtas retroaktivt från SVPL KLARA 2 gånger per år Mätning för hösten 2015 redovisas

8 Skaraborgs Sjukhus KLARA-SVPL statistik som hämtas retroaktivt från SVPL KLARA 2 gånger per år Mätning för hösten 2015 redovisas

9 Skaraborgs Sjukhus KLARA-SVPL Andel Vårdbegäran från kommuner till slutenvården ökar något. Andel svar från slutenvårdens öppenvårdsmottagningar har minskat betydligt.

10 Skaraborgs Sjukhus Mobil Närvård En delrapport är framtagen för 2015 för samtliga målområden. DelrapportDelrapport

11 Skaraborgs Sjukhus Uppringning 48/72 mätningen genomförs av uppringande sjuksköterska under 3 månader per år Jan-Mars 2015

12 Skaraborgs Sjukhus Uppringning 48/72 mätningen genomförs av uppringande sjuksköterska under 3 månader per år

13 Skaraborgs Sjukhus Uppringning 48/72 mätningen genomförs av uppringande sjuksköterska under 3 månader per år Läkemedel 35 st. Åter uppringda 12 st. Faxat uppgifter vidare 7 st. Fel/saknas slutanteckning 4 st. Genererat läkarkontakt 10 st. Åtgärder Klarar inte av sina läkemedel/förstår inte läkemedelslistan Fel i läkemedelslistan Läkemedelsfrågor till läkaren Läkemedel EJ skickats med patienten Behov av nytt recept Råd från sjuksköterskan Behöver hjälp att dela sina läkemedel Åtgärder relaterade till läkemedel

14 Skaraborgs Sjukhus Uppringning 48/72 40% av uppringda patienter har fått en skriftlig utskrivningsinformation 20% av uppringda patienter behöver någon form av åtgärd 84% är åtgärder relaterat till SkaS Den största delen av åtgärderna är relaterat till läkemedel

15 Skaraborgs Sjukhus God läkemedelsbehandling Källa Kvalitetsportal.se

16 Skaraborgs Sjukhus God läkemedelsbehandling Källa Kvalitetsportal.se

17 Skaraborgs Sjukhus God läkemedelsbehandling Källa Kvalitetsportal.se

18 Skaraborgs Sjukhus God läkemedelsbehandling När det gäller olämpliga läkemedel och antiinflammatoriska läkemedel ser man att användningen fortsätter minska medan trenden för antipsykotiska läkemedel verkar ha stannat av (inte ökat mer än någon enstaka av årets månader.)

19 Skaraborgs Sjukhus God vård vid livets slut Källa: Svenska palliativregistret och Kvalitetsportal.se

20 Skaraborgs Sjukhus Förbättrad vård i livets slut – Västra Götaland Källa: Svenska palliativregistret och Kvalitetsportal.se

21 Skaraborgs Sjukhus God vård vid livets slut Kommun Källa: Svenska palliativregistret och Kvalitetsportal.se Skaraborgs kommuner Åldersgrupper Samtliga åldersgrupper Dödsplats Särskilt boende Korttidsplats Eget hem med stöd av övrig hemsjukvård

22 Skaraborgs Sjukhus Skaraborgs kommuner Åldersgrupper Samtliga åldersgrupper Dödsplats Sjukhusavdelning God vård vid livets slut SkaS Källa: Svenska palliativregistret och Kvalitetsportal.se

23 Skaraborgs Sjukhus God vård vid livets slut Lidköping Hospice Gabriel och Skövde palliativa spec. enhet Källa: Svenska palliativregistret och Kvalitetsportal.se Skaraborgs Kommuner Åldersgrupper Samtliga åldersgrupper Diagnoser Samtliga diagnoser Dödsplats Hospice / slutenvård

24 Skaraborgs Sjukhus God vård vid livets slut Den genomsnittliga täckningsgraden för Skaraborg har inte förändrats särskilt mycket 2015. Variationer finns dock mellan olika kommuner. En utbildningssatsning gjordes under våren för att öka kunskapen kring smärtskattning och munhälsa. Två inspirationstillfällen per Närvårdsområde erbjöds och genomfördes i Lidköping, Skövde och Mariestad. Totalt deltog närmare 300 personer. För att föra det palliativa arbetet framåt ytterligare har utvecklingsgrupper bildats i varje Närvårdsområde. Områdena brytpunktssamtal och ordinerade läkemedel mot ångest är viktiga områden att jobba med framförallt i samverkan kommun – primärvård. Det är stora skillnader i kvalitet på vården i livets slut beroende på dödsplats. (Kommun, Sjukhus och Hospice Gabriel)

25 Skaraborgs Sjukhus God vård vid demenssjukdom Källa: BPSD-registret Totalt antal 954

26 Skaraborgs Sjukhus SweDem har nästan helt upphört att användas av primärvården efter 2014. Det finns därför ingen relevant statistik att redovisa Antalet NPI- skattningar är lägre än 2014 då 1121 registreringar gjordes. Målet 1200 skattningar har inte uppnåtts. Under 2015 har 4 personer i Skaraborg utbildats till Certifierade utbildare i BPSD. En av dessa kommer att utbilda personal inom Mariestads kommun och de övriga kommer att hålla i utbildningar inom varsitt Närvårdsområde. Hittills i år har 15 utbildningstillfällen anordnats, 184 nya administratörer utbildats i kommunerna och 60 personer har gått på ett uppföljningsmöte. God vård vid demenssjukdom

27 Skaraborgs Sjukhus Preventivt arbetssätt Källa: Kvalitetsportal.se

28 Skaraborgs Sjukhus Preventivt arbetssätt Källa: Kvalitetsportal.se

29 Skaraborgs Sjukhus Preventivt arbetssätt Källa: Senior alert

30 Skaraborgs Sjukhus Täckningsgraden i Senior alert på särskilt boende har sjunkit något under året. Karlsborg och Hjo har dock ökat sin täckningsgrad. Götene bibehåller sitt goda resultat på 100 % Övriga kommuner har minskat och störst minskning står Grästorp, Gullspång, Essunga och Mariestad för. Bild 27 visar hela den preventiva processen i kommunerna. Tabellen skiljer inte på särskilt boende, korttidsboende och ordinärt boende. Att planera och genomföra åtgärder för personer med risk är ett förbättringsområde. Preventivt arbetssätt Källa: Senior alert

31 Skaraborgs Sjukhus Lokala Handlingsplaner mellan Kommun och primärvård Antal kommuner i Skaraborg som upprättat Lokal handlingsplan är 13 av 15

32 Skaraborgs Sjukhus Patienter med kommunal hälso- och sjukvård som akut/oplanerat transporteras till sjukhusets akutmottagning Bakgrund Omfattar personer inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård Mätningen har genomförts årligen sedan 2011 Sedan 2014 ingår alla kommuner i Skaraborg Mätperiod är 8 veckor Under första året deltog 11 kommuner i registreringen, under 2012 ingick 13, 2013 ingick 14 och sedan 2014 har alla kommuner i Skaraborg deltagit i mätningen.

33 Skaraborgs Sjukhus Antal oplanerade transporter över tid År20112012 20142015 Totalt408639607690676 Varav antal inläggningar 278409420499 440 Antal kommuner11131415

34 Skaraborgs Sjukhus Antal oplanerade transporter/kommun

35 Skaraborgs Sjukhus Varifrån skickar man in?

36 Skaraborgs Sjukhus Vem skickar in?

37 Skaraborgs Sjukhus Vilken tid på dygnet?

38 Skaraborgs Sjukhus Orsak till transport

39 Skaraborgs Sjukhus Sammanfattning oplanerade transporter De flesta skickas in från ordinärt boende 59% I ca 75% av fallen tar sjuksköterskan i kommunen beslutet att skicka in patienten till akuten. De flesta patienter skickas in på dagtid mellan 08-17 Den största orsaken är andning/cirkulation 32%, fall 22% och övrigt 16%


Ladda ner ppt "Årssammanställning 2015 Närvården Skaraborg Samverkan geriatrik, demens och palliativ vård."

Liknande presentationer


Google-annonser