Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jorden just nu. Från rymdgrus till urberg 1.Det stora bombardemangent 4,57 Ga (Giga annum, miljarder år) 2.En helt smält jord skiktas: Jordskorpa och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jorden just nu. Från rymdgrus till urberg 1.Det stora bombardemangent 4,57 Ga (Giga annum, miljarder år) 2.En helt smält jord skiktas: Jordskorpa och."— Presentationens avskrift:

1 Jorden just nu

2 Från rymdgrus till urberg 1.Det stora bombardemangent 4,57 Ga (Giga annum, miljarder år) 2.En helt smält jord skiktas: Jordskorpa och Magnetfält 4,56 Ga 3.Krasch med planet skapar månen och lutande jordaxel (Årstider) 4,55 Ga 4.Oceaner och Kontinenter 4 Ga 5.Livet uppstår ~ 4 Ga 6.Äldsta delarna av Frankrikes berggrund ~ 3 Ga (Zirkonkristaller) 1. 2. 3. 4.

3 Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter: Bergskedjeveckning, Jordbävningar, Vulkanism Kontinentaldrift (Energi från jordens inre, konvektionsströmmar i manteln - Astenosfären Exogena (Gradational) nedbrytande krafter: Vittring, Erosion (Energi från solen) Sluttningsprocesser (Gravitation) Rinnande vatten transporterar sand och lera till havet Sediment bildar sedimentära bergarter Det geologiska kretsloppet

4 Jordskorpans kemiska sammansättning Livets kemiska sammansättning

5

6 De stora kontinentalplattorna

7 Tektonik och kontinentalplattgränser (Plate boundaries) Transforma (sidledes förskjutning), Divergenta (från varandra), Konvergenta (mot varandra), Mantle flow Convection

8

9 Den geologiska Tidsskalan: Jorden ca 4,57 mdr år Sveriges urberg Öland Gotland Kaledoniska veckningen Svenska fjällkedjan Skånes kalksten Variskiska veckningen Massif Central Alpina veckningen Pyrineerna, Alperna, Himalaya

10

11

12 Pangea = Allt Land

13

14

15

16 Pangea ultima ?

17

18

19 En spekulativ skiss av hur delar av Sverige och angränsande delar av Finland (den Sveco-fenniska berggrundsprovinsen) kan ha sett ut för ca 1900 miljoner år sedan (från "Naturen berättar", Naturhistoriska riksmuseet 1989).

20 Blockdiagram över mellansverige för ca 1800 miljoner år sedan, med bildningen av den äldsta delen av det Transskandinaviska granit-porfyr-bältet längs en zon med uttänjning av jordskorpan tvärs igenom Sverige, och bildning av andra graniter längre österut inom den Svecofenniska provinsen i ett område där jordskorpan pressades ihop (från "Naturen berättar", Naturhistoriska riksmuseet 1989).

21 Den Skandinaviska fjällkedjans bildning, från slutet av Prekambrium (överst) via tidig Kambrium och Ordovicium till Silur-Devon (nederst) (Från "Naturen berättar", Naturhistoriska riksmuseet 1989).

22

23 MAGMATISKA BERGARTER (Igneous rocks), bildade genom kristallisation från en het bergartssmälta (magma), antingen på djupet i jordskorpan (intrusiva bergarter) eller ur en lava som runnit ut på jordytan (eruptiva / vulkaniska bergarter). Exempel: granit, gabbro, diabas, porfyr, basalt. SEDIMENTÄRA BERGARTER, bildade genom avsättning och cementering av lösa sediment, vanligen på havsbottnen. Exempel: sandsten, lerskiffer, kalksten. METAMORFA BERGARTER, bildade genom omvandling och omkristallisation av sedimentära eller magmatiska bergarter vid höga tryck och temperaturer nere i jordskorpan. Exempel: gnejs, amfibolit, glimmerskiffer, kvartsit, marmor. Bergartscykeln

24 Mineral : Kemiska föreningar eller grundämnen som utgör beståndsdelar i bergarter, tex. Kvarts (Quartz or Silica)SiO 2, Fältspat (Röd eller vit), Glimmer (Mica), (Svart, Biotit eller Vit, Muskovit), Järnmalm (Hematit och Magnetit) Bergarter: Sedimentära: Kalksten(Limestone), Sandsten, Lerskiffer(Shale), Alunskiffer (Oil shale) Metamorfa: Marmor(Marble), Kvartsit, Glimmerskiffer(Slate or Schist), Gnejs Magmatiska/Eruptiva (Igneous): Basalt (ytbergart, Extrusive), Diabas (gångbergart, Intrusive) Granit (djupbergart)

25 Kontinentaldrift : Jordens stora kontinentalplattor

26 Konvektionsströmmar i manteln får sin energi från radioaktivt sönderfall i jordens heta kärna och förflyttar koninentalplattorna

27 Global Vulkanisk Aktivitet

28 Stratovulkaner Bildas av lager av felsisk magma och tephra (vulkanaska) Förekommer längs subduktions- plattgränser Magman är i allmänhet mycket viskös och har ett högt gasinnehåll Våldsamma explosioner, kastar ut enorma mängder vulkanaska och heta gaser. Brant vulkanisk kon p.g.a. högviskös magma.

29

30 Sköldvulkaner Formed over a hot plume of mantle magma. Composed of mafic magma which is thin and runny and flows easily. Characterized by gentle slopes and broadly rounded domes.

31 Hot spots under oceaniska plattor: Hawaii

32 Diastrophism : Faulting (Förkastningar) Skapar Förkastningsbranter – tex. Branten vid söder Mälarstrand, Horstar – tex. Skånes åsar, Gravsänkor (Grabens) – tex Vättern och överskjutande skollor (Nappes) – Svenska fjällkedjan

33 Diastrophism : Folding (Veckning) och Overturning/thrusting (Överskjutning) Nappes = Skollor

34 2. Fault = Förkastning 3. Intrusive igneous rock = eruptiv gångbergart 4. Nederoderad yta 5. Yngre sedimentlager 6. Nutida erosionsyta, dvs den markyta vi ser 1. Ursprungliga gamla sedimentlager

35

36 Sill Eruptiva djupbergarter Eruptiva ytbergarter – Extrusive igneous rocks Gångbergarter – Intrusive igneous rocks t.ex Diabas

37 Hot spots : ex Hawaii och Yellowstone national park

38 Vulkanutbrott som har påverkat klimatet : Aerosoler (stendamm och aska) skärmar av solljuset och orsakar en nedkylning under några år el. årtionden

39


Ladda ner ppt "Jorden just nu. Från rymdgrus till urberg 1.Det stora bombardemangent 4,57 Ga (Giga annum, miljarder år) 2.En helt smält jord skiktas: Jordskorpa och."

Liknande presentationer


Google-annonser