Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sv Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering? 16 maj 2016 Aleksandra Sjöstrand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sv Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering? 16 maj 2016 Aleksandra Sjöstrand."— Presentationens avskrift:

1 Sv Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering? 16 maj 2016 Aleksandra Sjöstrand

2 Sv Universitet och högskolor har i uppdrag att aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan (enligt högskolelagen) Ett regeringsuppdrag till UHR Ett prioriterat område för regeringen ”Alla unga ska känna att de har möjlighet och frihet att plugga vidare” - Helene Hellmark Knutsson - minister för högre utbildning och forskning Varför?

3 Sv Andra skäl? En demokratifråga Heterogena grupper bidrar till ökad kvalitet Studenterna är redo att möta ett samhälle med mångfald

4 Sv Vad är problemet? En könsuppdelad högskola

5 Sv Andra aspekter – några exempel Regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning Könsskillnader vid övergången till högskolan Utländsk bakgrund påverkar också

6 Sv Social snedrekrytering består

7 Sv

8 Identifierat områden som relaterar till breddad rekrytering och breddat deltagande (”Den öppna högskolan”, relevant forskning) En enkätundersökning Hearingar med ”andra intressenter” och deltagande lärosäten Analys av lärosätenas hemsidor Filmer med goda exempel på lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande En statistisk översikt En forskningsöversikt Goda exempel (ett urval) En referensgrupp Vad har vi gjort?

9 Sv Lärosätenas arbete med breddad rekrytering till utbildning på grundläggande, avancerad och forskarnivå Lärosätenas tillämpning av tillträdesregler Överbryggande och behörighetsgivande kurser Lärosätenas arbete med breddat deltagande Lärosätenas stödåtgärder för anställningsbarhet Svårigheter och utmaningar för lärosätena med att rekrytera och utbilda studenter med större variation i bakgrund Fördelar med mångfald Vad är viktigast att utveckla under den närmaste tiden? Vilket stöd önskar sig lärosätena av UHR? Vilka områden har vi undersökt?

10 Sv Arbetet med breddad rekrytering – en kedja med flera länkar Viktigt att väcka tanken på högre studier – information, marknadsföring, attitydpåverkan, påverka dem som kan påverka Rekryteringsaktiviteter Arbetet med att underlätta övergången till högskolan – överbryggande kurser, reell kompetens, alternativt urval Forskarnivå omfattas också Breddat deltagande lika viktigt som breddad rekrytering – stödåtgärder, högskolepedagogik, likabehandlingsarbete Arbetsmarknadsanknytning i utbildningen en viktig del av arbetet Uppföljningar – en avslutande länk

11 Sv Länkarna påverkar varandra Arbetet med breddad rekrytering Väcka tanken på högre studier Arbetet med breddat deltagande Breddad rekrytering till forskarnivå Arbetsmarknads anknytning Uppföljning

12 Sv Lärosäten har olika förutsättningar Utbildningsutbud Det geografiska läget Kännedomen om lärosätet Bilden av lärosätet hos presumtiva sökande Lärosätets storlek och totala resurser Olika ”distributionsformer” av högskoleutbildning

13 Sv ta fram en strategi för sitt arbete med frågorna, och i strategin tydligt skriva fram på vilket sätt de planerar att skaffa sig kunskap om sin studentpopulation uppnå sina formulerade målsättningar stötta studenter från underrepresenterade grupper innan och under utbildningen och i samband med övergången till arbetsmarknaden använda sig av bedömningar av reell kompetens och tillämpning av alternativt urval öka arbetsmarknadsanknytning i utbildningen UHR föreslår också att myndigheten får i uppdrag från regeringen att regelbundet följa upp lärosätenas arbete med breddad rekrytering och breddat deltagande. UHR rekommenderar att regeringen ålägger lärosätena att

14 Sv Varför dessa rekommendationer? Ett stort engagemang på lärosätena Flera olika aktiviteter pågår… men arbetet ofta ostrukturerat Flera av lärosätena saknar en definition av breddad rekrytering Hälften har kartlagt sina studenter Flera av lärosätena saknar mätbara eller uppföljningsbara mål Olika sätt att förankra och implementera uppdraget om breddad rekrytering

15 Sv Vilka utmaningar finns det för lärosätena? Snedrekryteringen sker mycket tidigt Presumtiva sökandes bild av lärosätet Könsstyrda utbildningsval ett betydande strukturellt hinder Arbetet med breddad rekrytering och breddat deltagande är resurskrävande Det krävs attitydförändring hos lärosätena

16 Sv Undersökningens resultat Olika typer av rekryteringsaktiviteter Överbryggande och behörighetsgivande utbildningar Tillträdesreglerna som instrument för breddad rekrytering Hur arbetar lärosätena med breddad rekrytering på forskarnivå?

17 Sv Undersökningens resultat Högskolepedagogiska utbildningar Åtgärder för studenter i behov av stöd Stödåtgärder för studenter med funktionsnedsättning Stödjande aktiviteter för att underlätta studenternas övergång till arbetsmarknaden Bidrar lärosätenas hemsidor till att bredda rekryteringen?

18 Sv Lärosätenas arbete med breddad rekrytering Viktigt att väcka tanken på högre studier Viktigt att påverka dem som kan påverka Rekryteringsaktiviteter  i princip anordnar alla lärosäten aktiviteter riktade till skolungdomar  färre aktiviteter riktade till unga vuxna, folkhögskolans elever och Komvux  vanligt med samarbete med lärosäten och arbetsförmedlingen

19 Sv Aktiviteter riktade till grundskolan - exempel Vanligt med aktiviteter inom naturvetenskap och teknik Aktiviteter med syftet att påverka attityder Studiebesök för elever Få aktiviteter med syftet att motverka könsbundna studieval

20 Sv Aktiviteter riktade till gymnasieskolan - exempel Studentambassadörer Mentorsverksamhet Prova på att vara student Läxhjälp Marknadsföringsaktiviteter ”Öppet hus” dagar Djupgående samarbetsprojekt mellan lärosäten och gymnasieskolor

21 Sv TACK! För frågor kontakta aleksandra.sjostrand@uhr.se


Ladda ner ppt "Sv Hur ska högskolan lyckas med breddad rekrytering? 16 maj 2016 Aleksandra Sjöstrand."

Liknande presentationer


Google-annonser