Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

11 1 24.9.2016 HYVINVOINTIA JA LAATUA – vanhuspalvelulain toimeenpanohanke 24.9.2016 Utveckling av vårt äldreråd Upplevelser om utvecklingsarbetet inom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "11 1 24.9.2016 HYVINVOINTIA JA LAATUA – vanhuspalvelulain toimeenpanohanke 24.9.2016 Utveckling av vårt äldreråd Upplevelser om utvecklingsarbetet inom."— Presentationens avskrift:

1 11 1 24.9.2016 HYVINVOINTIA JA LAATUA – vanhuspalvelulain toimeenpanohanke 24.9.2016 Utveckling av vårt äldreråd Upplevelser om utvecklingsarbetet inom projektet

2 2 HYVINVOINTIA JA LAATUA – vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Lagstiftning som berör äldrerådet § 11 § i äldreomsorgslagen* Utöver det som i 27 § i kommunallagen föreskrivs om möjligheterna för kommunens invånare att delta och påverka ska varje kommun inrätta ett äldreråd för att garantera den äldre befolkningens möjligheter att delta och påverka, samt sörja för äldrerådets verksamhetsförutsättningar.. Äldrerådet ska tas med i beredningen av planer som avses i 5 § och i den utvärdering som avses i 6 §. Dessutom ska äldrerådet även i övrigt ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för den äldre befolkningens välbefinnande, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet och möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service som den äldre befolkningen behöver. *flyttas senare till kommunallagen

3 3 HYVINVOINTIA JA LAATUA – vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Äldrerådet är ett sätt att påverka FÖRVALTNING alla tjänstemän som bereder ärenden som gäller äldre FÖRTROENDEORGAN s.k. politik, dvs. kommunfullmäktige, nämnder och direktioner DIREKT PÅVERKAN t.ex. organisations- aktivitet, deltagande i formulärenkät och webbenkät, debattartikel i insändarspalten ÄLDRERÅDET s.k. deltagande- och påverkningsorgan Äldrerådet fungerar som en förmedlare mellan äldre kommuninvånare och tjänstemän/politiker REPRESENTATIV DEMOKRATI dvs. kommunalval Äldre kommuninvånare

4 4 HYVINVOINTIA JA LAATUA – vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Äldrerådet övervakar servicekvaliteten Vid sidan av lagstadgad styrning och övervakning har Tammerfors stad ett kundorienterat system för övervakning av servicekvaliteten för äldre. Kundernas egna upplevelser står i centrum. Tammerfors har åtskilliga möjligheter att ge respons och delta, en av dem är äldrerådet. Det speciella med Tammerfors är att det finns en styrnings- och övervakningsgrupp där det ingår en övervakningskoordinator och äldreombud som driver avtalsövervakning och styr och övervakar serviceproducenterna samt en föredragande sekreterare för äldrerådet. Beställaren driver avtalsövervakning även i övrigt. Serviceproducenterna upprättar planer för egenkontroll.

5 5 HYVINVOINTIA JA LAATUA – vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Äldreråd med tillräckliga resurser -Äldrerådet verkar som förmedlare mellan äldre kommuninvånare och kommunens förvaltning/förtroendeorgan -Genom ett äldreråd kan man på ett mera flexibelt, snabbare och ofta även mera ingående sätt utreda de äldres ståndpunkt och erfarenheter än vid arbetsformer som baserar sig på direkt deltagande -Äldrerådet är enligt den kommande kommunallagen ett lagstadgat deltagande- och påverkningsorgan som kompletterar kommunens egna förtroendeorgan Äldrerådet behöver åtminstone: en föredragande sekreterare som har tillräckligt med tid och spelrum att aktivt planera och bereda äldrerådets verksamhet egen verksamhetspeng som används för att möjliggöra deltagande och garantera representativitet aktiva och påverkningskunniga pensionärer med öppet sinne, vilja att lära sig och krafter att orka framför allt: omfattande och tillräcklig information i tid!!

6 6 HYVINVOINTIA JA LAATUA – vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Ett idealt äldreråd -I en idealsituation är äldrerådet en naturlig och systematisk del av beredning och beslutfattande kring de äldre kommuninvånarnas frågor -I en idealsituation är äldrerådets verksamhet inte beroende av en skicklig ordförande, en entusiastisk sekreterare eller välvilliga tjänstemän utan det har blivit en vana att ta med äldrerådet i beslutfattandet. -Ett idealt äldreråd är känt bland de äldre kommuninvånarna och människor tar lätt kontakt vid behov För att nå ett idealt äldreråd behövs följande: Målmedvetenhet: Äldrerådet behöver en täckande och omfattande årsplan som kan genomföras. I planen bör det ingå en tyngdpunkt för varje år Årsplanen bör innehålla beskrivningar av arbetsformer som konstaterats fungera redan föregående år samt pilotprogram som ska testas Etablerade handlingsformer både vid evenemang och i påverkandet, t.ex. återkommande evenemang och ett etablerat sätt att framskrida då man t.ex. konkurrensutsätter service för äldre. Tålamod: Det viktigaste är att man år för år går ett steg närmare ett idealt äldreråd!!

7 7 HYVINVOINTIA JA LAATUA – vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Exempel på sekreterarens uppgifter och tid som krävs för dem Genomgång av protokoll från kommunens nämnder och direktioner en gång/månad2 h Upprättande av föredragningslista och presentationstexter till äldrerådets månadsmöte4 h Genomgång av socialvårdsförordningen och referat till äldrerådets kvalitetssektion6 h Genomgång av delgeneralplan för centrum och upprättande av utlåtande6 h Arrangemang av äldrerådets möte (reservering av utrymme, servering, inbjudningar, inledare..)4 h Äldrerådets möte (protokollföring) 3 h Upprättande av protokoll från äldrerådets möte 2 h Arrangemang av seminarium för 80 pers. (plan, arrangörsarbetsgruppens möten, program, inledare, utrymmen, servering, inbjudningar, reklam..) 48 h Powerpointpresentation för äldrerådet6 h Nyhetsbrev skrivs, en mottagarförteckning upprättas/uppdateras 3 h Årsklockan uppdateras och hålls à jour1 h Möten i samband med poängsättning av offerter 8 h Hissarbetsgruppens möte2 h Utredningar och kontakter i anknytning till medborgarrespons4 h Inledning i pensionsorganisation 2 h

8 8 HYVINVOINTIA JA LAATUA – vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Exempel på hur verksamhetspeng kan användas Fyrfärgsbroschyr, layout själv, tryckkostnader 1000 st.500 e Seminarium 100 personer Reklam på bussarnas elektroniska reklamtavlor150 e Tryckt inbjudan till evenemanget till organisationer 50 e Annons i dagstidning 99x88 mm 800 e Kaffe och semla för 100 personer500 e Inledarens arvode/reseersättning200 e Bokning av utrymme100 e Föreläsningsmaterial100 e Sammanlagt1900 e Responsevenemang på torget för 100 pers. Tält180 e Torgplats15 e inbjudan till evenemanget till organisationer 30 e Livsmedelskostnader100 e Ersättning till dem som steker våfflor100 e Sammanlagt425 e

9 9 HYVINVOINTIA JA LAATUA – vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Hur kan äldrerådet påverka o Regelbundna möten, arbetsutskottet har regelbunda möten o Teman vid äldrerådets möten: t.ex. kollektivtrafik, servicetrafik, organisationers verksamhetsbidrag, museiverksamhet för äldre, rapporter från äldreombud och tillgänglighetsombud, stöd för boende i hemmet, stadens budget, krigsveteraner o Evenemang: t.ex. möte med ordföranden för stadsfullmäktigegrupperna, stadsfullmäktiges kvällsskola, möten med handikapp- och invandrarråd, evenemang med utskottet för äldreservice, styrelsen för anstalt- och öppen vård o Utlåtanden: t.ex. delgeneralplan för centrum, stadsjärnväg o Initiativ: t.ex. webbaserad tidsbeställning till hälsovårdstjänster (tillsammans med ungdomsforumet).

10 10 HYVINVOINTIA JA LAATUA – vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Hur kan äldrerådet uppmuntra till deltagande? o Gemensamma möten med bl.a. servicehusens klient- eller närståenderåd o Evenemang för pensionärsfullmäktige med representater från organisationer för äldre ordnas 2 ggr per år, t.ex. med teman om boende i hemmet eller stadens budget o Responsevenemang tillsammans med äldreombuden o Deltagande i evenemang som ordnas av andra där man presenterar sin verksamhet, t.ex. mässor o Evenemang för allmänheten i servicecentrum och servicehus o Stora temaseminarier, t.ex. om gemenskapsboende o Evenemang under äldreveckan, t.ex. Ge respons-våfflor på torget, seniorsurfarevenemang på biblioteket

11 11 HYVINVOINTIA JA LAATUA – vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Hur kan äldrerådet göra sig känt? o Logga och uttryck som används bl.a. i reklam om evenemang o Fyrfärgsbroschyr: utdelas vid evenemang och på mässor o Powerpoint-presentation på ordförandens och sekreterarens presentationsuppdrag o Artiklar från alla evenemang, utdelas vid evenemang, publiceras på webbplatsen och postas tillsammans med nyhetsbrevet o Arbetsutskottet har visitkort o Utvecklande och utvärdering av webbplats (användarjury) o Meddelanden i samarbete med stadens kommunikation: t.ex. om äldrerådets evenemang och utlåtanden/initiativ o Möte med huvudredaktören för den lokala dagstidningen o Nyhetsbrev två gånger per år o Initiativlåda som cirkulerar på föreningars kontor, servicehus och bibliotekets verksamhetspunkter o Även möjlighet att ge respons på webbplatsen o Äldrerådet har sin egen e-postadress, t.ex. vanhusneuvosto@tampere.fivanhusneuvosto@tampere.fi

12 12 HYVINVOINTIA JA LAATUA – vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Regional utveckling UleåborgSödra Österbotten ÖsterbottenKajanalandÖvre Savolax Evenemang för äldrerådet 16.12.2013 I Uleåborg 9.1.2014 i Seinäjoki 17.3.2014 i Korsholm 16.4.2014 i Kajanaland 26.8.2014 i Iisalmi Arbetsgruppens möten där demokratiexpert deltar 15.4, 19.8.19.2.8.9. Övriga evenemang Studiebesök till Tammerfors 11.9. Stadsplanerar- seminarium 3.6. Äldrerådet i Kajana planerar att besöka Tammerfors efter att projekttiden gått ut. Ett regionalt gemensamt evenemang planeras efter att projekttiden gått ut. Resultatverksamhetsplan, verksamhetsstad- gar, årsklocka och SWOT-analys Verksamhets- modell för seminarium, verksamhetsplan

13 13 HYVINVOINTIA JA LAATUA – vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Utmaningar och framgångar som framkommit i utvecklingsarbetet Utmaningar: Projekttiden är otroligt kort och demokratiexperten finns endast sällan fysiskt på plats i de olika områdena; Planerna genomfördes lite mekaniskt. Framgångar: Man håller på att förstå äldrerådets roll och uppgifter; utvecklandet av äldreråden kommer att bli ett fortlöpande arbete i projektkommunerna.

14 14 HYVINVOINTIA JA LAATUA – vanhuspalvelulain toimeenpanohanke Delta i diskussionen på finska www.innokyla.fiwww.innokyla.fi Nätverket för utveckling av äldreråd www.otakantaa.fiwww.otakantaa.fi Utveckling av äldreråd i äldreomsorgslagens verkställighetsprojekt Ta kontakt på finska kirsi.nurmio@tampere.fi


Ladda ner ppt "11 1 24.9.2016 HYVINVOINTIA JA LAATUA – vanhuspalvelulain toimeenpanohanke 24.9.2016 Utveckling av vårt äldreråd Upplevelser om utvecklingsarbetet inom."

Liknande presentationer


Google-annonser