Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Höftprojekt i Sundsvall Varför blev det så här? Thomas Blomberg 2009-10-13.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Höftprojekt i Sundsvall Varför blev det så här? Thomas Blomberg 2009-10-13."— Presentationens avskrift:

1 Höftprojekt i Sundsvall Varför blev det så här? Thomas Blomberg 2009-10-13

2 Syfte ”Förbättra omhändertagandet och med förbättrad kvalitet förkorta vårdtiden för patienter med höftfraktur genom att analysera samt utforma och införa förbättringar för denna patientgrupp från ambulans till operation.” Genom: tidig smärtbehandling, tidig komplikationsprofylax, tidig operation, tidig mobilisering.

3 Mål halvera den aktuella ledtiden från ankomsten till akuten till ankomst operation minskning med i genomsnitt 2 vårddygn per patient Kostnadsreduceringseffekten av detta beräknades till ca 6,3 miljoner. Baserat på; 375 patienter/år (utfall 2007), 8400 kr/ortopediskt vårddygn (tKBS 2007).

4 Indirekta mål Förutom dessa direkta mål sågs också följande förbättringseffekter av mer indirekt karaktär. – Genom tydliga och förbättrade rutiner skapas på sikt en bättre arbetsmiljö för personal på –ambulansen, –akuten, –ortopedkliniken, –operation och –röntgenkliniken. –Stärkt varumärke LSH. –Spin-off effekter, idéer till nya projekt. –Skapa en helhet i processen.

5 Kartläggning Figur 1. Genomsnittlig ledtid för 111 patienter med höftfraktur som kommit in till akuten och sedan blivit opererade under perioden 2007-10-01 till 2008-01-31.

6 Rotorsaker Patienten inte klar för operation, något saknas och patienten fastnar då på avdelningen. Väntan på Dr för bedömning. Onödigt processteg att ta patienten via akuten innan röntgen. Outnyttjad ambulanskompetens. Personalen saknar incitament för att korta ledtiden. Otydlig medicinsk prioritering.

7 Genomförda åtgärder A. Utökat ambulansomhändertagande. –Ett förbättrat omhändertagande av den enskilde patienten avseende smärtlindring, immobilisering av frakturen och trycksårsprofylax. –Genom att ambulanspersonalen följer patienten direkt till röntgen vid ankomst till sjukhuset tas ett processteg bort och tiden till diagnossättning förkortas.

8 Genomförda åtgärder B. Ändrade rutiner efter röntgen tom inskrivning –Nya rutiner för ortopeden avseende kontakt mellan inskrivande doktor och operatör minskar risken för att patienten blir liggande på avdelning i väntan på operation. –Ökad tillgänglighet på ortoped på akuten. –Skyndsamt radiologsvar möjliggör snabbare diagnos. –Narkosen preopbedömer patienten på akuten dagtid.

9 Genomförda åtgärder C. Ändrade rutiner efter inskrivning tom ankomst operation. –I de fall patienten kommer in nattetid har stående röntgentid mellan kl 7-8 införts för att möjliggöra snabb diagnos.

10 Genomförda åtgärder D. Målstyrning av ledtider och kontroll av följsamhet till nya riktlinjer. –Ortopeden kommer att följa resultatet mot det uppsatta målen: 100% av patienterna som kommer in mellan klockan 07.30 och 16.00 ska opereras samma dag. 80% av patienterna som kommer in mellan klockan 16.00-18.00 ska opereras samma dag. –Ledtiden akuten in akuten ut kommer att fortsätta följas, likväl som ledtiden akuten ut till operation.

11 Resultat, då Genomsnittlig ledtid för 19 patienter med höftfraktur som inkommit till akuten och sedan blivit opererade under perioden 2008-10-01 till 2008-10-31. Genomsnittlig ledtid för 111 patienter med höftfraktur som kommit in till akuten och sedan blivit opererade under perioden 2007-10-01 till 2008-01-31.

12 Resultat, nu

13 Ortopeden Mål: Minskat antal vårddygn Minskat antal komplikationer; UVI, akut postoperativ konfusion, trycksår, fallskada Ökad värdeskapande tid under vårdtillfället Ökad överlevnad ett år efter operation Bibehållen livskvalitet Ökad arbetstillfredsställelse Engagerat medarbetarskap.

14 Tidsplan Okt – dec 2008Litteraturgenomgång Journalgenomgång patienter vårdade collumfraktur okt – dec 2008 1 februari 2009Start genomförande ”Collumsektionen” Mars – maj 2009Dagligt samarbete med geriatrikläkare Aug 2009Geriatrikläkare endast tre dagar per vecka

15 Verktyg Daglig uppföljning av förekomst av komplikationer Medicinska beslut för att säkerställa en –god syresättningsyrgas 3 dygn postop –god nutrition EP-kost, 6 extrashots/d –tidig mobilisering Stödstrumpor, antihalksockor Vid Hb <100 g/l – 2 enheter erytrocyt-koncentrat Antidecubitusmadrass minst 1:a dygnet postop KAD ut 1:a dagen postop. Arbete i processteam sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut Teammöte varje onsdag.

16 Ortopedens resultat Okt-dec -08Feb-sept -09 Antal patienter/dygn (genomsnitt)11 Medelvårdtid (dygn)9,28 Mobilisering – uppegående inom½ dygn 44 % – uppegående senare än 1 dygn30 % UVI 56 % (9/16 jan-09) Inga Akut konfusion (bristande dokum.) VanligtInga kända Trycksår 14 % (60 % jan-09) Inga Fall/fallskadorInga Nutrition Majoriteten lämnar >50 %

17 Kan vi lära av omvärlden?

18


Ladda ner ppt "Höftprojekt i Sundsvall Varför blev det så här? Thomas Blomberg 2009-10-13."

Liknande presentationer


Google-annonser