Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Frakturprevention och osteoporos” i Kronoberg – frakturrisk värderas och ökat stöd för levnadsvanor, fysisk träning och läkemedelsbehandling - minska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Frakturprevention och osteoporos” i Kronoberg – frakturrisk värderas och ökat stöd för levnadsvanor, fysisk träning och läkemedelsbehandling - minska."— Presentationens avskrift:

1 ”Frakturprevention och osteoporos” i Kronoberg – frakturrisk värderas och ökat stöd för levnadsvanor, fysisk träning och läkemedelsbehandling - minska svår fraktur och öka hälsa. Medicinsk kommittee 160607 Frakturtyper: Höftfraktur (HF) vanligt 5:e kvinna, ofta 75-90 års ålder. HF försämrar rörelseförmåga, ökar hjälpbehov, sjuklighet, förtida död. HF merpart (2/3) av 600 lågenergifrakturer på sjukhus/år Kronoberg. Kotfraktur är vanligt hos äldre, kan komma redan efter 45 år. Vid upprepade frakturer ökar risken kraftigt för nya frakturer, rörelsehinder och ytterligare hälsoproblem. Bara 15% kvinnor och fåtal män skelettstärkande behandling efter sjukhusvård (Öppna jämförelser HoS 2013). SoS rekommenderar systematisk riskvärdering + ökad effektivare frakturprevention; med sundare levnadsvanor, fallskadeprevention och läkemedel.

2 Förbättringar: 1. Primärvård: – Frakturrisk och frakturprevention värderas av distriktsläkare (DL) oftare: Ordinarie primärvårdsbesök Lågenergi-fraktur som sökt sjukhus remitteras av ortoped/koordinator till DL – Frakturrisk värderas bättre FRAX beräknas + bentäthet mätas oftare efter fraktur. Röntgen av bröst-ländrygg oftare vid oklar längdminskning > 4 cm – Frakturprevention riktad Levnadsvanestöd ökas Fallskadeprevention med fysisk träning (säkrare hemmiljö, hälsoundersök mm) Frakturförebyggande skelettstärkande behandling – Ges oftare om hög risk för HF eller vid upprepad kotfraktur – Vid kortisonbehandling – Sätta ut/omvärdera efter 3-5 år läkemedel. – Distriktsläkare rekryteras + fortbilda i fältet

3 2. PRIMÄRVÅRDSREHAB Frakturpreventiv fysisk träning ledd av fysioterapeut Enskilt besök på Vc hos fysioteurapeut Individanpassad balans- + styrketräning (se nedan) » hemprogram » gruppträning » test Säkrare hemmiljö + gånghjälpmedel (Folder ”Gå bra”). Levnadsvaneråd efter behov. Resursbehov: – Ökad fysioteurapeutresurs.

4 3. SLUTENVÅRD Patienter >45 år som söker sjukhus (ortopedklinik) pga lågenergifraktur: – Individuellt frakturpreventivt fysiskt träningsprogram utprovat av fysioteurapeut. Basala råd om fysisk hemträning, ev gruppträning. Folder ”Gå Bra” används. – Fallpreventiva råd vid falltendens, säkrare hemmiljö, ev gånghjälpmedel, av fysioteurapeut/arbetsteurapeut. Folder ”Gå bra”. – Levnadsvaneråd efter fraktur. Information ges muntligt och gärna skriftligt av fysioteurapeut/läkare. – Uppföljning efter sjukhuskontakt pga lågenergifraktur: Remiss av sjukhusläkare/koordinator skickas till distriktsläkare för frakturprevention. Särskilt viktigt efter inneliggande frakturvård. – Kommunen meddelas efter inneliggande sjukhusvård via Link. Hembesök eftersträvas (inom 4 veckor) efter fraktur: Individuellt träningsprogram följs upp. Säkrare hemmiljö + gånghjälpmedel följs upp.

5 8. C) Totalt för regionen per år, i ordinarie drift? 1. Primärvård – Distriktsläkare 1 heltid (100%), i hela primärvården. 1 218 000 kr/år – Läkemedel (150 extra nyinsät/år med behandling 5 år 1 338 750 kr/år – Cosmic för FRAX-beräkna och ev utredningsjournalstöd förskrivare ?? kr/år. 2. PRC Fysioterapi, – Fysisk träning (10% fysioterapeut-tjänst per Vc x 33 Vc) 1 669 350 kr/år Grupp(2 individ besök + x 12 gruppträningstillfällen (6 pers/grupp) = sjg 12 tim + 24 tim = 36 tim/grupp = 6 tim/pers och behandlingsomgång). Grupper (à 6 personer) x 2-4 /Vc årligen. – Hemträning: (2 % resursförstärkning av fysioterapeut per Vc x 33 Vc) 334 000 kr/år Individuellt träningsprogram: Besök samt återbesök x 4 (start + 2 mån + 1 år + 2 år) = 4 tim/pers och behandlingsomgång. 3.Slutenvård – Fysioterapeut ger frakturpreventiv information och träningsprogram. 151 800 kr/år (Ökad fysioterapeutresurs inom Lasarettsrehab, 30 % av en heltid). – Remiss för frakturpreventiv uppföljning från slutenvård 25 500 kr/år. Koordinator/sjuksköterska 5% – Bentäthetsmätning: Mätare finns. Undersökningar ökas med 200 per år. 64 000 kr/år Läkare 20 tim/år, sjuksköterska 10% Total kostnad för regionen i ordinarie drift 4 801 400/år – Regionövergripande utvärdering: (se pkt 13) 200 000 kr

6 Cost-benefit för HF-prevention för Region Kronoberg Implementeringskostnad i Kronoberg per år = 4 800 tKr A.Förebyggs 10% operationer av HF (40 op x 70 tKr/op) = 2 800 tKr Nettokostnad implementering (4800 – 2800 /40) per HF = 50 tKr B.HF senare läggs med 0.5 år (genomsnitt). Dvs vinner 200 (= 400 x 0.5 år) år utan HF Kostnad per vunnet år utan HF (4800 tKr per år/ 200 år) = 24 tKr

7 14. Mäta intervention 1.Antal vårdtillfällen sjukhus efter fall (SoS). 2.Antal HF / år samt medelålder(median) (Höftfrakturregister, uttag för Region årligen) 3.Efter inträffad HF: a) funktionsförmåga b) livskvalité mäts (Höftfraktur register – årligen) 4.Andel av sjukhusvårdade frakturer fått preventiva insatser: a)Remiss från ortopeden till distriktsläkare efter sjukhusvårdad lågenergifraktur (cosmic-uttag årligen). b)Skelettstärkande läkemedel 0-6 mån efter sjukhusvårdad fraktur >30% (SoS, Nationella jämförelser) c)Andel refraktur inom 3 år (SoS, nationella jämförelser) d)Fysisk träning med fysioteurapeut: i.Antal grupper + deltagare /per Vc mäts (åtgärdskod(?) cosmic-uttag årligen) ii.Effektmått före+efter (cosmic-uttag/protokoll). a) hemträna b) gruppträna. Prövas i pilotprojket på intresserad vårdcentral. 5.Uppföljande hembesök av kommun inom 3 mån efter HF.


Ladda ner ppt "”Frakturprevention och osteoporos” i Kronoberg – frakturrisk värderas och ökat stöd för levnadsvanor, fysisk träning och läkemedelsbehandling - minska."

Liknande presentationer


Google-annonser