Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

INTRODUKTIONSKURS I MEDICINSK VETENSKAP OCH KVALITETSARBETE 1 SEP – 7 OKT 2014 Tel: 040 39 13 80.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "INTRODUKTIONSKURS I MEDICINSK VETENSKAP OCH KVALITETSARBETE 1 SEP – 7 OKT 2014 Tel: 040 39 13 80."— Presentationens avskrift:

1 INTRODUKTIONSKURS I MEDICINSK VETENSKAP OCH KVALITETSARBETE 1 SEP – 7 OKT 2014 emelie.stenman@med.lu.se emelie.stenman@med.lu.se Tel: 040 39 13 80

2 CPF C ENTRUM FÖR P RIMÄRVÅRDSFORSKNING CPF Ett forskningsnav i Skånes primärvård

3 D EN HÄR TIMMEN Om kursen E-plattform: Moodle Projektplanen: innehåll och struktur Opposition

4 K URSEN OCH ST- ARBETET I STORA DRAG Under kursens gång arbetar ni fram en projektplan för det vetenskapliga arbetet Tre dagar för individuellt arbete: gärna minst två av dem mellan 16 och 29 september Projektplanen blir ett underlag för er att ta med till er handledare och er klinik där projektet utförs och examineras För kursintyg: skriv projektplanen enligt kursens bedömningskriterier!

5 O LIKA SPECIALITETER – OLIKA MÅLBESKRIVNINGAR http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog /Attachments/8763/2008-126-2_20081263.pdf

6 S OCIALSTYRELSENS MÅLBESKRIVNING, EXEMPEL

7 Hur omfattande skall det individuella skriftliga arbetet vara för att godkännas? Socialstyrelsen har inte reglerat i vilket omfattande det skriftliga individuella arbetet skall vara Specialistföreningen för respektive specialitet ska ta eller har tagit fram egna rekommendationer om hur föreskrifterna lämpligen tillämpas inom den egna specialiteten Storlek och krav på det vetenskapliga arbetet

8 H ANDLEDNING AV VETENSKAPLIGA ARBETET Socialstyrelsen: ”Det är handledaren för det vetenskapliga arbetet som signerar Socialstyrelsens intyg. Handledaren ska inneha specialistkompetens inom det område som arbetet avser samt ha genomgått handledarutbildning. Observera att föreskriften inte ställer krav att handledaren för det vetenskapliga arbetet måste ha någon särskild vetenskaplig examen.” http://www.socialstyrelsen.se/Blanketter/Documents/Anvisningar-till-ansokan-om- specialistkompetens-for-lakare-med-leg-efter-20060701-dec2012.pdf

9 H ANDLEDNING AV VETENSKAPLIGA ARBETET Din specialistförening kan ha önskemål om vetenskaplig kompetens hos handledare Du ordnar själv vetenskaplig handledare Vi erbjuder en grupphandledning

10 S TORLEK OCH KRAV PÅ DET VETENSKAPLIGA ARBETET Kolla vad som gäller för ditt arbete: Specialistföreningar Studierektorer Klinisk handledare Vetenskaplig handledare

11 K RAV FÖR GODKÄND KURS 80 % närvaro Projektplan klar sista inlämningsdag (29 sep) Deltagande på opposition Godkänd plan av examinator Kursutvärdering inlämnad Vårt mål är att bidra till att ni blir goda konsumenter av vetenskap – inte producenter!

12 F ÖR DIG SOM SKRIVER PÅ ENGELSKA ! Dag 3, 15 sep kl. 14:30: Academic writing in English Stephen Gilliver, PhD, science editor Föranmälan till Emelie

13 K URSLITTERATUR Rekommenderad bok: Ludvigsson, J.F. (2002). Att börja forska - inom medicin, bio- och vårdvetenskap. Lund: Studentlitteratur. Kursartikel: Little, P. et al. Amoxicillin for acute lower- respiratory-tract infection in primary care when pneumonia is not suspected: a 12-country, randomised, placebo-controlled trial. Lancet Infect Dis. 2013: 13; 123-9. Kvalitativa metoder: Côte & Turgeon 2005 och Murphy et al. 2003 Vanliga termer och begrepp inom medicinsk vetenskap och statistik (kursordlista)

14 LUCAT: L UNDS U NIVERSITETS K ATALOG Tillfälligt Lucat-id under kursen Tillgång till Lunds universitets vetenskapliga tidskrifter och Moodle www.med.lu.sewww.med.lu.se > välj Bibliotek och IKT > Söka > Pubmed

15 K URSHEMSIDA : M OODLE

16 P RAKTISKT Fika serveras i caféet Lunchkuponger i pärmen Ha koll på era värdesaker – salarna är öppna under pauserna

17 P ROJEKTPLANEN Kursens bedömningskriterier: innehåll och struktur

18 I NNEHÅLL PROJEKTPLAN Försättsblad Inledning/bakgrund Syfte Vetenskapliga frågeställningar Material och metod Etiska överväganden Tidsplan och genomförbarhet Betydelse Referenser

19 O MFÅNG PROJEKTPLAN Cirka 1000-2000 ord 2-4 A4 om: - enkelt radavstånd - Times New Roman 12

20 F ÖRSÄTTSBLAD Titel Författarens och handledarens namn och tjänsteadress Datum och årtal - För egen skull: tydlig versionshantering tex i sidfot: Mindfulness projektplan rev C 2014-04-08

21 I NLEDNING / BAKGRUND Relevant för ämnet Adekvata referenser: markerade i texten (och i referenslista) - Inte för lång, en kort introduktion i ämnet - Undvik plagiat

22 S YFTE Tydligt, avgränsat syfte med relevans för ämnet - Ofta sist i inledningen

23 V ETENSKAPLIGA FRÅGESTÄLLNINGAR De frågor man måste få svar på för att uppnå syftet - En i taget, börja med den primära

24 M ATERIAL OCH METOD Adekvat metod för att besvara frågeställningarna Utfallsmått Urvalskriterier (inklusion och exklusion) Variabler Insamling och bearbetning av data (statistik/analysplan – hypotes, kanske test) Referenser vid behov

25 E TISKA ÖVERVÄGANDEN Etiska överväganden med relevans för projektet Etikansökan om aktuellt (ska göras eller är gjord (dnr)) Om ej applicerbart: motivera

26 T IDSPLAN / GENOMFÖRBARHET Realistisk tidsplan Kort beskrivning av organisationen där studien genomförs Resurser som krävs

27 B ETYDELSE Adekvat beskrivning av förväntad betydelse för patienter, vården och/eller samhället ”So what?”

28 R EFERENSER Adekvata referenser från peer-review-granskade artiklar (vetenskapliga tidskrifter) Enhetligt referenssystem – välj ett som du tycker om, t.ex. Vancouver ([1] i texten för referens nummer 1 i källförteckningen)

29 I NFORMERA ERA VETENSKAPLIGA HANDLEDARE ! Kursens bedömningskriterier Vårt exempel på projektplan

30 O PPOSITION Hur går det till?

31 1) Första 10 minuterna (max): Opponenten presenterar kort innehållet i respondentens arbete och ger sina synpunkter och kommentarer på projektplanen. 2) Följande 5 minuter (max): ST-läkaren som har skrivit planen har möjlighet att kommentera presentationen och bemöta kritiken. 3) Nästa 5 minuter (max): Övriga deltagare får kommentera eller ställa frågor. 4) Sista 5 minuterna (max): Examinatorn sammanfattar oppositionen och eventuella önskemål om komplettering (enligt bedömningskriterierna).

32 Opponenten ska föra projektet framåt – inte hänga respondenten T IPS TILL OPPONENTEN Kort genomgång av bakgrund och syfte Inled med att framhålla planens förtjänster Därefter konstruktiv kritik: invändningar bör åtföljas av lösningsförslag Är bedömningskriterierna uppfyllda? Petitesser, tex språk kan lämnas nedskrivet på papper

33 D E FLESTA FÅR KOMPLETTERA LITE …

34 G OD ARBEIDSLYST !


Ladda ner ppt "INTRODUKTIONSKURS I MEDICINSK VETENSKAP OCH KVALITETSARBETE 1 SEP – 7 OKT 2014 Tel: 040 39 13 80."

Liknande presentationer


Google-annonser