Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att genomföra och skriva ett Projektarbete. Syftet med dagens föreläsning är att: - visa på hur ett mindre sociologisk projekt kan läggas upp och avrapporteras.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att genomföra och skriva ett Projektarbete. Syftet med dagens föreläsning är att: - visa på hur ett mindre sociologisk projekt kan läggas upp och avrapporteras."— Presentationens avskrift:

1 Att genomföra och skriva ett Projektarbete

2 Syftet med dagens föreläsning är att: - visa på hur ett mindre sociologisk projekt kan läggas upp och avrapporteras i form av ett projektarbete, - visa på hur ett PM, en projektplan, kan se ut, - behandla vad som kännetecknar ett bra projektarbete samt - lyfta några frågor kring examinationsseminariet.

3 Vad ingår i ett projektarbete? Att formulera ett sociologiskt problem Att formulera ett sociologiskt problem Att formulera forskningsfrågor Att formulera forskningsfrågor Att relatera problem och forskningsfrågor till tidigare forskning på området Att relatera problem och forskningsfrågor till tidigare forskning på området Att redogöra för metodologiska och etiska överväganden Att redogöra för metodologiska och etiska överväganden Datainsamling Datainsamling Att presentera undersökningens resultat Att presentera undersökningens resultat Att knyta ihop arbetet med en sammanfattande diskussion där frågeställningar besvaras med hjälp av den egna undersökningen och tidigare forskning Att knyta ihop arbetet med en sammanfattande diskussion där frågeställningar besvaras med hjälp av den egna undersökningen och tidigare forskning

4 Projektarbetets titel: Att bli sjuksköterska - fem sjuksköterskors upplevelser av sin yrkesstart

5 Problemformulering En del nyutbildade sjuksköterskor lämnar yrket efter en kort tid, och termen ”praktikchock” har använts för att karaktärisera vanliga upplevelser av yrkesstarten. Föreliggande projektarbete syftar till att belysa nya sjuksköterskors inträde i yrkeslivet, samt vilka erfarenheter och upplevelser som präglat detta.

6 Forskningsfrågor - Hur kan nyutexaminerade sjuksköterskor uppleva sin första yrkesverksamma tid? - Vilka möjligheter och hinder kan de erfara i sin nya arbetssituation?

7 Tidigare forskning 1 Vilken forskning och vilka studier finns gjorda på temat? (onödigt att uppfinna hjulet på nytt). Hur ser forskningsläget ut? Finns det intressanta frågor och teman som är obelysta? Hur ser forskningsläget ut? Finns det intressanta frågor och teman som är obelysta?

8 Tidigare forskning 2 Exempel på relevanta undersökningar: - Forskning gällande vårdsektorns och vårdyrkens villkor och förändringar. - Statistik gällande hur många som stannar i sjuksköterskeyrket, respektive lämnar det. - Undersökningar om sjuksköterskestudenters förväntningar och förhoppningar, utvärderingar av utbildningar etc.

9 Viktigt att tänka på när man arbetar med litteratur: - utgå från ditt syfte och dina frågeställningar när du väljer vad du ska läsa, -läs på olika sätt beroende på syfte, - för anteckningar kontinuerligt, - skriv sammandrag av det mest väsentliga i litteraturen, - kontrastera forskare mot varandra, -använd källorna/litteraturen för att underbygga din egen argumentation, samt -dokumentera de källor du citerar eller refererar till.

10 Metodologiska överväganden Motivera val av metod. Motivera val av metod. Argumentera för urval och avgränsningar. Argumentera för urval och avgränsningar. Presentation och motivering av enkät eller intervjuguide (operationalisering). Presentation och motivering av enkät eller intervjuguide (operationalisering). Etiska överväganden. Etiska överväganden. Även i metoddelen kan och bör litteraturreferenser förekomma.

11 Etiska överväganden Tre viktiga principer: Att skydda deltagarnas intressen Att skydda deltagarnas intressen Forskare ska undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar Forskare ska undvika falska förespeglingar och oriktiga framställningar Deltagarna ska ge informerat samtycke Deltagarna ska ge informerat samtycke Vilka konsekvenser får de för studien?

12 Resultatredovisning Presentera och analysera intervjumaterialet i relation till tidigare forskning. Exempelvis:Transition Inom transitionsforskning betonas ofta hur förväntningar vid utbildning kan komma i konflikt med erfarenheterna vid yrkesstarten (Nilsson 2003). Annika säger: ”Man vill så gärna ha ett jobb, det blir vad det blir liksom. Man får inte vara för kräsen i början heller, tror jag. Utan man får ta det som erbjuds. Man har ingen erfarenhet och komma med… ”

13 Avslutande diskussion Forskningsfrågorna ska besvaras med hjälp av den egna studien. De egna forskningsresultaten ska relateras till tidigare forskning. En nyanserad diskussion ska föras om möjliga orsaker till resultaten.

14 Diskussion Strukturera gärna diskussionen utefter forskningsfrågorna! Forskningsfrågorna löd: - Hur upplever nyutexaminerade sjuksköterskor sin första yrkesverksamma tid? - Vilka möjligheter och hinder erfar de i sin arbetssituation? Upplevelser av yrkesstart Flera, men inte alla, intervjupersoner gav uttryck för något som kan liknas vid en ”praktikchock”….. Möjliga orsaker till upplevelse av yrkesstart Praktikchocken föreföll bestå bland annat i övergången från student till anställd (inträde i arbetslivet), från student till sjuksköterska (villkor i yrket)… Möjligheter och hinder Relationer till patienter och kollegor….. Reflektera över undersökningens styrkor och svagheter.

15 Utdrag ur referenslista Litteratur Aili, Carola (2002): Autonomi, styrning och jurisdiktion: barnmorskors tal om arbetet i mödrahälsovården. Stockholm: Pedagogiska institutionen, universitetet. Aili, Carola (2002): Autonomi, styrning och jurisdiktion: barnmorskors tal om arbetet i mödrahälsovården. Stockholm: Pedagogiska institutionen, universitetet. Aili, Carola, Persson, Håkan & Persson, Kerstin (2003): Mentorskap: att organisera möte med nya lärare. Lund: Studentlitteratur. Aili, Carola, Persson, Håkan & Persson, Kerstin (2003): Mentorskap: att organisera möte med nya lärare. Lund: Studentlitteratur.Internetadresser Fogelstad: http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kunskap/fogelstad/ den 8/2- 08. Fogelstad: http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kunskap/fogelstad/ den 8/2- 08.Intervjuer Intervju med ”Anna”, den 23/11-08. Intervju med ”Anna”, den 23/11-08.

16 Råd för att hålla skrivandet igång vänta inte med de perfekta formuleringarna – du kan alltid skriva om vänta inte med de perfekta formuleringarna – du kan alltid skriva om bryt ner uppgiften i mindre delar som är överblickbara – sätt upp delmål bryt ner uppgiften i mindre delar som är överblickbara – sätt upp delmål när du inte är i en skrivfas – skaffa dig rutiner för skrivandet, exempelvis en bestämd plats och fasta skrivtider när du inte är i en skrivfas – skaffa dig rutiner för skrivandet, exempelvis en bestämd plats och fasta skrivtider ge dig själv belöningar ge dig själv belöningar avsluta skrivpassen innan du skrivit ur dig allt – avsluta skrivpassen innan du skrivit ur dig allt – anteckna stickord och förslag till hur du skall fortsätta skriv ned tankar och idéer när de dyker upp, så att du inte glömmer bort dem skriv ned tankar och idéer när de dyker upp, så att du inte glömmer bort dem skriv på olika delar av uppsatsen samtidigt skriv på olika delar av uppsatsen samtidigt skriv även när du inte är upplagd – vänta inte på skriv även när du inte är upplagd – vänta inte påinspiration tankeskriv hela tiden under arbetet med uppsatsen, tankeskriv hela tiden under arbetet med uppsatsen, exempelvis i fackdagboken

17 Omskrivningsstrategier Tillägga – vad saknas? Tillägga – vad saknas? Stryka – vad är överflödigt? Stryka – vad är överflödigt? Ersätta – vad kan bytas ut? Ersätta – vad kan bytas ut? Klargöra – vad är otydligt? Klargöra – vad är otydligt? Utarbeta – vad är ”tunt”? Utarbeta – vad är ”tunt”? Korrigera – vad är fel eller inkorrekt? Korrigera – vad är fel eller inkorrekt? Flytta – vad passar bättre på ett annat ställe? Flytta – vad passar bättre på ett annat ställe?

18 PM Ett PM är en projektplan, dvs. en plan för hur i detta fall projektarbetet ska läggas upp. I projektplanen planeras projektarbetet, och de flesta dimensioner fram till resultatredovisningen behandlas. Ett PM innehåller även en tidsplan för de olika momenten.

19 PM, innehåll: Titel Titel Bakgrund/problemformulering Bakgrund/problemformulering Forskningsfrågor Forskningsfrågor Tidigare forskning: sociologiska teorier och empirisk forskning Tidigare forskning: sociologiska teorier och empirisk forskning Metodologi, etik Metodologi, etik Tidsplan Tidsplan

20 ”Vad kännetecknar ett gott projektarbete?” (seminarieuppgift)

21 Bedömningsgrunder Det vetenskapliga problemet genomsyrar projektarbetet som en röd tråd. Det vetenskapliga problemet genomsyrar projektarbetet som en röd tråd. Problemformuleringen är inomvetenskapligt och utomvetenskapligt relevant. Problemformuleringen är inomvetenskapligt och utomvetenskapligt relevant. Forskningsfrågorna ska vara konkreta, tydliga och undersökningsbara. Forskningsfrågorna ska vara konkreta, tydliga och undersökningsbara. Problemformulering och forskningsfrågor relateras till tidigare forskning och sociologisk teori. Problemformulering och forskningsfrågor relateras till tidigare forskning och sociologisk teori. Vald metod motiveras utifrån problemformulering och forskningsfrågor, etiska överväganden. Vald metod motiveras utifrån problemformulering och forskningsfrågor, etiska överväganden. Resultatredovisningen styrs av problemformulering och forskningsfrågor. Resultatredovisningen styrs av problemformulering och forskningsfrågor. Forskningsfrågorna ges specifika svar som relateras till tidigare forskning. Forskningsfrågorna ges specifika svar som relateras till tidigare forskning. God språkbehandling. God språkbehandling.

22 Examinationsseminariet Respondent/författaren: Respondent/författaren: - förtydliganden, rättelser Opponent: Opponent: - sammanfattning - diskussionspunkter/positiv och negativ kritik kritik - sammanfattande omdöme

23 The End


Ladda ner ppt "Att genomföra och skriva ett Projektarbete. Syftet med dagens föreläsning är att: - visa på hur ett mindre sociologisk projekt kan läggas upp och avrapporteras."

Liknande presentationer


Google-annonser