Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Myrmarker en introduktion Håkan Rydin Evolutionsbiologiskt centrum Växtekologi och evolution.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Myrmarker en introduktion Håkan Rydin Evolutionsbiologiskt centrum Växtekologi och evolution."— Presentationens avskrift:

1 Myrmarker en introduktion Håkan Rydin Evolutionsbiologiskt centrum Växtekologi och evolution

2 Håkan Rydin, kursledare Fia Bengtsson, kursassistent artbestämning, exkursioner etc gästlärare: Lars Lundin, hydrologi Mats Jonsell, insekter Sebastian Sundberg, restaurering och monitoring

3 Torv = växt- och djurförna som ansamlas under vattenmättade syrefria förhållanden Stillastående vatten blir snabbt syrefritt Gradvis övergång från levande till dött material Lagras på plats (sedimenterar inte) Innehåller ca 50 % kol Vad är torv?

4 Organiskt material (% av torrvikt) 100 20 0 40 60 80100 Askhalt (% av torrvikt) 80604020 0 Landva et al. (1983) 80605 1 Peat Peaty organic soils Organic soils Soils with organic content Agriculture Canada (1987) Joosten and Clarke (2002) Andrejko et al. (1983) 75 25 50 Peat Peaty muck Muck Organic clay or silt Non-peat 30 Organic soils Peat Mankinen and Gelfer (1982) Peat 30 13456 50 2 Torv som jordart Minimum 30-80% organisk halt i olika jordartsklassifikationer

5 Fig. 5.2 A C B

6 Brunmossa Carex rhizom Sphagnum

7 Torvklassifiering – botaniskt ursprung GrundtyperUndertyper Sphagnum-torv – SCS – Starr-Sphagnum-torv Starrtorv – C (Carex) SC – Sphagnum-starrtorv LC – Ved-starrtorv BC – Brunmoss-starrtorv Vedtorv (> 50 % ved) L – lignid (trädved) N – nanolignid (ris) SN – Sphagnum-vedtorv CL – Starr-vedtorv

8 Open Ombrotrophic Minerotrophic Marsh Phragmites (Phr), Scirpus (Sci), Equisetum (Eq), Sedge (C) Open Bog Nanolignid-Sphagnum (NS), Eriophorum-Sphagnum (ErS), Sphagnum (S) Open Fen Sedge-Sphagnum (CS), Sphagnum-sedge (SC), Sedge (C), Brown moss-sedge (BC), Sedge-Brown moss (CB), Brown moss (B) Wooded Bog Lignid-Sphagnum (LS), Nanolignid-Sphagnum (NS), Sphagnum (S) Swamp Forest and Wooded Fen Sphagnum-lignid (SL) Sedge-lignid (CL), Lignid-Sphagnum (LS), Lignid-sedge (LC), Nanolignid-Sphagnum (NS), Nanolignid-sedge (NC) Wooded Torven berättar vilken myrtyp som bildade torven

9 Klassificering i Kanada – USAvon Posts humifieringsskala Fibric Weakly decomposed, botanical origin readily identified. H1 Oförmultnad H2 Lågförmultnad H3 Lågförmultnad H4 Lågförmultnad Mesic (Can) = Hemic (US) Medium decomposed, botanical origin indistinct but still recognizable, material partly amorphous humus. H5 Medelförmultnad H6 Medelförmultnad Humic (Can) = Sapric (US ) Strongly decomposed, botanical origin very indistinct, dominated by amorphous humus. H7 Medelförmultnad H8 Högförmultnad H9 Högförmultnad H10 Fullständigt förmultnad Torvklassificering efter nedbrytningsgrad = humifieringsgrad Detaljer i exkursion 2 och Table 5.2

10 0.5 mm Låghumifierad H1-4 H7H5-H6

11 Våtmark (wetland) – Land med vattenytan nära markytan. Marken är vattendränkt stor del av året. Dominerande organismer anpassade till blöta och syrefattiga förhållanden. Myr (mire) – Våtmark med torvbildande växter, högt vattenstånd, syrebrist Torvmark (peatland) – Mark med minst 30 cm torvdjup Våtmark, myr och torvmark RIS (Riksskogstaxeringen, Markinventeringen): Torvjord (> 3 dm) Torvartad jord (< 3 dm)

12 Våtmark Myr Stränder Sumpskog Stränder, mader Gräns mellan terrester och akvatisk miljö Sällan med torv

13 Stränder, mader sällan med torv

14 Våtmark Myr Stränder Sumpskog Våtmark med trädtäckning Kan vara torvtäckt

15 Barrsumpskog Kan ha torv

16 Lövsumpskog Kan ha torv

17 Våtmark Kärr Minerotrof myr vattnet har passerat genom mineraljord Mosse Ombrotrof myr allt vatten och näring via nederbörden Myr Våtmark med torvbildande växttäcke Stränder Sumpskog

18 Torvkupol som isolerar vegetationen från tillrinnande markvatten tall Ill: C Lind Kärr minerotrof myr Mosse ombrotrof myr pH 4 – 8,5 Brunmossor Sphagnum pH 3,5 – 4,5

19 Exempel i Uppland Sphagnum papillosum Sphagnum fallax Carex lasiocarpa Carex rostrata Eriophorum angustifolium Menyanthes trifoliata Phragmites australis Indikatorer är region-specifika Sphagnum papillosum växer på mosse i maritima områden, tex västra Sverige, Brittiska öarna Hur vet man om det är ett kärr eller mosse? Leta efter kärrindikatorer = arter som indikerar minerotrofi arter som finns i kärr men som inte tål mossens miljö växer fram till mossekanten men inte ut på mossen

20 Våtmark RikkärrFattigkärr Kärr Myr Kärr Minerotrof myr; tillskott av näring genom att vattnet har passerat genom närliggande mineraljord Gradient från rikkärr till fattigkärr (variation i pH, Ca och växtdiversitet)

21 Hur skiljer man på rikkärr och fattigkärr? Rikkärr Domineras av brunmossor Rik och divers flora Örter (bla orkideer) Fattigkärr Domineras av Sphagnum Fattig flora med starr (Carex)

22 Vitmossa (torvmossa) Sphagnum papillosum Brunmossor: Scorpidium cossonii, Calliergon giganteum

23 Fattig flora, starrRik flora, orkidéerrisvegetation, tuvull tall Ill: C Lind Kärr minerotrof myr Mosse ombrotrof myr Extremrikkärr pH 7 – 8,5 Rikkärr pH 5 – 7 Fattigkärr pH 4 – 5,5 Brunmossor Sphagnum Tallmosse (kantskog) pH 3,5 – 4 Öppen mosse (mosseplan)

24 Fattigkärr Sphagnum (vitmossor) Starr Rikkärr Brunmossor Orkideer

25 Våtmark TallmosseÖppen mosse Mosse Myr Mosse Ombrotrof myr = allt vatten och näring kommer via nederbörden. Extremt näringsfattigt och med lågt pH

26 Tallmosse

27 Öppen mosse (kalmosse): Sphagnum, dvärgris

28 Våtmark RikkärrFattigkärrTallmosse Öppen mosse KärrMosse Myr Stränder Sumpskog

29 Canadian wetland classification Wetlands Fen Bog Marsh Swamp forest Shallow water Wetland classes: Channel fen Basin fen Feather fen Palsa fen etc Wetland forms: based on surface morphology and patterns

30 Peatland classes Permanently or seasonally flooded by lake or stream water. Mostly mineral substrate, sometimes with peat. Open vegetation.........................Marsh Not flooded by lake or stream water.............Swamp, fen bog

31 Marsh (mad, strandäng)

32 Peatland classes Permanently or seasonally flooded by lake or stream water. Mostly mineral substrate, sometimes with peat. Open vegetation.........................Marsh Not flooded by lake or stream water –Trees (> 2 m) with canopy cover >25% Indicators of minerotrophy present. Trees often dense and sometimes large enough to be merchantable......................................Swamp forest Indicators of minerotrophy absent. Trees generally smaller and more sparse......................Wooded Bog –Tree cover <25%.......................Fen, Open bog

33 Conifer swamp (barrsumpskog) Deciduous swamp (lövsumpskog) Wooded bog (tallmosse)

34 Peatland classes Permanently or seasonally flooded by lake or stream water. Mostly mineral substrate, sometimes with peat. Open vegetation.........................Marsh Not flooded by lake or stream water –Trees (> 2 m) with canopy cover >25% Indicators of minerotrophy present. Trees often dense and sometimes large enough to be merchantable......................................Swamp forest Indicators of minerotrophy absent. Trees generally smaller and more sparse......................Wooded Bog –Tree cover <25% Indicators of minerotrophy present......................Fen Indicators of minerotrophy absent.............Open bog

35 Poor fen (fattigkärr) Rich fen(rikkärr) Open bog (kalmosse, öppen mosse)

36 fukthed fuktig skog strand- vegetation fuktäng alpina kärr gungfly- myr örtrikt kärr sump- skog myr Gradvis övergång till andra våtmarker tunn torv eller mineraljord torv

37 Ombrotrof Oligotrof till mesotrof Mesotrof eller eutrof Oligotrof Minerotrof pH 864864 Näringsregim Glest trädtäcke Skog Öppet Fuktigt Vått Mycket vått Öppet vatten Torvmark kalmosse strand rikkärr Tunn torv eller mineraljord Våtmarker tallmosse fattigkärr lövsumpskog barrsumpskog

38 Myrarnas huvudgradienter GradientMiljöfaktor Rikkärr  fattigkärr  mosse pH Baskatjoner (Ca) Mikrotopografi tuva  hölja Grundvattennivå Syretillgång Myrkant  myrvidd Skugga Torvdjup Mikroklimat Produktivitet Oligotrofi  mesotrofi  eutrofic Kväve Fosfor Kalium

39 Scorpidium spp. Calliergon spp. Sphagnum warnstorfii Sphagnum teres Calliergonella cuspidata Campylium stellatum Sphagnum fallax Sphagnum papillosum Sphagnum angustifolium Sphagnum fuscum Sph. rubellum Sph. balticum Sph. cuspidatum Schoenus ferrugineus Carex pauciflora Eriophorum latifolium Ophrys insectifera Carex flava Parnassia palustris Epipactis palustris Menyanthes trifoliata Eriophorum angustifolium Carex lasiocarpa Scirpus hudsonianus Carex rostrata hummock Vaccinium uliginosum Rhododendron tomentosum Eriophorum vaginatum Calluna vulgaris Scheuchzeria palustris Rubus chamaemorus Rhynchospora alba Pinus sylvestris pool hollow Fen - minerotrophic mireBog - ombrotrophic mire Extremely rich fen pH 7-8.5 Rich fen pH 5 - 7 Poor fen pH 4 - 5.5 Pine bog Bog plane pH 3.5 - 4 Ill: C Lind

40 Sphagnum fuscum S. rubellum S. balticum S. tenellum S. cuspidatum Högvatten Lågvatten Mossens mikrotopografi – tuva och hölja tuva fastmatta lös- botten mjukmattagöl tuva hölja

41 Tuvor och höljor S. fuscum S. balticumS. cuspidatumS. tenellumS. rubellum

42 Högmossar

43 Sluttande mossar

44 Sluttande kärr

45 Myrkomplex med flarkar

46 Blandmyrar (strängar = mosse, flarkar = kärr)

47 Terrängtäckande mosse (Blanket bog), Norge, Brittiska öarna

48 N kalmosse tallmosse Laggkärr Utlopp vatten- delare I morgon: Exkursion till Ryggmossen sump- skog

49 Förberedelser Kapitel 1 Glossary Exkursionsguide Ta med Fältlunch Anteckningsmaterial Lupp Stövlar (eller gå i gympaskor och bli blöt) I morgon: Exkursion till Ryggmossen

50 Ombrotrof Oligotrof till mesotrof Mesotrof eller eutrof Oligotrof Minerotrof pH 864864 Näringsregim Glest trädtäcke Skog Öppet Fuktigt Vått Mycket vått Öppet vatten Torvmark kalmosse strand rikkärr Tunn torv eller mineraljord Våtmarker tallmosse fattigkärr lövsumpskog barrsumpskog

51 Fattig flora, starrRik flora, orkidéerrisvegetation, tuvull tall Ill: C Lind Kärr minerotrof myr Mosse ombrotrof myr Extremrikkärr pH 7 – 8,5 Rikkärr pH 5 – 7 Fattigkärr pH 4 – 5,5 Brunmossor Sphagnum Tallmosse (kantskog) pH 3,5 – 4 Öppen mosse (mosseplan)

52 Sphagnum fuscum S. rubellum S. balticum S. tenellum S. cuspidatum Högvatten Lågvatten Mossens mikrotopografi – tuva och hölja tuva fastmatta lös- botten mjukmattagöl tuva hölja


Ladda ner ppt "Myrmarker en introduktion Håkan Rydin Evolutionsbiologiskt centrum Växtekologi och evolution."

Liknande presentationer


Google-annonser