Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättringsområde Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättringsområde Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå."— Presentationens avskrift:

1 Förbättringsområde Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå

2 Bakgrund och mål Beskriv vad ni vill åstadkomma med detta förbättringsområde med koppling till ert uppdrag som vårdcentral och God vård (patientfokuserad, jämlik, i rimlig tid, kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, effektiv) Antal besök på regionens akutmottagningar har ökat de senaste åren. Detta är inte unikt för Jönköping utan samma trend ses i hela Sverige, särskilt gäller detta i större städer. Vård på akutmottagningen är mer kostsamt än annan vård och kvaliteten riskerar att försämras för de som verkligen behöver akut vård om alltför många söker på akuten. Det finns därför önskemål att styra om så att färre söker på akutmottagningarna. Orsakerna till ökade besök på akuten är många och har studerats på flera olika sätt. Dels är det relaterat till ett ”äkta” vårdbehov; vårdtiderna har blivit kortare och patienter återkommer pga att de ej blivit färdigbehandlade/utredda. Många behandlingar ges polikliniskt och patienten får söka akut vid behov. Flera studier visar dock att vårdsökandet beror på andra faktorer än sjuklighet; väntetider på andra håll inom vården, bristande förtroende för annan vård, oro för sjukdom och okunskap om alternativa mottagningar. Wetterhälsan har mer än genomsnittligt många listade personer som söker akutmottagningen. Förbättringsarbetet syftar till att ta reda på bakomliggande orsaker och i möjligaste mån ändra vårt arbetssätt så att vårdbehov kan tillgodoses utan att söka på akuten.

3 Nuläge beskriv ert nuläge kopplat till ert övergripande målområde för: Personer listade på Wetterhälsan gör i genomsnitt 23 besök/1000 listade/månad på akuten. Mediantalet för regionen är 20 besök/1000 listade. Antal listade på Wetterhälsan har under 2015 ökat från 11000 till 13000 personer. En hel del besök på akuten görs kvällar och helger, men en stor andel görs dagtid på vardagar när vårdcentralen är öppen. Sökmönstret finns ej redovisat i Diver per vårdcentral. Endast en mindre del av besöken, som personer listade på Wetterhälsan gör, prioriteras av akutens personal vara av akut karaktär. (Ser relativt lika ut för andra vårdcentraler).

4 Analys av nuläget beskriv orsaker till att nuläget ser ut som det gör utifrån fakta och inhämtade synpunkter från personal och patienter kopplat till: Orsaker som kan tala för att det finns en högre ”äkta” sjuklighet: Personer listade på Wetterhälsan skiljer sig från de flesta andra vårdcentraler i och med att de aktivt valt att lista sig på Wetterhälsan. Wetterhälsan har ett ACG-index som är högre än genomsnittligt. Det kan vara så att Wetterhälsan har en sjukare befolkning som har högre behov av vård. Orsaker som talar för att färre borde söka akuten av tillgänglighetsskäl: Wetterhälsan har en Drop-in mottagning som har öppet vardagar 10-16 och tillgängligheten till sjuksköterska och läkare bedömer vi vara högre än vad andra vårdcentraler kan erbjuda. Okända orsaker: Patienter har i tidigare studier angett en genuin oro för sjukdom, samt att de blivit hänvisad av vårdpersonal som de största anledningarna till att söka akuten. Vi ska överväga möjligheterna att undersöka om detta stämmer för Wetterhälsans patienter.

5 Tidigare genomförda eller planerade aktiviteter/förbättringsarbeten beskriv de aktiviteter/förbättringsarbeten ni tidigare genomfört eller planerar att genomföra kopplade till: Tidigare genomfört:  Drop-in mottagning startade våren 2014 och har öppet 10-16 vardagar. Patienter kan söka direkt eller hänvisas dit efter telefonkontakt. Wetterhälsan har ca 500-700 besök till läkare på Drop-in per månad. Väntetid är i genomsnitt drygt 30 min.  Bemanning av telefon är anpassad till behovet och utökad bemanning har gjorts för att ha rätt kapacitet i rätt tid.  Nyanställning av personal har gjorts för att bibehålla god tillgänglighet.  Regionen har under hösten 2015 haft kampanj om att söka på rätt vårdnivå, Wetterhälsan har använt det materialet i vårt väntrum och på hemsidan. Planeras under 2016:  Intervju med patienter som sökt akuten utan att bli inlagda  Samarbete med akuten för att de ska hänvisa till vårdcentralen, eventuellt även kunna boka i vår kalender.  Via annonser i JP har vi informerat om våra öppettider och vikten av att söka rätt vårdnivå.

6 Tidigare genomförda eller planerade aktiviteter/förbättringsarbeten beskriv de aktiviteter/förbättringsarbeten ni tidigare genomfört eller planerar att genomföra kopplade till: 2015 18 decPlaneringsmöte Mari, Leila, Mats, Sofia och Elise 2016 22 febFörsta uppföljningsmötet Mari, Leila 29 febForts. uppföljningsmötet Mari, Leila, Mats, Lotta, Anders 8 marInternt möte Leila, Mats, Anders 22 marEmelie presenterar akut-projektet på ST-kurs 30 marInternt möte Leila och Mats 31 marInternt möte Leila och Anders AprTräff med chef för akuten? AprEmelie presenterar en forskningsplan för akut-projektet MajEmelie genomför intervjustudien


Ladda ner ppt "Förbättringsområde Personer, listade på Wetterhälsan, med akuta vårdbehov ska söka akut vård på rätt vårdnivå."

Liknande presentationer


Google-annonser