Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholmsregionens Försäkring AB - - - Bolagsstämma 30 mars 2016 VÄLKOMNA!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholmsregionens Försäkring AB - - - Bolagsstämma 30 mars 2016 VÄLKOMNA!"— Presentationens avskrift:

1 Stockholmsregionens Försäkring AB - - - Bolagsstämma 30 mars 2016 VÄLKOMNA!

2 Ägare – 21 av 26 kommuner

3 Styrelsearbete 6 möten under 2015 Närvaro c:a 80% Inga intressekonflikter eller jäv

4 Generellt Mycket bra skaderesultat Motorförsäkringen direkt av SRF Upphandling skadehantering Systemstöd SBA Asylboenden

5 Brutto skadekostnad per kvartal

6

7

8

9

10 Risk Management Uppföljning av tidigare besiktningar – Ett av de viktigaste områden vi har Brandlarmskrav Vattenskydd SBA stöd

11 Utsikter 2016 Regelverksförändringar Ytterligare kommuner? Samarbete med andra kommuncaptives Utökade Risk Management insatser Dotterbolagen!

12 Årsredovisning 2015

13 20152014201320122011 Resultat Premieintäkt f.e.r (= Prem ink)55 65166 67256 80747 19049 909 Försäkringsersättningar f.e.r-31 934-45 470-58 252-45 913-36 764 Försäkringsrörelsens tekniska resultat13 79310 275-11 797-6 7636 117 Avsättning säkerhetsreserv-15 398-11 4692 4943 333-5 629 Årets resultat-1 1031-6 224-1495 812 Ekonomisk ställning Placeringstillgångar179 375149 851159 091152 072135 302 Försäkringstekniska avsättningar f.e.r64 52760 21272 97153 64139 285 Konsolideringskapital125 418106 80095 330104 049107 530 Kapitalbas122 243105 98395 330104 049107 530 Erforderlig solvensmarginal34 73035 22432 56031 89431 570 Översikt

14 20152014 Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring)106 490103 346 Premier för avgiven återförsäkring-50 839-36 674 Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)55 65166 672 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)20152014 Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring-34 584-107 859 Återförsäkrares andel4 02649 629 Utbetalda försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)-30 558-58 230 Förändring i oreglerade skador Före avgiven återförsäkring-7 53080 567 Återförsäkrares andel6 154-67 807 Förändring i oreglerade skador efter avgiven åf-1 37612 760 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)-31 934-45 470 Premier och skador

15 ResultatanalysDirekt försäkringMottagen Svenska riskeråterförsäkring Total Företag o fastighet Sjuk- och OlycksfallMotorTrafik Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring)55 65141 51812 9807613920 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen-139-104-32-20 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)-30 558-17 336-9 291-1 594-242-2 095 Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring)-1 376-5 567368-492-1944 509 Driftskostnader-9 785-7 300-2 282-134-690 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat13 79311 2121 742-1 461-1142 414 Avvecklingsresultat5 7352 841480002 414 FTA, före avgiven återförsäkring Summa FTA, före avgiven återförsäkring76 96062 9967 6741 9961 9462 348 Återförsäkrares andel av FTA Summa återförsäkrares andel av FTA12 4348 98401 6981 752- Resultatanalys

16 Nyckeltal20152014201320122011 Skadeförsäkringsrörelse Skadeprocent, f.e.r57,4%68,2%102,5%97,3%73,7% Driftskostnadsprocent, f.e.r17,6%18,4%20,5%19,4%17,3% Totalkostnadsprocent, f.e.r75,0%86,6%123,0%116,7%91,0% Kapitalförvaltning Direktavkastning0,7%1,3%2,5% 2,6% Totalavkastning0,0%1,4%2,4% 4,6% Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad225,4%160,2%167,8%220,5%215,4% Nyckeltal

17 Balansräkning 2015-12-312014-12-31 TILLGÅNGAR Placeringstillgångar Aktier och andelar14 602- Obligationer och andra räntebärande värdepapper164 773149 851 Återförsäkrares andel av Försäkringtskniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador12 4345 614 Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring8 7201 121 Fordringar avseende återförsäkring7 3113 560 Uppskjuten skattefordran1 4081 121 Fordringar Återförsäkring7 3113 560 Övriga fordringar239593 8 9585 274 Andra tillgångar Immateriella tillgångar3 173817 Materiella tillgångar051 Kassa och bank1 85415 066 5 02715 934 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter1 5333 047 Övriga förutbetalda kostnader och förutbetalda intäkter350714 1 8833 761 SUMMA TILLGÅNGAR207 677180 434 Tillgångar

18 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital106 212101 890 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust-6 559-6 560 Årets resultat-1 1031 98 55095 331 Obeskattade reserver Säkerhetsreserv26 86811 469 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker-- Oreglerade skador76 96069 386 76 96069 386 Andra avsättningar Uppskjuten skatteskuld-- Skulder Skulder avseende direkt försäkring1 362- Skulder avseende återförsäkring1 6351 286 Övriga skulder1 5801 591 4 5762 877 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter7231 371 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER207 677180 434 Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser För försäkringstekniska avsättningar (f e r) registerförda tillgångar111 620102 656 Övriga ställda panter och jämförliga säkerheterInga AnsvarsförbindelserInga ÅtagandenInga Skulder

19 Revisionsrapport Årsredovisningen

20 Revisionsrapport Ansvarsfrihet

21 KL 3 kap 17 § Verksamheten skall vara förenlig med det kommunala ändamålet samt Verksamheten skall utföras inom ramarna för de kommunala befogenheterna

22 § 7 – Beslut om a)Fastställelse av resultat- och balansräkning b)Disposition av bolagets resultat c)Ansvarsfrihet åt styrelse och VD d)Verksamhet enl. KL 3 kap 17§

23 § 8 – Arvoden Ordförande125% IBB =74 125:-(44 000:-) Vice ordförande60% IBB =35 580:-(22 000:-) Ledamot30% IBB =17 790:-(14 000:-) Sakkunnig80% IBB =47 440:-(35 000:-)

24 § 9 och 10 § 9 – Antal ledamöter Oförändrat antal = 9 § 10 – Val av ledamöter Omval samtliga = Daniel Dronjak-Nordqvist, Huddinge Stellan Folkesson, Värmdö Elof Hansjons, Södertälje Kjell Jansson, Norrtälje Mattias Jansson, Botkyrka Katarina Kämpe, Sollentuna Per Larsson, Sakkunnig Adam Reuterskiöld, Ekerö Bengt Svenander, Haninge

25 § 11 och 12 § 11 Ordförande – Kjell Jansson Vice ordförande – Elof Hansjons § 12 – Valberedning Olle Reichenberg, Danderyd – Sammankallande Lars Hortlund, Ekerö Cecilia Löfgreen, Järfälla Joakim Johansson, KSL Vesna Jovic, Huddinge

26 § 13 – Revisorer Eva Fällén, PWC, huvudansvarig Catarina Ericsson, PWC, suppleant


Ladda ner ppt "Stockholmsregionens Försäkring AB - - - Bolagsstämma 30 mars 2016 VÄLKOMNA!"

Liknande presentationer


Google-annonser