Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholmsregionens Försäkring AB - - - Bolagsstämma 30 mars 2016 VÄLKOMNA!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholmsregionens Försäkring AB - - - Bolagsstämma 30 mars 2016 VÄLKOMNA!"— Presentationens avskrift:

1 Stockholmsregionens Försäkring AB Bolagsstämma 30 mars 2016 VÄLKOMNA!

2 Ägare – 21 av 26 kommuner

3 Styrelsearbete 6 möten under 2015 Närvaro c:a 80% Inga intressekonflikter eller jäv

4 Generellt Mycket bra skaderesultat Motorförsäkringen direkt av SRF Upphandling skadehantering Systemstöd SBA Asylboenden

5 Brutto skadekostnad per kvartal

6

7

8

9

10 Risk Management Uppföljning av tidigare besiktningar – Ett av de viktigaste områden vi har Brandlarmskrav Vattenskydd SBA stöd

11 Utsikter 2016 Regelverksförändringar Ytterligare kommuner? Samarbete med andra kommuncaptives Utökade Risk Management insatser Dotterbolagen!

12 Årsredovisning 2015

13 Resultat Premieintäkt f.e.r (= Prem ink) Försäkringsersättningar f.e.r Försäkringsrörelsens tekniska resultat Avsättning säkerhetsreserv Årets resultat Ekonomisk ställning Placeringstillgångar Försäkringstekniska avsättningar f.e.r Konsolideringskapital Kapitalbas Erforderlig solvensmarginal Översikt

14 Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Premieinkomst (före avgiven återförsäkring) Premier för avgiven återförsäkring Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Utbetalda försäkringsersättningar Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Utbetalda försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Förändring i oreglerade skador Före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel Förändring i oreglerade skador efter avgiven åf Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Premier och skador

15 ResultatanalysDirekt försäkringMottagen Svenska riskeråterförsäkring Total Företag o fastighet Sjuk- och OlycksfallMotorTrafik Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Premieintäkter (efter avgiven återförsäkring) Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) Förändring i Avsättning för oreglerade skador (efter avgiven återförsäkring) Driftskostnader Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat Avvecklingsresultat FTA, före avgiven återförsäkring Summa FTA, före avgiven återförsäkring Återförsäkrares andel av FTA Summa återförsäkrares andel av FTA Resultatanalys

16 Nyckeltal Skadeförsäkringsrörelse Skadeprocent, f.e.r57,4%68,2%102,5%97,3%73,7% Driftskostnadsprocent, f.e.r17,6%18,4%20,5%19,4%17,3% Totalkostnadsprocent, f.e.r75,0%86,6%123,0%116,7%91,0% Kapitalförvaltning Direktavkastning0,7%1,3%2,5% 2,6% Totalavkastning0,0%1,4%2,4% 4,6% Ekonomisk ställning Konsolideringsgrad225,4%160,2%167,8%220,5%215,4% Nyckeltal

17 Balansräkning TILLGÅNGAR Placeringstillgångar Aktier och andelar Obligationer och andra räntebärande värdepapper Återförsäkrares andel av Försäkringtskniska avsättningar Ej intjänade premier och kvardröjande risker Oreglerade skador Fordringar Fordringar avseende direkt försäkring Fordringar avseende återförsäkring Uppskjuten skattefordran Fordringar Återförsäkring Övriga fordringar Andra tillgångar Immateriella tillgångar Materiella tillgångar051 Kassa och bank Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter Övriga förutbetalda kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA TILLGÅNGAR Tillgångar

18 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Obeskattade reserver Säkerhetsreserv Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) Ej intjänade premier och kvardröjande risker-- Oreglerade skador Andra avsättningar Uppskjuten skatteskuld-- Skulder Skulder avseende direkt försäkring Skulder avseende återförsäkring Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Panter och därmed jämförliga säkerheter ställda för egna skulder och för såsom avsättningar redovisade förpliktelser För försäkringstekniska avsättningar (f e r) registerförda tillgångar Övriga ställda panter och jämförliga säkerheterInga AnsvarsförbindelserInga ÅtagandenInga Skulder

19 Revisionsrapport Årsredovisningen

20 Revisionsrapport Ansvarsfrihet

21 KL 3 kap 17 § Verksamheten skall vara förenlig med det kommunala ändamålet samt Verksamheten skall utföras inom ramarna för de kommunala befogenheterna

22 § 7 – Beslut om a)Fastställelse av resultat- och balansräkning b)Disposition av bolagets resultat c)Ansvarsfrihet åt styrelse och VD d)Verksamhet enl. KL 3 kap 17§

23 § 8 – Arvoden Ordförande125% IBB =74 125:-(44 000:-) Vice ordförande60% IBB =35 580:-(22 000:-) Ledamot30% IBB =17 790:-(14 000:-) Sakkunnig80% IBB =47 440:-(35 000:-)

24 § 9 och 10 § 9 – Antal ledamöter Oförändrat antal = 9 § 10 – Val av ledamöter Omval samtliga = Daniel Dronjak-Nordqvist, Huddinge Stellan Folkesson, Värmdö Elof Hansjons, Södertälje Kjell Jansson, Norrtälje Mattias Jansson, Botkyrka Katarina Kämpe, Sollentuna Per Larsson, Sakkunnig Adam Reuterskiöld, Ekerö Bengt Svenander, Haninge

25 § 11 och 12 § 11 Ordförande – Kjell Jansson Vice ordförande – Elof Hansjons § 12 – Valberedning Olle Reichenberg, Danderyd – Sammankallande Lars Hortlund, Ekerö Cecilia Löfgreen, Järfälla Joakim Johansson, KSL Vesna Jovic, Huddinge

26 § 13 – Revisorer Eva Fällén, PWC, huvudansvarig Catarina Ericsson, PWC, suppleant


Ladda ner ppt "Stockholmsregionens Försäkring AB - - - Bolagsstämma 30 mars 2016 VÄLKOMNA!"

Liknande presentationer


Google-annonser