Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÅRSSTÄMMA 2009. AFF 2008 i korthet Nytt Samverkansavtalet med Byggtjänst klart Utvecklingsplan för Aff framtagen Aff-projekt om FM-avtal och Energi startade.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÅRSSTÄMMA 2009. AFF 2008 i korthet Nytt Samverkansavtalet med Byggtjänst klart Utvecklingsplan för Aff framtagen Aff-projekt om FM-avtal och Energi startade."— Presentationens avskrift:

1 ÅRSSTÄMMA 2009

2 AFF 2008 i korthet Nytt Samverkansavtalet med Byggtjänst klart Utvecklingsplan för Aff framtagen Aff-projekt om FM-avtal och Energi startade Revideringsarbete av ABFF pågår Samhällsbyggandets Råd bildat Överenskommelse med BKK om informationsutbyte och samverkan träffad Förslag på utbildningskrav för förvaltare framtaget Fastighetskommittén AFF/UTEK engagerad för underhållsfrågor, life cycle management etc. Nordenssamarbetet fortsätter Servicebolag bildat

3 Medlemmar Styrelse Medlemmar Styrelse Aff-kommitté med ABFF-utskott Forum för Samverkan och Utveckling Utbildningsråd med Auktorisations- kommitté Servicebolag Nordic FM Fastighetskommitté AFF/UTEK

4 AFF:s organ Aff-kommittén Per Ollas P Ollas, Fasticon C Löfvenberg, FM- Konsulterna G Gustavsson, SABO G Albertsson, Coor L Gustavsson, YIT D Kronheffer, Newsec A Lindberg, Diligentia B Lundström, LKF M Abrahamsson, Locum B Pettersson, Riksbyggen ABFF-utskott Lennart Andersson L Andersson, AFF B Kjellin, Fort Verket B Ekström, Locum B Gustafsson, Folksam A Borggren, ISS G Albertsson B Thelning, RIBA P Ollas, Fasticon (adj) P Jacobsson, (advokat, adj) Utbildningsråd Bertil Oresten B Oresten, FM-Konsulterna A Asplund, Coor P Hägglund, HSB P Blomberg, Almega K Björklund, John Mattsson O Nordqvist, Fasticon A Dahl, K Staffansson Pauli, MaH Auktorisationsutskott Nordic FM L Andersson, AFF Lars Täuber, ISS Fastighetskommitté med UTEK L Andersson AFF C Sjöström, Gävle Högskola J Frånlund, UTEK Olle Hellberg, UTEK P Högdahl, Locum L Åkesson, YIT G Werner, WSP A Lindberg, Diligentia STYRELSE: Ordförande, L Andersson G Werner, WSP O Nordqvist, Fasticon A Lindberg, Diligentia G Gustavsson, SABO B Ekström, Locum E Henriksson, Fast.ägarna G Albertsson P Hägglund, HSB L Täuber, YIT B Jildmalm, Primär

5 Aff-kommittén Förstudie om utvecklingsbehov genomförd –Projekt om viss anpassning till europastandard påbörjat –Idéskiss för fortsatt utveckling Utvecklingsprojekt om energi påbörjat Övergripande utvecklingsplan antagen av styrelsen

6 ABFF-utskottet Förändringsagenda: –Kompletteringar i ABFF/SF och Aff Definitioner bl.a. för anpassning till CEN-standard –Modernisera och samla bestämmelser om Kvalitet och Miljö –Utveckla kraven på entreprenörens egenkontroll –Beställarens kontrollfunktion; översyn av formuleringar och reklamationsregler –Statuskontroll: benämning och ”rättsverkningar” –Förenklad tvistelösning –Översyn av bestämmelser om ansvar och försäkring –Definitioner mm om underhåll

7 Utbildningsrådet Förslag till branschanpassad utbildning för förvaltare presenterad Samverkan med Utbildningsnämnden för förankring vid högskolor Samarbete för auktorisationsförfarandet diskuteras

8 Fastighetskommittén AFF/UTEK Programförklaring –Bevaka internationellt standardiseringsarbete inom fastighetsunderhåll –Verka för implementering av internationell standard i branschdokument och branschavtal –Forum för utveckling av riktlinjer och metoder/modeller för ledning, styrning och uppföljning av fastighetsunderhåll Prioriteringar –Underhållsterminologi och underhållsmanagement –Internationella standardiseringsprojekt –Utvecklingen inom byggnadsundnerhåll, Life cykle managment etc.

9 Bokslut 2008 Budget 2008Bokslut 2008 Medlemsavgifter900870 Royalty200414 Övriga intäkter5083 Summa intäkter1 1501 267 Kommittéverksamhet och seminarier Avgår: projektreserv 585 -100 1 457 Föreningsadministration825 Finansnetto, oförutsett o skatt50-34 Summa kostnader1 3601 491 RESULTAT-210-224

10 Projekt mm Kommittéverksamhet Budget 2008Bokslut 2008 Aff-kommittén 130170 ABFF-utskottet7540 Utbildning/Auktorisation13092 Fastighetskommittén500 NordicFM/EuroFM130180 Utvecklingsforum0 Summa485482

11 OmkostnaderBudget 2008Bokslut 2008 Sekreterare/Föreningsadm300350 Konsultarvode ordförande200 Ekonomiförvaltning5040 Revision2530 Årsmöteskostnad050 Webbplats5025 Styrelsekostnader5020 Resekostnader500 Marknadsföringsmaterial500 Övrigt55 Oförutsett500 Summa825770

12 Förslag till stadgeändring Den nuvarande lydelsen i stadgarna: Vid ordinarie föreningsstämma skall utses en valberedning bestående av två personer, varav en skall vara sammankallande, för tiden till dess nästa ordinarie stämma hållits. Valberedningen skall senast sex veckor före ordinarie stämma till styrelsen överlämna förslag till styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter, som skall väljas på den nästkommande ordinarie stämman samt förslag till arvoden för dessa. Styrelsens förslag till ny lydelse: Ordförande i AFF utser i samråd med styrelsen valberedning. Valberedningen skall bestå av ordföranden samt en representant för vardera beställare-, utförare- och konsultintresset. Ordförande för valberedningen utses bland de intresserepresenterande ledamöterna. Styrelsens ordförande sammankallar en valberedning senast under Q4 med ovanstående sammansättning.

13 Valberedningens förslag Styrelse: Lennart Andersson, ordförande (omval) Beställarintresset: Björn Ekström (omval) Gösta Gustavsson (omval) Reinhold Lennebo (nyval) Anders Lindberg (omval) Jan Mohlin (nyval) Utförarintresset: Carl-Johan Hansson (nyval) Stefan Palskog (nyval) Bengt Jildmalm (omval) Lars Täuber (nyval) Paul Synnott (nyval) Konsultintresset: Christin Löfvenberg (nyval) Göran Werner (omval) Revisorer: Ingemar Rindstig Bengt Olsson Eva Bard (suppl.) Ingemar Bergander (suppl.) Valberedning: 4 ledamöter –1 från vardera beställare, utförare och konsult samt styrelsens ordförande Mandat för styrelsens ordförande att senast under Q4 sammankalla valberedning med ovanstående sammansättning

14 Verksamhetsplan 2009 Förstärka och förankra AFF:s roll som branschforum och öka kännedomen om Aff-systemet –Kommunikation och marknadsföring –Kunskapsseminarier –Idéseminarier –Medlemsrekrytering –Ökat nätverksbyggande Utveckla Aff-dokumenten –Genomföra beslutade utvecklingsprojekt –Planering och prioriteringar för det fortsatta arbetet enligt Utvecklingsplanen –Samverkan med BKK och i Samhällsbyggandets Råd Nyckeltal/Benchmarking –Introducera resultatet från Nordic FM-projeket ”To develop a nordic platform för benchmarking”

15 Verksamhetsplan 2009 Internationalisering – Fortsatt engagemang i Nordic FM – Arbetsgrupp tillsatt för att bevaka och följa internationellt standardiseringsarbete Auktorisation – Auktorisation av förvaltare införs under året Effektivisering av AFF:s arbetsformer

16 Utvecklingsplan 2009-2010 Steg 1 (2009) Implementering europeiska standards (pågår - nytt dokument) Följdändringar i befintliga dokument Energi (pågår - nytt dokument) Steg 2 (2009) –Modernisering befintliga dokument –Översyn terminologi mm för drift och underhåll –Anpassning internationella standards –Samordning angränsande standardavtal (AB m.fl.) Steg 3 (2010) –Utvecklingsplan för ny generation Aff enligt idéskiss Steg 4 (2010) –Genomförandeplan med finansiering

17 Budget 2009 Bokslut 2008 Medlems- och serviceavgifter975870 Royalty1 250414 Övriga intäkter20083 Summa intäkter2 4251 267 Kommittéverksamhet och seminarier1 400 1 457 Föreningskostnader975 Finansnetto, oförutsett o skatt50-34 Summa kostnader2 425 RESULTAT0-224

18 Projekt mm Kommittéverksamhet Budget 2009Bokslut 2008 Aff-kommittén 600 ABFF-utskottet75 Utbildning/Auktorisation100 Fastighetskommittén50 NordicFM/EuroFM/SIS200 Utvecklingsforum100 Seminarier150 Diverse125 Summa1 400482

19 OmkostnaderBudget 2009Bokslut 2008 Sekreterare/Föreningsadm400 Konsultarvode ordförande200 Ekonomiförvaltning och revision50 Kommunikation (webb, info.material mm) 100 Årsmöteskostnad50 Styrelsekostnader100 Övrigt25 Oförutsett50 Summa975770

20 Avgifter Medlemsavgift –5 000 kr per medlem Serviceavgift (exkl. moms) –1 000 per medlem för företag; max 15 000 kr –15 000 kr för organisationer


Ladda ner ppt "ÅRSSTÄMMA 2009. AFF 2008 i korthet Nytt Samverkansavtalet med Byggtjänst klart Utvecklingsplan för Aff framtagen Aff-projekt om FM-avtal och Energi startade."

Liknande presentationer


Google-annonser