Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsformer XX vattenråd. 1 Arbetsformer vattenråd Vattenrådet har rollen som samverkansorgan inom avrinningsområdet i relation till ansvariga myndigheter,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsformer XX vattenråd. 1 Arbetsformer vattenråd Vattenrådet har rollen som samverkansorgan inom avrinningsområdet i relation till ansvariga myndigheter,"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsformer XX vattenråd

2 1 Arbetsformer vattenråd Vattenrådet har rollen som samverkansorgan inom avrinningsområdet i relation till ansvariga myndigheter, berörda intressenter och allmänhet. Ett öppet arbetssätt, allt som behandlas i vattenrådet, dess styrgrupp och eventuella arbetsgrupper, är tillgängligt för alla intressenter i området. Sammansättningen av medlemmar och styrgrupp speglar områdets karakteristiska vattenfrågor Jämställdhet och mångfald tillgodoses i möjligaste mån.

3 2 Förhållningssätt - 1 Lyhördhet Ett helhetsperspektiv på aktuellt vattenrådsområde, liksom lyhördhet för olika synpunkter präglar samverkan. Viktigt att känna till alla intressenters behov och påverkan. Deltagarnas olika perspektiv är den viktigaste resursen i arbetet. Samverkan och dialog där man beaktar allas perspektiv kan leda till nya sätt att lösa gamla problem!

4 3 Förhållningssätt - 2 Mandat  Deltagarna är utsedda/valda av sin organisation och ansvarar för att information förs mellan vattenrådet och den egna organisationen i båda riktningarna.

5 4 Styrgruppen  Kunniga och engagerade personer som ser till helheten före egenintresset väljs till styrgrupp för vattenrådet. Ledamot i styrgruppen representerar sin organisation. Val av styrgrupp är i första hand ett val av vilka intressenter som ska vara representerade. Det innebär att organisationen kan byta person i styrgruppen utan att det sker formellt val av vattenrådet.  Arbetar bl a med att utöka nätverket (fler medlemmar).

6 5 Ställningstaganden När ärenden som berör vattenförvaltning- en behandlas i respektive organisation bör vattenrådets synpunkter utgöra beslutsunderlag, liksom respektive organisations ställningstagande utgör beslutsunderlag för vattenrådet. I vattenrådets yttranden ska eventuella avvikande åsikter redovisas.

7 6 Interna frågor Principer för användning av bidragsmedel beslutas av vattenrådet eller av styrgruppen på mandat från vattenrådet. Medelsfördelning i en enkel budget/ekonomiska riktlinjer beslutas varje år av vattenrådet eller av styrgruppen på mandat av vattenrådet. Enkel majoritet tillämpas i interna frågor med principen en organisation – en röst.

8 7 Valberedning Vid val av styrgrupp utses även valberedning vars uppgift är att förbereda val av styrgrupp där styrgruppens sammansättning speglar områdets karakteristiska vattenfrågor.

9 8 Vattenrådet - nätverket Fortlöpande kommunikation mellan styrgrupp och vattenrådets medlemmar om vad som händer via utskick och hemsida Klicka på aktuellt vattenråd. Möte med nätverket minst en gång varje år för information samt val av styrgrupp och fastställande av budget.

10 9 Juridisk person och kontaktperson Juridisk person Står som mottagare av bidragsmedel och administrerar dessa. Kontaktperson/Ordförande Kan med fördel vara representant från juridiska personen. Företräder vattenrådet bl a i referensgrupp till Vattensamverkan Norr samt i kontakt med länsstyrelsen. Sköter kallelser och håller i möten.

11 10 Arbets- eller temagrupper Kan bildas utifrån behov. Styrgruppen kan också aktivt knyta till sig redan befintliga arbetsgrupper med intressen inom aktuella avrinningsområden.

12 11 Vattenrådets arbetsuppgifter (se Handbok för vattenråd i Bottenvikens vattendistrikt ”Vattenråd – gör inflytande möjligt”) Sprida information om vattenförvaltningen Uppmuntra till engagemang Identifiera och sammanställa lokal kunskap Identifiera och sammanställa synpunkter från vattenrådets medlemmar som rör vattenrådsområdet, samt i möjligaste mån sträva efter enhetliga ställningstaganden Föra en dialog med vattenmyndigheten och länsstyrelsernas beredningssekretariat, t ex om prioriteringar av åtgärder och samhällsnytta Vara remissinstans och delta i samråd kring de produkter som tas fram i förvaltningscykeln, t ex väsentliga frågor, åtgärdsprogram och förvaltningsplan


Ladda ner ppt "Arbetsformer XX vattenråd. 1 Arbetsformer vattenråd Vattenrådet har rollen som samverkansorgan inom avrinningsområdet i relation till ansvariga myndigheter,"

Liknande presentationer


Google-annonser