Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsformer XX vattenråd. 1 Arbetsformer vattenråd Vattenrådet har rollen som samverkansorgan inom avrinningsområdet i relation till ansvariga myndigheter,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsformer XX vattenråd. 1 Arbetsformer vattenråd Vattenrådet har rollen som samverkansorgan inom avrinningsområdet i relation till ansvariga myndigheter,"— Presentationens avskrift:

1 Arbetsformer XX vattenråd

2 1 Arbetsformer vattenråd Vattenrådet har rollen som samverkansorgan inom avrinningsområdet i relation till ansvariga myndigheter, berörda intressenter och allmänhet. Ett öppet arbetssätt, allt som behandlas i vattenrådet, dess styrgrupp och eventuella arbetsgrupper, är tillgängligt för alla intressenter i området. Sammansättningen av medlemmar och styrgrupp speglar områdets karakteristiska vattenfrågor Jämställdhet och mångfald tillgodoses i möjligaste mån.

3 2 Förhållningssätt - 1 Lyhördhet Ett helhetsperspektiv på aktuellt vattenrådsområde, liksom lyhördhet för olika synpunkter präglar samverkan. Viktigt att känna till alla intressenters behov och påverkan. Deltagarnas olika perspektiv är den viktigaste resursen i arbetet. Samverkan och dialog där man beaktar allas perspektiv kan leda till nya sätt att lösa gamla problem!

4 3 Förhållningssätt - 2 Mandat  Deltagarna är utsedda/valda av sin organisation och ansvarar för att information förs mellan vattenrådet och den egna organisationen i båda riktningarna.

5 4 Styrgruppen  Kunniga och engagerade personer som ser till helheten före egenintresset väljs till styrgrupp för vattenrådet. Ledamot i styrgruppen representerar sin organisation. Val av styrgrupp är i första hand ett val av vilka intressenter som ska vara representerade. Det innebär att organisationen kan byta person i styrgruppen utan att det sker formellt val av vattenrådet.  Arbetar bl a med att utöka nätverket (fler medlemmar).

6 5 Ställningstaganden När ärenden som berör vattenförvaltning- en behandlas i respektive organisation bör vattenrådets synpunkter utgöra beslutsunderlag, liksom respektive organisations ställningstagande utgör beslutsunderlag för vattenrådet. I vattenrådets yttranden ska eventuella avvikande åsikter redovisas.

7 6 Interna frågor Principer för användning av bidragsmedel beslutas av vattenrådet eller av styrgruppen på mandat från vattenrådet. Medelsfördelning i en enkel budget/ekonomiska riktlinjer beslutas varje år av vattenrådet eller av styrgruppen på mandat av vattenrådet. Enkel majoritet tillämpas i interna frågor med principen en organisation – en röst.

8 7 Valberedning Vid val av styrgrupp utses även valberedning vars uppgift är att förbereda val av styrgrupp där styrgruppens sammansättning speglar områdets karakteristiska vattenfrågor.

9 8 Vattenrådet - nätverket Fortlöpande kommunikation mellan styrgrupp och vattenrådets medlemmar om vad som händer via utskick och hemsida www.vattenorganisationer.se/Bottenviken/ Klicka på aktuellt vattenråd. www.vattenorganisationer.se/Bottenviken/ Möte med nätverket minst en gång varje år för information samt val av styrgrupp och fastställande av budget.

10 9 Juridisk person och kontaktperson Juridisk person Står som mottagare av bidragsmedel och administrerar dessa. Kontaktperson/Ordförande Kan med fördel vara representant från juridiska personen. Företräder vattenrådet bl a i referensgrupp till Vattensamverkan Norr samt i kontakt med länsstyrelsen. Sköter kallelser och håller i möten.

11 10 Arbets- eller temagrupper Kan bildas utifrån behov. Styrgruppen kan också aktivt knyta till sig redan befintliga arbetsgrupper med intressen inom aktuella avrinningsområden.

12 11 Vattenrådets arbetsuppgifter (se Handbok för vattenråd i Bottenvikens vattendistrikt ”Vattenråd – gör inflytande möjligt”) Sprida information om vattenförvaltningen Uppmuntra till engagemang Identifiera och sammanställa lokal kunskap Identifiera och sammanställa synpunkter från vattenrådets medlemmar som rör vattenrådsområdet, samt i möjligaste mån sträva efter enhetliga ställningstaganden Föra en dialog med vattenmyndigheten och länsstyrelsernas beredningssekretariat, t ex om prioriteringar av åtgärder och samhällsnytta Vara remissinstans och delta i samråd kring de produkter som tas fram i förvaltningscykeln, t ex väsentliga frågor, åtgärdsprogram och förvaltningsplan


Ladda ner ppt "Arbetsformer XX vattenråd. 1 Arbetsformer vattenråd Vattenrådet har rollen som samverkansorgan inom avrinningsområdet i relation till ansvariga myndigheter,"

Liknande presentationer


Google-annonser