Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bevarandemål – Ädellövskog Flerskiktad ädellövskog bestående av främst bok med inslag av ek, hassel och tall. Antalet grova träd bör vara cirka 20 per.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bevarandemål – Ädellövskog Flerskiktad ädellövskog bestående av främst bok med inslag av ek, hassel och tall. Antalet grova träd bör vara cirka 20 per."— Presentationens avskrift:

1 Bevarandemål – Ädellövskog Flerskiktad ädellövskog bestående av främst bok med inslag av ek, hassel och tall. Antalet grova träd bör vara cirka 20 per hektar. Mängden död ved i form av döda träd, högstubbar och lågor ska vara riklig, ett riktvärde bör vara minst 40 kbm/ha. Gran ska ej förekomma inom skötselområdet. Skogsduva bör häcka årligen i området.

2 Använd målbilder

3 Bevarandemål – Naturbetesmark Naturbetesmark med inslag av dungar, bryn, buskage och solitära träd främst av ek och bok med inslag av hassel och salix samt buskar av hagtorn, slån och rosor. Förekomsten av dungar, bryn, buskage och solitära träd och buskar ska få variera i tid och rum. Den sammanlagda krontäckningen av träd och buskar som vuxit upp under välhävdade förhållanden bör vara kring 20%. Dock ska floristiskt värdefulla delar permanent hållas öppna, däribland markerna kring Davidskärr. Träd- och buskskiktet får aldrig bli så pass slutet att 1000m 2 stora områden förlorar sin gräsunderväxt. Minst 140 grova träd (överstigande 80 cm i brösthöjd) och olikåldriga ersättningsträd för dessa ska förekomma i området. Solexponerade blommande buskar, som hagtorn, slån och rosor ska förekomma. Vegetationen ska generellt sett domineras av lågvuxna, hävdgynnade arter, med en variation av hävden i tid och rum. De hävdgynnade arterna ska ges möjlighet att blomma och sprida frön.

4 Bevarandemål – Naturbetesmark Området ska hävdas så att grässvålen är kortsnaggad och förnaansamlingen är ringa. Där förutsättningarna finns ska de floristiska värdena vara höga och få expandera i området. Pollen och nektarkällor ska vara många och få öka. Sandblottor ska förekomma i riklig omfattning. Ett riktvärde bör vara kring några 1000 kvadratmeter, varierat i rum och tid. Alla stängselstolpar ska bestå av obehandlad ek i syfte att gynna lavar, med undantag av stolpar kring ambulerande betesfredade områden. Dynglevande skalbaggar ska förekomma i stabila populationer.

5 Skriv vad som saknas..

6 Samma område 1994 och 2014 Konstant förändring

7 Bevarandemål – Mindre vattendrag Vattendragen ska få meandra fritt inom naturreservatet. Körskador får ej uppkomma i området. Havsöring bör leka årligen. Död ved i olika nedbrytningsstadier förekommer i vattendraget med riktmärket en stock/100 meter. Gran och främmande arter förekommer inte. Lövsumpskogarna utmed vattendragen ska tillåtas ha en fri intern dynamik.

8 Bevarandemål – Öppen mosse Öppen mosse som är lämplig häckningsmiljö för ljungpipare och grönbena samt spelplats för orre. Mossen ska utgöra en fullgod levnadsmiljö för bl.a. vitmossor, klockljung, sileshår och rosling. Området ska i princip vara helt fritt från träd.

9 Bevarandemål – Trädklädd myr Skogsbevuxen myr med tall och björk. Skogen ska vara gles och luckig. Krontäckningen bör vara mellan 30-70%. Området ska utgöra ett lämpligt födosöksområde för orre och vara ett potentiellt häckningsområde för nattskärra och pärluggla. Den trädklädda myrmarken ska utgöra en fullgod levnadsmiljö för bl.a. olika vitmossor och olika arter av starr. Mängden död ved bör vara minst 20 M 3 /ha.


Ladda ner ppt "Bevarandemål – Ädellövskog Flerskiktad ädellövskog bestående av främst bok med inslag av ek, hassel och tall. Antalet grova träd bör vara cirka 20 per."

Liknande presentationer


Google-annonser