Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svinningeudds Tomtägares förening u.p.a. Förslag till förnyelse av stadgarna Stadgarna i SVTF behöver moderniseras av flera skäl: En ny samfällighet tar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svinningeudds Tomtägares förening u.p.a. Förslag till förnyelse av stadgarna Stadgarna i SVTF behöver moderniseras av flera skäl: En ny samfällighet tar."— Presentationens avskrift:

1 Svinningeudds Tomtägares förening u.p.a. Förslag till förnyelse av stadgarna Stadgarna i SVTF behöver moderniseras av flera skäl: En ny samfällighet tar över förvaltningen av vägarna Nya medlemmar blir aktuellt pga avstyckningar och nya fastigheter. Hur ska dessa hanteras? Vi vill ha modernare formuleringar i vissa avseenden Vi behöver efterleva integritetslagstiftning En del väsentliga stadgeregler saknas På föreningens extrastämma 2015-11-14 togs ett första beslut om de nya stadgarna, med en detaljändring: att Jaktvägen (nya vägnamnet vid Conpals etableringsområde) skulle ingå i SVTFs ’upptagningsområde’

2 §3 Föreningen skall ha till ändamål att främja medlemmarnas intressen inom området Svinningeudd med omgivning genom att ombesörja utveckling och underhåll av föreningens mark och anläggningar inom föreningens område, samt att i övrigt ha tillsyn över ordning på föreningens mark Några huvudpunkter i stadgeändringarna Vägar nämns inte längre i verksamhetsbeskrivningen §5 Medlem som utträder ur föreningen har endast rätt att återfå den erlagda insatsen och kan inte göra anspråk på någon del av föreningens övriga tillgångar. Insats 10:- återfås vid utträde, men inte någon del av föreningens tillgångar! §7 Medlemsförteckningen skall hållas tillgänglig inom Svinningeudd, för att på begäran kunna uppvisas för medlem, men kommer pga integritetslagstiftning inte att lämnas ut. Vi publicerar inte medlemsförteckningen av integritetsskäl (PUL) $23 Beslut om stadgeändring ska bifallas med minst två tredjedelars majoritet av de röstande. Beslutet måste tas vid två på varandra följande förenings­stämmor mellan vilka minst tre månader måste förflyta. En av stämmorna måste vara en ordinarie årsstämma. Vi har tidigare saknat egen regel för stadgeändringar

3 $24 Kallelser och övriga meddelanden till medlemmarna skall ske genom brev/e-post samt genom anslag på föreningens anslagstavlor och på dess webbplats. Några huvudpunkter i stadgeändringarna Modernare sätt att kommunicera med medlemmarna sparar tid och pengar §26 Beslut om föreningens upplösning förutsätter att en övervägande majoritet av medlemmarna anser att föreningen inte längre fyller uppsatt ändamål. Beslut om fören­ ingens upplösning måste bifallas med minst två tredjedelars majoritet av de röstande vid två på varandra följande ordinarie års­stämmor. Mer tydlighet om föreningens upplösning (lagen gäller i övrigt)

4 §12 Föreningens angelägenheter skall förvaltas av en styrelse av fem personer varav en ordförande. Till styrelseledamot kan väljas medlem i föreningen eller annan person registrerad som representant för en fastighet inom Svinningeudd. Ett smärre ändringsförslag sedan 1a beslutet om stadgarna togs: §13 Mandattiden för en ledamot är ett eller två år och för suppleant ett år. Om en helt ny styrelse väljs på förenings­stämman ska 2 ledamöter väljas på ett år. Övriga ledamöter ska väljas på två år. Förenings­stämman utser årligen en av styrelseledamöterna till ordförande i styrelsen. … för att motsvara samfällighetens formulering om styrelse och ge mer flexibilitet §12 Föreningens angelägenheter skall förvaltas av en styrelse bestående av minst 3 och högst 7 ledamöter och högst 3 suppleanter. Till styrelseledamot kan väljas medlem i föreningen eller annan person registrerad som representant för en fastighet inom Svinningeudd. §13 Styrelseledamot väljs för en period om två år och på sådant sätt att ena året väljs tre ledamöter och det därpå följande året väljs två ledamöter. Ordinarie föreningsstämma utser årligen en av styrelseledamöterna till ordförande i styrelsen. ändras till Konsekvensändring: motsvarande formulering som för samfälligheten


Ladda ner ppt "Svinningeudds Tomtägares förening u.p.a. Förslag till förnyelse av stadgarna Stadgarna i SVTF behöver moderniseras av flera skäl: En ny samfällighet tar."

Liknande presentationer


Google-annonser