Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ett steg vidare för evidensbaserad praktik till nytta för brukare och patienter Fjärde steget i reformen av myndigheter Samlad, effektiv och behovsanpassad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ett steg vidare för evidensbaserad praktik till nytta för brukare och patienter Fjärde steget i reformen av myndigheter Samlad, effektiv och behovsanpassad."— Presentationens avskrift:

1 Ett steg vidare för evidensbaserad praktik till nytta för brukare och patienter Fjärde steget i reformen av myndigheter Samlad, effektiv och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst

2 Kunskapsutveckling – ett samspel Evidensbaserad praktik 1 2 3 SKL Positionspapper Evidensbaserad praktik i socialtjänst och hälso- och sjukvård, 2012

3 Nu- Förordning om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjäsnt ( 2015:155) Det här säger lagen om statlig styrning med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst Förordningen (2015:155) syftar till att säkerställa att den del av styrningen med kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst som statliga myndigheter ansvarar för utgör ett stöd för huvudmän (landsting och kommuner) samt olika professioner vilka har ansvar för att patienter och brukare ges en god vård och insatser av god kvalitet.

4 Rådet för statlig styrning Följande myndigheters generaldirektörer ingår i rådet:  E-hälsomyndigheten  Folkhälsomyndigheten  Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd  Inspektionen för vård och omsorg  Läkemedelsverket  Myndigheten för delaktighet  Statens beredning för medicinsk och social utvärdering  Socialstyrelsen  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

5 Huvudmannagruppen  Består av 16 ledamöter med ersättare och får endast utses om de är ledamöter i landsting- eller kommunfullmäktige  Sex ordinarie ledamöter med ersättare representerar de sex sjukvårdsregionerna och tio ledamöter med ersättare representerar kommunerna.  Huvudmannagruppen nominerades av SKL och utsågs av regeringen och föreslås träffas två gånger om året. Den leds av ordföranden för Rådet för styrning med kunskap tillika Generaldirektör på Socialstyrelsen.  Huvudmannagruppen ska representera, frågor som berör kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst. Det är av vikt vid nomineringen till huvudmannagruppen att hänsyn tas till jämställdhet, representativitet avseende, storlek på kommun och geografi samt för landstingen de sex sjukvårdsregionerna

6 Beredande process,  För att Huvudmannagruppens dialog med Rådet för styrning med kunskap ska avspegla behovet hos landets kommuner och landsting planerar SKLs kansli inför den beredande processen. SKL har som mål att sammanställa underlag inför dialoger och samråd mellan Huvudmannagruppen och Rådet för styrning med kunskap.  Beredningsprocessen kommer ske med stark förankring i lokala perspektiv och förutsättningar. Detta kommer ske genom dialog med huvudmännen bland annat genom de fora för kunskapsstyrning som är etablerade för dialog om kunskapsstyrning inom landsting, regioner och kommuner; Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård, NSK och Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning inom socialtjänsten, NSK-S

7 Behovsanalys under utveckling  Det lokala perspektivet är utgångspunkten för behovsanalysen.  Behoven för statlig kunskapsstyrning som vaskas fram kommer både handla om innehåll, framtagande och kunskapsunderlagens utformning.  Behovsanalysen bygger på vissa principer - Årlig process för inventering eller uppdatering - Bygger på befintliga strukturer för kunskapsstyrning och som kan behöva utvecklas - Förutsättningar för gemensam prioritering och diskussion - Koppling till processer för omvärldsbevakning - Former för behovsanalysen kommer att utvecklas över tid - TILLSAMMANS med behovsanalysen som rör statlig kunskapsstyrning kommer även andra behov av stöd och utveckling att identifieras. - Identifierade behov kommer att behöva bemötas på olika nivåer och av olika aktörer.

8 Dialog under utveckling  28 augusti möttes Huvudmannagruppen  18 september möte med Rådet för styrning med kunskap  23 september möte 2 med Huvudmannagruppen och samtal om och med NSK NSKS Fortsatta möten om behov av kunskap och utformning av kunskapsstöd om lyhördhet till lokala perspektiv och behov och samordning av myndigheter

9 Samspel i en ökad kunskapsstyrning Team tillsammans med individer dess stödsystem och verksamhetschefer Mikrosystem Kommun Landsting Län Region Stödstrukturer Mesonivå Nationell nivå NSK, NSKs Nätverk, SKL Myndigheter Stat

10 Vilket system krävs för kunskapsstyrd utveckling av vård och omsorg? Nationella mätsystem Verksamhetsnära utveckling Kunskap/Måldokument/forskning Ledarskap A P S D

11 Gemensamt arbete mellan NSK och NSK-S I sin linda ännu men vi ser ett behov då individer har samtidiga behov av båda systemen Gemensamt programarbete psykisk hälsa Förberedelser inför införandet av fjärde steget – statens organisering för kunskapsstyrning till stöd för hälso- och sjukvård och socialtjänst


Ladda ner ppt "Ett steg vidare för evidensbaserad praktik till nytta för brukare och patienter Fjärde steget i reformen av myndigheter Samlad, effektiv och behovsanpassad."

Liknande presentationer


Google-annonser