Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läns-SLAKO Östergötland FINA-projektet Uppföljning och stöd med implementeringen av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Östergötland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läns-SLAKO Östergötland FINA-projektet Uppföljning och stöd med implementeringen av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Östergötland."— Presentationens avskrift:

1 Läns-SLAKO Östergötland FINA-projektet Uppföljning och stöd med implementeringen av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Östergötland Anders Netin

2 Läns-SLAKO Östergötland Bakgrund Oktober 2007: Temakonferens kring de nationella riktlinjerna inom området missbruk och beroende. Vid konferensen framkom en tydlig ambition att landsting och kommuner ska implementera de nationella riktlinjerna. Läns-SLAKO:s ansökan om projektmedel beviljades av Länsstyrelsen och FINA-projektet startade 1 april 2008. En första delrapport har skickats till Länsstyrelsen Att följa och dokumentera hur landstinget och länets kommuner implementerar de nationella riktlinjerna inom området missbruk och beroende Att ge stöd främst genom att överföra och sprida erfarenheter mellan de inblandade huvudmännen.Syfte

3 Läns-SLAKO Östergötland Läns-SLAKO har inget operativt mandat vad beträffar implementeringsarbetet FINA-projektet följer och bistår inom ramen för den resurs som ställts till förfogande med stödjande insatser då de efterfrågas Projektet har stöd i en operativ ledningsgrupp som består av Läns-SLAKO:s kansli. Vid mötena finns också en representant från Länsstyrelsen med. Avgränsningar

4 Läns-SLAKO Östergötland Steg i arbetsprocessen: 1.Inläsning av de nationella riktlinjerna 2.Projektet presenteras i de olika grupper och nätverk som projektet anknyter till 3.Intervjuer genomförs med samtliga kommuner och ansvariga inom landstingets beroendevård, avseende hur man tänker sig implementera riktlinjerna. 4.Avrapportering och återföring av intervjuresultaten 5.Inventering av stödbehov som kan ske inom projektets ram 6.Ev. formering av genomförandegrupper, miniseminarier eller vad som i övrigt kan efterfrågas eller vara relevant 7.Lägesrapport (senhösten 2008) 8.Genomförande av konferensen (februari-mars 2009) 9.Projektet avrapporteras skriftligt (april 2009)

5 Läns-SLAKO Östergötland Grupperingar att anknyta till : Läns-SLAKO är huvudman för projektet Läns-SLAKO:s sekreterariat står för kollegialt medansvar och operativ ledning S 13 – avrapportering och förankring Socialchefsnätverket – avrapportering och förankring Landstingets vårdsamverkansberedning – avrapportering Psykiatrichefsgruppen – avrapportering och förankring Övriga konstellationer såsom Vreta, Boet, Samplan och ev. IFO-nätverket 20 maj

6 Förbereda och genomföra intervjuer med företrädare för : Primärvården Beställarfunktion Landstinget Landstingets beroendevård Beställarfunktion Kommun (då sådan finns) Socialtjänsten (Individ- och Familjeomsorg) i kommunerna Läns-SLAKO Östergötland

7 Viktiga områden i de nationella riktlinjerna: Tidig upptäckt och förebyggande verksamhet (ej primärprevention)Tidig upptäckt och förebyggande verksamhet (ej primärprevention) Vilka metoder används ? (bedömningsinstrument mm, evidensbaserade / beprövade)Vilka metoder används ? (bedömningsinstrument mm, evidensbaserade / beprövade) Etiska aspekterEtiska aspekter Utsatta grupper (gravida kvinnor med missbruk, samsjukliga (psykiatrisk och missbruksproblematik)Utsatta grupper (gravida kvinnor med missbruk, samsjukliga (psykiatrisk och missbruksproblematik) Samverkan mellan olika huvudmän (undvika att någon ramlar mellan stolar)Samverkan mellan olika huvudmän (undvika att någon ramlar mellan stolar) Ev. nationellt nätverk? SKLEv. nationellt nätverk? SKL Läns-SLAKO Östergötland

8 Rekommendationer i de nationella riktlinjerna Tidig upptäckt, kort rådgivning till riskgrupper (alkohol)Tidig upptäckt, kort rådgivning till riskgrupper (alkohol) Vilka metoder används ? (bedömningsinstrument mm, evidensbaserade / beprövade)Vilka metoder används ? (bedömningsinstrument mm, evidensbaserade / beprövade) Specialisering – samverkan över kommungränserSpecialisering – samverkan över kommungränser Samverkan mellan olika huvudmän (undvika att någon ramlar mellan stolar)Samverkan mellan olika huvudmän (undvika att någon ramlar mellan stolar) Satsa på utsatta grupper (gravida kvinnor med missbruk, samsjukliga (psykiatrisk och missbruksproblematik)Satsa på utsatta grupper (gravida kvinnor med missbruk, samsjukliga (psykiatrisk och missbruksproblematik) Samverka med självhjälpsgrupperSamverka med självhjälpsgrupper Utvärdera behandlingsinsatserUtvärdera behandlingsinsatser

9 Läns-SLAKO Östergötland Riskgrupper som anges i de nationella riktlinjerna Personer med kraftig ärftlig disposition för alkohol- eller narkotikamissbruk, hemlösa, gravida kvinnor där fostret ska skyddas från alkohol och narkotikamissbruk, våldsutsatta kvinnor och män, barn till personer med missbruks- eller beroendeproblemPersoner med kraftig ärftlig disposition för alkohol- eller narkotikamissbruk, hemlösa, gravida kvinnor där fostret ska skyddas från alkohol och narkotikamissbruk, våldsutsatta kvinnor och män, barn till personer med missbruks- eller beroendeproblem Individer med ett riskfyllt beteende – alkohol/narkotikaIndivider med ett riskfyllt beteende – alkohol/narkotika Samsjukliga – personer med både psykiatrisk och missbruksproblematik, ev även somatiska sjukdomar eller skadorSamsjukliga – personer med både psykiatrisk och missbruksproblematik, ev även somatiska sjukdomar eller skador

10 Socialtjänsten – identifiering & bedömning Parrelaterade problem och våld inom familjenParrelaterade problem och våld inom familjen Försummelse av barnenFörsummelse av barnen Kriminalitet, t ex rattfylleri och stöldKriminalitet, t ex rattfylleri och stöld Upprepade eller långvariga ekonomiska problemUpprepade eller långvariga ekonomiska problem Att rutinmässigt inom socialtjänsten även i samarbete med polis och kriminalvården uppmärksamma personer som dömts för rattfylleri eller narkotikabrott är viktigt oavsett om metoden är vetenskapligt belagd (Pågår dock nationell utredning (VTI) om Skelleftemodellen inkl samhällsekonomisk analys)Att rutinmässigt inom socialtjänsten även i samarbete med polis och kriminalvården uppmärksamma personer som dömts för rattfylleri eller narkotikabrott är viktigt oavsett om metoden är vetenskapligt belagd (Pågår dock nationell utredning (VTI) om Skelleftemodellen inkl samhällsekonomisk analys) Läns-SLAKO Östergötland

11 Hälso- och sjukvården – identifiering & bedömning Sårbara grupper gravida kvinnor där fostret ska skyddas från alkohol och narkotika, psykiskt sjuka, pat med särskilda sjukdomar där alkohol- eller narkotikakonsumtion är speciellt riskabelSårbara grupper gravida kvinnor där fostret ska skyddas från alkohol och narkotika, psykiskt sjuka, pat med särskilda sjukdomar där alkohol- eller narkotikakonsumtion är speciellt riskabel Uppmärksamhet vid olycksfall, hjärtarytmi, högt blodtryck, pankreatit, Mag- & tarmbesvär, leversjukdomar och olika cancerformerUppmärksamhet vid olycksfall, hjärtarytmi, högt blodtryck, pankreatit, Mag- & tarmbesvär, leversjukdomar och olika cancerformer Screening, riktad undersökningScreening, riktad undersökning Kort rådgivning, MI och FRAMESKort rådgivning, MI och FRAMES Läns-SLAKO Östergötland

12 SKL har anställt en projektledare, Gunborg Brännström (tidigare Alkoholkommittén) som med nationellt perspektiv ska jobba med att stötta upp implementeringen av de nationella riktlinjerna.SKL har anställt en projektledare, Gunborg Brännström (tidigare Alkoholkommittén) som med nationellt perspektiv ska jobba med att stötta upp implementeringen av de nationella riktlinjerna. Projektet är helt nystartat. Ännu osäkert om hur Östergötland kan dra nytta av detta projekt.Projektet är helt nystartat. Ännu osäkert om hur Östergötland kan dra nytta av detta projekt. Tänkbart är olika utbildningsinsatser, någon nationell konferens eller nätverksbyggeTänkbart är olika utbildningsinsatser, någon nationell konferens eller nätverksbygge Läns-SLAKO Östergötland

13 Anders Netin projektledare FINA-projektet Besöksadress: Regionförbundet Östsam Snickaregatan 40 Postadress: Box 1236, 581 12 LINKÖPING FINA-projektet

14 Läns-SLAKO Östergötland www.ostsam.se/slako


Ladda ner ppt "Läns-SLAKO Östergötland FINA-projektet Uppföljning och stöd med implementeringen av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Östergötland."

Liknande presentationer


Google-annonser