Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Straffrätt och processrätt. Svea Hovrätts dom 16 oktober 2007 ”Tvättkorgen” En styvfar hade gömt en filmkamera i familjens badrum, i avsikt att smygfilma.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Straffrätt och processrätt. Svea Hovrätts dom 16 oktober 2007 ”Tvättkorgen” En styvfar hade gömt en filmkamera i familjens badrum, i avsikt att smygfilma."— Presentationens avskrift:

1 Straffrätt och processrätt

2 Svea Hovrätts dom 16 oktober 2007 ”Tvättkorgen” En styvfar hade gömt en filmkamera i familjens badrum, i avsikt att smygfilma styvdottern (14 år) när hon duschade.

3 Brottsbalken 6 a § Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år. Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet. Lag (2013:366).Första stycket 7 § Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (1993:207).

4 Myndigheterna i rättsväsendet: Polisen, Brottsoffermyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Domstolsväsendet, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Justitieombudsmannen, Justitiekanslern.

5 Viktiga lagar: Brottsbalken, Polislagen, Rättegångsbalken, Utsökningsbalken.

6 Några straffrättsliga principer: - Brott består av både objektiva och subjektiva rekvisit - Straff syftar till såväl allmänprevention som individualprevention - Rättssäkerheten är av stor betydelse - Legalitetsprincipen: inget straff utan brott, inget brott utan lag!

7 Några processrättsliga principer: Den kontradiktoriska p., Muntlighetsp., Omedelbarhetsp., Koncentrationsp., Offentlighetsp., Förhandlingsp. Avskaffad: inkvisitorisk process

8 Regeringsformen, 5 kap. 8 § Regeringsformen, 5 kap. 8 § Konungen eller drottning som är statschef kan inte åtalas för sina gärningar

9 Brottsbalken 6 a § Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år. Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet. Lag (2013:366). 7 § Den som handgripligen antastar eller medelst skottlossning, stenkastning, oljud eller annat hänsynslöst beteende eljest ofredar annan, döms för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (1993:207).

10 Det hela inträffade på en skola i Bohuslän, där de båda ungdomarna går. Killen satt och åt sin lunch när tjejen kom fram till honom. Hon menar att killen pratat illa om henne och att han till kamrater påstått att tjejen glott på honom. Hon ställde honom till svars för detta och när han inte ville diskutera det utan bad henne sluta, då hällde hon helt sonika ett glas mjölk över honom. Den åtalade tjejen har förklarat sitt handlande med att hon blev irriterad över att han inte ville prata och menar att killen uppträdde uppkäftigt och kaxigt mot henne. – Så jag hällde mjölk på honom och gick därifrån, säger hon i polisens förhör. Han sa inget och satt kvar, men var dryg. Dagen efter ska tjejen ha kletat sylt på killens tröja. Detta menar hon var en ren olyckshändelse, men säger också att det varit kul att jävlas med killen. Skolflickan polisanmäldes och åtalades för ofredande, vilket hon nu också döms för. Hon ska betala 800 kronor i böter. Skolflickan ska dessutom betala 150 kronor till pojken, eftersom hans keps förstördes i samband med händelsen. Skolflicka dömd för mjölkbråk

11 Guta Lagh 23. Om ofredande av kvinnor §1 Slår du topp eller viv av en kvinnas huvud, så att det ej är gjort av våda, och blottas hennes huvud till hälften, böta då en mark penningar. Om hela huvudet blottas, böta då två marker. §2 Sliter du snodder av en kvinna, böta då en halv mark för varje, ända till högsta böter. Och giv henne allt tillbaka. §3 Skuffar du en kvinna, så att hennes kläder far ur lag, böta då åtta örtugar. … Flyger de upp, så att man kan se knäskålarna, böta då en mark penningar. §4 Tar du en kvinna om handleden, böta en halv mark, om hon vill kära. Tar du henne om armbågen, böta åtta örtugar. … Tar du henne om bröstet, böta en öre. … Tar du henne mellan knät och vaden, böta åtta örtugar. §5 Om det sker med icke gutnisk kvinna, då bötar du till henne hälften mindre för alla grepp än till gutnisk kvinna, om det är en fri och friboren kvinna.

12 Trots det som nu sagts om N.N.:s handlande och om konsekvenserna av det måste hovrätten konstatera att det vid den straffrättsliga bedömningen inte går att dra annan slutsats av det ovan angivna uttalandet från Högsta domstolen än att det i sig inte ar brottsligt att filma en person utan vederbörandes vetskap. [Dottern] fick visserligen veta att N.N. försökt filma henne, men som hovrätten nyss konstaterat omfattas det inte av hans uppsåt (jfr Svea hovrätts dom den 28 maj 2007 imat nr B 5605-05). N.N.:s handlande skulle med hänsyn till [dotterns]ålder - åtminstone teoretiskt sett - kunna utgöra försök till barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § första stycket i brottsbalken. Någon ansvarstalan för sådant brott har dock inte förts i målet. Något straffrättsligt ansvar för filmningsförsöket kan således inte komma ifråga. Hovrätten noterar att frågan om att utvidga det straffbara området till att omfatta s.k. smygfilming övervägts i olika sammanhang, men att något politiskt initiativ for att ändra bestämmelsema ännu inte synes ha tagits, se bl.a. justitieutskottets betänkande Straffrättsliga frågor (bet. 2005/06:JuU22 s. 26). Sammantaget innebär det nu sagda att hovrätten finner att N.N. - även om hans handlande framstår som ytterst klandervärt - inte kan fällas for brott. Åtalet i denna del ska således ogillas.

13 ARTIKEL 8 Rätt till skydd för privat- och familjeliv 1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och rättigheter. EKMR: Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna


Ladda ner ppt "Straffrätt och processrätt. Svea Hovrätts dom 16 oktober 2007 ”Tvättkorgen” En styvfar hade gömt en filmkamera i familjens badrum, i avsikt att smygfilma."

Liknande presentationer


Google-annonser