Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

* Handlingsplaner SVF 2016 * Nivåstrukturering – RCC sydöst-process * Beslut – remissomgång hösten 2015 * Remissomgång våren 2016 RCC – RSL 6 april.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "* Handlingsplaner SVF 2016 * Nivåstrukturering – RCC sydöst-process * Beslut – remissomgång hösten 2015 * Remissomgång våren 2016 RCC – RSL 6 april."— Presentationens avskrift:

1 * Handlingsplaner SVF 2016 * Nivåstrukturering – RCC sydöst-process * Beslut – remissomgång hösten 2015 * Remissomgång våren 2016 RCC – RSL 6 april

2 - Bröstcancer - Lungcancer - Tjock- och ändtarmscancer - Maligna lymfom - Levercancer - Cancer i gallblåsa/perhilär gallgång - Cancer i bukspottkörtel - Primära maligna hjärntumörer - Cancer i äggstock - Cancer utan känd primärtumör - Allvarliga ospecifika symptom - Malignt melanom - Myelom Handlingsplaner SVF 2016

3 Arbetsfördelning för cancervården RCC sydöst-process RCC -arbetsgrupp RMPG Sakkunniga grupper RMPG sakkunniggrupp förslag antal sjukhus till arbetsgrupp Beslut RSL/SVN Intresseanmälan till RCC arbetsgrupp Granskning i RCC arbetsgrupp och LG Beslut RSL/SVN

4 RCC AU förslag För ändtarmscancer föreslås 3 opererande centra i sjukvårdsregionen För lungcancer föreslås 3 centra i sjukvårdsregionen för diagnostik och behandling med jämlik tillgång till effektiv utredning inklusive PET-CT och EBUS För bröstcancer föreslås en centralisering till 3 diagnosticerande och opererande ”bröstenheter” (en i varje län) För akut myeloisk leukemi (AML) föreslås 3 enheter i sjukvårdsregionen, varav 1 transplanterande klinik (oförändrat jämfört med dagens situation) Den ovan föreslagna lokaliseringen till 3 centra utvärderas efter 2 år. Cancerområdena njurcancer och avancerad urinblåsecancer är våren 2016 föremål för en nationell remissomgång avseende nivåstrukturering där arbetsgruppen föreslår att man avvaktar beslut från det nationella arbetet.

5 Nivåstrukturering - Intern sjukvårdsregional process RCC/RSL Sydöstra VT 2016 Regional enhet Nationell process Regional enhet Lokal process Volym total RÖRJLLKLanm Njurcancer – kirurgisk behandling Nationellt process öppnar för fler enheter inom sjukvårdsregion med höga volymer 1 (tromb i vena cava) X enheter Volymgräns >50 1-3Ca 820 Ca 150 (SÖ-reg) 65 (1 enhet men på 2 geografiska orter) 48 (1 enhet) 36 (2 enheter) Njurcancerregister 2014 Cystektomi vid urinblåsecancer 1 1-3Ca 440 Ca 50-55 (SÖ-reg) 26 (1 enhet) 20 (1 enhet) 11 (1 enhet) Period 2012-2014 ca 60 per år med egna beräkningar. %-fördelning enligt register - RÖ ca 46%, RJL ca 35%, LKL 19%. Ändtarmscancer 3 Ca 220 108 (2 enheter) 66 (1 enhet) 48 (2 enheter) Rektalcancerregister 2014 Lungcancer 3 Ca 400 220 (1 enhet) 100 (2 enheter) 90 (2 enheter) Egna angivna siffror och avser 2014 Inflammatorisk bröstcancer 3 En ”bröst- enhet” per län. 6 ? ? ?Extremt små volymer – kopplas till bröstcancer generellt AML 3 1 enhet för transplanta- tion 30-40 ca 15 (1 enhet) ca 12 (1 enhet) ca 8 (1 enhet) Egna angivna siffror avser 2012-2014. Medelvärde framräknat.

6 Beslut om att följa rekommendation ( remissomgång hösten 2015) Rekommendationen sänds efter önskemål från SKLs sjukvårdsdelegation till landstingsstyrelser/ regionstyrelser samt chefen för respektive Regionalt cancercentrum för hantering i landstingen/regionerna på det sätt som beslutas av respektive region. Rekommendationen sänds också till nätverken landstingsdirektörer och hälso- och sjukvårdsdirektörer för kännedom. Rekommendationen avser att godkänna och tillämpa nationell nivåstrukturering för sex områden i cancervården i enlighet med bifogat underlag. Dessutom beslöt samverkansgruppen att avge rekommendation avseende regional nivåstrukturering i enlighet med bifogat underlag. Kopia på tagna beslut om att godkänna och tillämpa rekommendationerna sänds senast 1 juni 2016 till SKL ”Sydöstraeffekt” - US blir ”nationell” enhet för vulvacancer - En ”regional” enhet för matstrups-/magsäckscancer Beslut: SVN eller RÖ/RJL/LKL eller tjänstemannanivå ??? Bejaka (eller förkasta) rekommendationen Utse ”regional” enhet i nästa led (intern process) Rekommendation remiss höst 2015

7 Regionala cancercentrums samverkansgrupp beslöt, i enlighet med beslutsförslag i rapporten Nivåstrukturerad cancervård- för patienternas bästa, vid sitt möte 8 februari 2016 att avge bifogad remiss till landsting/regioner. Remissen sänds efter önskemål från SKLs sjukvårdsdelegation till landstingsstyrelser/regionstyrelser samt chefen för respektive Regionalt cancercentrum för hantering i landstingen/regionerna på det sätt som beslutas av respektive region. Remissen sänds också till nätverken landstingsdirektörer och hälso- och sjukvårdsdirektörer för kännedom. Regionala remissvar bör eftersträvas, men om det inte är möjligt emotses svar från ingående landsting. Remissen avser dels åtgärder för nationell nivåstrukturering med förslag på antal platser som bör vara nationella vårdenheter, dels förslag till regional nivåstrukturering. Observera att remissen denna gång omfattar sex områden där svar på frågorna ska ges på varje område. Dessutom ska landstingen/regionerna anmäla om man önskar vara nationell vårdenhet i enlighet med bilaga. Remissvar önskas senast 1 juni 2016 till SKL Remissomgång våren 2016

8 Nationell nivåstrukturering * Nationella enheter (3 områden, 2 enheter) - Lymfkörtelutrymning testikelcancerca 40/år - LAPC (vid bukspottkörtelcancer) ca 40/år - Perihilär (vid levercancer) ca 20/år * Fråga 1-7 enligt mall för varje område * Eventuell US-ansökan (eller annan enhet i sjukvårdsregionen) Remissomgång våren 2016 - nat

9 Regional nivåstrukturering * Regionala enheter (4 områden, 6 enheter) - äggstockscancer - urinblåsecancer - lever-/gallvägscancer (ej perihilär) - bukspottkörtelcancer (ej LAPC) * Regionala enheter (1 område, 6 enheter - men möjligt med flera enheter om volym >50 ) - njurcancer Fråga 8 ska besvaras – se nästa bild Remissomgång våren 2016 -reg

10 Fråga 8 regional nivåstrukturering Stödjer ni de ovan beskrivna förslagen om regional nivåstrukturering (viss levercancer, viss bukspottkörtelcancer, ovarialcancer, njurcancer, cystektomi vid urinblåsecancer)? - Om så är fallet, avser sjukvårdsregionens ingående landsting att remittera patienter till aktuell vårdenheter? - Om ni ej stödjer förslaget, motivera svaret. Observera att för rekommendationer om regional nivåstrukturering ska ansökan inte inlämnas. Remissomgång våren 2016 - reg

11 Process - Gemensamt svar eller var för sig ? - Gemensamt svar nationella enheter – svar var för sig regionala enheter ? - Vem skriver ? - Förankring RMPG ? - Deadline 1 juni ! Remissomgång våren 2016 - process


Ladda ner ppt "* Handlingsplaner SVF 2016 * Nivåstrukturering – RCC sydöst-process * Beslut – remissomgång hösten 2015 * Remissomgång våren 2016 RCC – RSL 6 april."

Liknande presentationer


Google-annonser