Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bertil Garpland ÖS Proposition Syfte Bakgrund omvärld Vad har hänt hittills Egna åtgärder fram till 2008 Konsekvenser regeringens proposition Olika handlingsvägar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bertil Garpland ÖS Proposition Syfte Bakgrund omvärld Vad har hänt hittills Egna åtgärder fram till 2008 Konsekvenser regeringens proposition Olika handlingsvägar."— Presentationens avskrift:

1 Bertil Garpland ÖS Proposition Syfte Bakgrund omvärld Vad har hänt hittills Egna åtgärder fram till 2008 Konsekvenser regeringens proposition Olika handlingsvägar Arbetet i utskotten

2 Bertil Garpland ÖS Proposition Syfte ÖS behöver få Riksstämmans viljeinriktning att fortsätta arbetet tillsammans med andra frivilliga försvarsorganisationer för att ta fram lösningar för framtiden. Lösningar som tillvaratar både medlemmarnas intressen och svarar upp mot de krav som ställs från myndigheter. Eventuella förslag som blir en följd av ÖS fortsatta arbete kommer att underställas Riksstämman för beslut.

3 Bertil Garpland Bakgrund Allmän På väg mot ett litet yrkes- och kontraktsanställt försvar Försvarsmaktens Perspektivplanering 2008 Försvarsmaktens underlag 2009 Försvarsberednings rapport 2008 Pliktutredning pågår med delrapport 2009 Frivilligutredning 2009 Regeringens proposition 2009 Stödutredningen 2009 Riksdagsbeslut (12/6 2009) Alla underlag innebär stora förändringar för frivilligheten

4 Bertil Garpland Vad har hänt hittills? Minskade uppdragsmedel från Försvarsmakten med nästan 50 % mellan 2001-2008 Regionala förbund har fått kraftigt minskade uppdrag Uppdrag för hemvärnet har kraftigt reducerats Centrala kurser omfattar numera främst specialverksamhet och verksamhet till internationella insatser Minskat organisationsstöd

5 Bertil Garpland Vad har vi själva gjort? Rådslag 2000 påbörjades sent 1990-tal Förändrad inriktning och namnbyte till Försvarsutbildarna 1/1 2006 Arbete med samhällets krishantering Framtidsgrupp i ÖS där vi bland annat föreslagit interna organisationsförändringar vid ett extra rådslag 2007 och fortsatt arbete på höstkonferens Utredning (med FVRF, FMCK, FRO) om frivillighetens förutsättningar som diskuterades på RS 2007 Egen (Björn Anderssons) utredning om framtida inriktning som presenterades på RS 2008, diskuterades vid höstkonferensen 2008

6 Bertil Garpland Björn Anderssons förslag 1.En enda ny militär frivillig försvarsorganisation ur alla militära frivilligorganisationer 2.Samgående med frivilligheten ur hemvärnet 3.Satsa själv Efter Riksstämman 2008 inkom svar på enkät där förbunden i allt väsentligt var positiva till utredningen.

7 Bertil Garpland Regeringen proposition 2008/09:140 Ett användbart Försvar Konsekvenser De frivilliga försvarsorganisationerna har en mer begränsad roll i det framtida insatsförsvaret. Försvarsmaktens krigsorganisation minskar till 50.000 man, inkluderande hemvärn om ca 22 000 Vår viktigaste målgrupp för rekrytering, värnpliktiga som genomfört militär grundutbildning, försvinner.

8 Bertil Garpland Myndigheters, kommuners och andra organisationers behov bör vara styrande för de uppdrag som lämnas till frivilliga försvarsorganisationer. För Försvarsmaktens del utgörs behovet i huvudsak av bemanning av hemvärnet. Hemvärnet har ett behov av 400 befattningar per år, vilket i princip medför ett genomsnitt av uppdrag att utbilda 40 personer per frivilligorganisation och år. I övrigt finns ett mindre behov av specialister för internationell tjänst.

9 Bertil Garpland Regeringen avser att se över de författningar som reglerar den frivilliga försvarsverksamheten. Frivilligförordningen, där de frivilliga försvarsorganisationerna är uppräknade med namn. Förordning om förmåner till frivilliga. Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till frivilliga. Förordning om förmåner till instruktörer inom frivillig försvarsverksamhet. Försvarsmaktens föreskrifter om förmåner till instruktörer vid frivillig försvarsutbildning inom Försvarsmakten.

10 Bertil Garpland De frivilliga försvarsorganisationerna bör bidra till Försvarsmaktens framtida rekrytering av soldater och sjömän. Detta betyder i praktiken ungdomsverksamhet med inriktning mot en framtida roll inom Försvarsmakten. –Frivillig grundutbildning –Anställning –Kontrakt –Hemvärnet

11 Bertil Garpland Stödet till frivillig försvarsverksamhet bör riktas till verksamhet istället för organisationer. Regeringen avser därför föreslå riksdagen att anslaget 1:10 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret inte längre ska finnas uppfört på statsbudgeten. Det är hittills okänt vad organisationsstödet kommer att ersättas med och när detta kommer att meddelas. –Vid riksdagsbeslut den 12 juni –Höstens budgetproposition –Regleringsbrevet inför julen 2009.

12 Bertil Garpland Troliga konsekvenser av förändrat organisationsstöd Lägre täckning för administrativa åtgärder. Mycket små möjligheter att ge annat än uppdragsmedel till medlemsförbunden. Minskade möjligheter till utveckling av verksamheter, kompetenser och färdigheter. Begränsade möjligheter att utveckla verktyg för medlems-, utbildningsregistreringar med mera, ekonomihantering, redovisningar, hemsidor med mera. Ett behov av att förändra strukturen mellan dagens frivilligorganisationer.

13 Bertil Garpland Olika handlingsvägar ”Coalition of the willing” –Påbörjades genom Henrik Landerholm januari 2009 –Samla frivorg till gemensamma diskussioner om framtiden –Diskutera möjligheter till en ny gemensam frivillig försvarsorganisation –Tre möten har hållits där det finns en relativ förståelse för behov av förändringar, en övergripande gemensam vision. Mindre antal frivilligorganisationer som bildar ny organisation Utökade kontakter med hemvärnets ideella föreningar Andra organisationer går upp i Försvarsutbildarna

14 Bertil Garpland Utskottsarbete Det här är inte bara en organisationsfråga utan också en verksamhetsfråga. Vi måste utveckla inte bara den organisatoriska och administrativa delen utan också den medlems- och utbildningsverksamhet vi skall bedriva i framtiden.

15 Bertil Garpland Utskottsarbete Ta ställning till ÖS proposition Diskutera även nedanstående frågeställningar vid sidan av propositionen. Hur är förutsättningarna för förbunden och era verksamhetsområden för att vi skall kunna genomföra förändringar tillsammans med andra frivilligorganisationer Vad har Ni gjort tillsammans med andra frivilligorganisationer Hur hanterar förbunden sannolika ekonomiska förändringar under 2010 Redovisas endast skriftligt

16 Bertil Garpland ÖS Proposition Syfte ÖS behöver få Riksstämmans viljeinriktning att fortsätta arbetet tillsammans med andra frivilliga försvarsorganisationer för att ta fram lösningar för framtiden. Lösningar som tillvaratar både medlemmarnas intressen och svarar upp mot de krav som ställs från myndigheter. Eventuella förslag som blir en följd av ÖS fortsatta arbete kommer att underställas Riksstämman för beslut.


Ladda ner ppt "Bertil Garpland ÖS Proposition Syfte Bakgrund omvärld Vad har hänt hittills Egna åtgärder fram till 2008 Konsekvenser regeringens proposition Olika handlingsvägar."

Liknande presentationer


Google-annonser