Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sidnummer 1 En biblioteksstrategi för hela Sverige om KB:s uppdrag och arbete Christina Jönsson Adrial 2015 Foto: Jens Gustavsson/KB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sidnummer 1 En biblioteksstrategi för hela Sverige om KB:s uppdrag och arbete Christina Jönsson Adrial 2015 Foto: Jens Gustavsson/KB."— Presentationens avskrift:

1 Sidnummer 1 En biblioteksstrategi för hela Sverige om KB:s uppdrag och arbete Christina Jönsson Adrial 2015 Foto: Jens Gustavsson/KB

2 Bibliotek i Sverige 1169 Folkbibliotek 80 Bokbussar 139 Högskolebibliotek 57 Specialbibliotek 66 Sjukhusbibliotek 846 Skolbibliotek (bemanning minst 20 tim/v, exkl ca 500 integrerade i folkbibliotek) (Antal serviceställen som har öppet för allmänheten 2014)

3 Demokratiska uppdraget 2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det allmänna biblioteks- väsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. Bibliotekslag (2013:801)

4 Biblioteken är noder i ett nätverk Samma användare men de har olika roller och befinner sig i olika skeden av livet Gemensamt ändamål, demokratiskt uppdrag, formulerat i en samlad bibliotekslag Tillhör olika politikområden och har olika huvudmän Utformar sina tjänster och driver utveckling i dialog med sina huvudmän för att möta sina målgruppers behov Genom samarbete kan biblioteken optimera nyttjandet av resurser för att ge människor en jämlik tillgång till information

5 Alla ska ha fri tillgång till god biblioteksservice, oavsett var de bor i landet. Regeringen menar att en likvärdig biblioteksservice är tillräckligt tungt vägande för att inskränka på kommunalt självstyre. Krav på allsidighet och kvalitet, prioriterade målgrupper och avgiftsfrihet. Detta minskar kommunernas och ladstingens möjligheter att själva göra prioriteringar i verksamheten. Landstingen och kommunerna är fri att själva organisera sig och verksamheten så länge som minimikraven i lagen uppfylls. Bibliotekslagen och kommunalt självstyre

6 KB:s uppdrag Sveriges nationalbibliotek svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan Statlig myndighet under Utbildningsdepartement Även uppdrag från Kulturdepartementet

7 KB och biblioteken Statistikansvarig myndighet, Sveriges officiella biblioteksstatistik Ansvarar för Libris nationella bibliotekssystem, ex nationell katalog, metadataflöden, fjärrlån och infrastruktur för e-böcker Uppföljning av hur biblioteksplaner har utformats och hur de används (bibliotekslagen 2013:801), sker tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna Kvalitetshöjande insatser inom olika verksamhetsområden. För kommunal och regional biblioteksverksamhet ex digital delaktighet, tillgång till skolbibliotek. För forskningsbiblioteken ex centrala licensavtal, open access

8 Samverkan och inflytande KB:s partners och nationella kompetenscentra: Umeå depåbibliotek och lånecentral, Internationella bibliotekets lånecentral, Regionbibliotek Stockholm och Malmö stadsbibliotek. Forum för nationell bibliotekssamverkan: grupper inom olika områden med representanter från olika typer av bibliotek Överenskommelser kring samverkan med: Myndigheten för tillgängliga medier, Kulturrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF.

9 Nationell biblioteksstrategi Nytt uppdrag från Regeringen: Det ska finnas en biblioteksverksamhet av hög kvalitet i hela landet som uppfyller bibliotekslagens krav. Strategin ska främja samverkan och kvalitetsutveckling inom det allmänna biblioteksväsendet

10 Innehåll nationell biblioteksstrategi Fördjupad omvärldsanalys: utmaningar och möjligheter Långsiktiga mål och strategier med utgångspunkt i bibliotekslagen Skolbibliotekens utvecklingsbehov för att främja språkutveckling och stimulera läsning KB ska även fortsätta arbetet med att tillgängliggöra e-böcker i den nationella katalogen Libris. 2016-09-24 Presentationens titel Sidnummer 10

11 Varför en biblioteksstrategi? Regeringen ser att biblioteken står inför en rad utmaningar. De menar att den behövs en nationell samsyn och gemensam strategi för att utveckla en biblioteksverksamhet som är förberedd för framtiden Utmaningar: Sjunkande läsförmåga och ökade klyftor Teknikutveckling och ändrade medievanor, bristande jämlikhet Tillgängligheten till litteratur och andra medier för prioriterade grupper Kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, förmåga till källkritik Demokrati och jämlikhet i fokus! 2016-09-24 Presentationens titel Sidnummer 11

12 Arbetet har nyss börjat… Iterativt arbete, identifiera områden, påbörja analys, olika delar släpps efter hand Fördjupad delredovisning 1 oktober 2017, slutredovisning 1 mars 2019 Nationell samordnare Erik Fichtelius leder arbetet (började sep). Två utredare: Karin Linder och Krister Hansson (börjar nov) Utpekade samrådspartners ska samlas till en referensgrupp inom KB:s Forum för nationell bibliotekssamverkan Även andra grupper och avstämningar kommer att behövas under arbetets gång Kontakt: strategi@kb.se 2016-09-24 Presentationens titel Sidnummer 12


Ladda ner ppt "Sidnummer 1 En biblioteksstrategi för hela Sverige om KB:s uppdrag och arbete Christina Jönsson Adrial 2015 Foto: Jens Gustavsson/KB."

Liknande presentationer


Google-annonser