Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur undersöker man sjukdomar? s. 27-52 ● Sjukdomsregister ● Epidemiologiska undersökningar ● Riskanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur undersöker man sjukdomar? s. 27-52 ● Sjukdomsregister ● Epidemiologiska undersökningar ● Riskanalys."— Presentationens avskrift:

1 Hur undersöker man sjukdomar? s. 27-52 ● Sjukdomsregister ● Epidemiologiska undersökningar ● Riskanalys

2 Hur undersöker man sjukdomar? s. 27-52 ● Viktiga begrepp: ● Epidemiologi = vetenskapsområde där man undersöker prevalens och incidens av sjukdomar samt riskfaktorer för olika sjukdomar, se rutan på s. 43 ● Prevalens av sjukdom = antalet sjukdomsfall i en befolkning vid tidpunkten för undersökningen, se rutan på s. 45 ● Incidens av sjukdom = hur många människor som insjuknar under ett år i en viss sjukdom, se rutan på s. 45

3 Sjukdomsregister ● Samlas in av olika instanser – Statistikcentralen, www.stat.fiwww.stat.fi – Folkpensionsanstalten – Finlands cancerregister, www.cancer.fiwww.cancer.fi – Institutet för hälsa och välfärd, www.thl.fi, bildats av Folkhälsoinstutet och Stakes 1.1.2009, http://www.stakes.fi/SV/indexsv.htm?TextSize=la rgewww.thl.fi

4 Sjukdomsregister ● Används för – Kartläggning av befolkningen och dess hälsa – Planering av vidare undersökningar, t.ex. enkätundersökningar – Forskning, t.ex. tidsserier, geografiska skillnader

5 Befolkningsundersökningar ● Ger information om stora mängder människor ● Kan planeras med hjälp av befolkningsstatistik – En viss grupp (ett sampel) väljs ut och får representera hela befolkningen ● T.ex. Mini-Finland 1978-1980, Hälsa 2000 – Hälsotillstånd och funktionsförmåga – Folksjukdomar – Hälso- och servicebehov

6 Befolkningsundersökningar ● Screening = strategi vars syfte är att i en symptomfri målgrupp eller del av befolkningen leta efter en specifik sjukdom eller ett specifikt problem, se listan på begrepp bak i boken Hälsokunskap för gymnasiet 4 repetition s. 105! ● Screening görs med olika metoder, t.ex. – Papa-prov --> cancer i livmoderhalsen – Mammografi --> bröstcancer

7 Epidemiologiska undersökningar ● Deskriptiv (beskrivande) epidemiologi ● Undersöker prevalens och incidens samt riskfaktorer för sjukdomar ● Sampelundersökning – en grupp människor får representera en viss befolkningsgrupp – Enkäter, mätningar, labbprov...

8 Epidemiologi ● Analytisk epidemiologi ● Undersöker kausalitet = orsakssammanhang – Bristfällig motion --> fetma? – Fetma --> bristfällig motion? ● Metoder: – Fall-kontrollundersökning – Kohortundersökning – Randomiserad jämförande undersökning d.v.s. blindtest

9 Fall-kontrollundersökning ● Undersöker en grupp människor som lider av sjukdom (fall) ● Jämför med en grupp friska människor (kontroll) – Vilka riskfaktorer har försökspersonerna exponerats för? – Finns det faktorer som kan ha orsakat/bidragit till insjuknandet? – Exempel: talodomid på 1950-talet ● Hbl 2.9.2012: ”Bolag ber om ursäkt av talidomidoffer”

10 Kohortundersökning ● T.ex. En aktuell studie från THL: – Undersöker sambandet mellan diabetes typ 2 och exponering för långlivade organiska föreningar – Samplet består av ca 2000 personer födda i Helsingfors år 1934-1944 – Personer i gruppen som exponerats för miljögifter löpte en dubbelt så stor risk att insjukna i diabetes typ 2 – Kausalitet?

11 Blindtest ● Randomiserad jämförande undersökning: – Försöksgrupp --> behandling – Kontrollgrupp --> ingen behandling ● Randomiserad jämförande dubbelblindundersökning: – Försöksgrupp --> behandling med läkemedel – Kontrollgrupp --> behandling med placebo

12 Riskanalys ● Risken att insjukna är alltid individuell ● Påverkas dock av olika faktorer, beroende på vilken sjukdomen är ● T.ex. Åderförkalkning – Kön – Ålder – Blodtryck – Rökning ● Kan presenteras med hjälp av risktabeller, se s. 50

13 Kan man lita på forskningsresultaten? ● Validitet = pålitliga metoder – Har undersökningen gjorts på rätt sätt och med ändamålsenliga metoder? – Har man undersökt det man skulle undersöka? – t.ex. Är grafologi en valid metod för att undersöka personlighet? ● Reliabilitet = pålitliga resultat – Beror resultatet på slumpen eller får vi samma resultat varje gång? – Fungerar instrumenten felfritt, är de tillräckligt noggranna? – t.ex. Ger tidtagning med sekundvisarur tillräckligt noggranna resultat vid löptävlingar?

14 Uppgifter ● s. 52 uppg. 1: Bekanta dig med statistik av olika slag – Sök på http://www.liikenneturva.fi/www/sv/statistik/index.php uppgifter om hur antalet dödsfall i trafiken har förändrats under de senaste 15 åren – Besök Finlands cancerregisters sidor http://www.cancer.fi/syoparekisteri/se/statistik/cancerstatistik/ Sök information om förändringar i incidensen av och dödligheten i cancer http://www.cancer.fi/syoparekisteri/se/statistik/cancerstatistik/ – Besök THL's statistiksidor www.sotkanet.fi Välj från sökrutan den kommun där du är bosatt. Välj från indikatorgruppen ”Välfärd och hälsa” och av de alternativ som ges det som intresserar dig mest. Bekräfta ditt val och granska nyckeltalen för de olika temana.www.sotkanet.fi ● s. 52 uppg. 2

15 Uppgifter ● Sök upp en artikel på nätet som handlar om en hälsoforskning, t.ex. Från – Www.thl.fi --> ”Ajankohtaista” eller ”Tutkimus ja kehittäminen” Www.thl.fi – Www.terveyskeskus.fi Www.terveyskeskus.fi – Www.laakarilehti.fi Www.laakarilehti.fi – Www.mediuutiset.fi Www.mediuutiset.fi – Www.sbu.se/sv Www.sbu.se/sv – Www.ki.se --> forskning --> forskningsområden (Karolinska institutet) Www.ki.se

16 Forts. ● Skriv ett sammandrag på ca en sida: – Beskriv forskningens syfte, metoder och viktigaste resultat. Hur många försökspersoner och hur valdes de? – Vad är det för en forskning (kohortstudie, korrelativ studie, etc.)? Är den kvalitativ eller kvantitativ? – Ta ställning till forskningens validitet och reliabilitet – Diskutera resultatens betydelse, konsekvenser och eventuellt behov av vidare forskning – Fick du veta allt du ville/behövde om forskningen?


Ladda ner ppt "Hur undersöker man sjukdomar? s. 27-52 ● Sjukdomsregister ● Epidemiologiska undersökningar ● Riskanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser