Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grundkurs MI Åhörarkopior Helena Linder Socionom Psykiatriska kliniken Östersunds sjukhus Region Jämtland Härjedalen Katarina.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grundkurs MI Åhörarkopior Helena Linder Socionom Psykiatriska kliniken Östersunds sjukhus Region Jämtland Härjedalen Katarina."— Presentationens avskrift:

1 Grundkurs MI Åhörarkopior Helena Linder Socionom Psykiatriska kliniken Östersunds sjukhus Region Jämtland Härjedalen helena.linder@regionjh.se Katarina Lundqvist Medlem i MINT Socionom Centrum mot våld östersunds kommun katarina.lundqvist@ostersund.se Anna-Lena Morén ST-läkare MI-tränare Järpens Hälsocentral Region Jämtland Härjedalen Anna-lena.moren@jll.se

2 Motivational Interviewing is a collaborative goal oriented style of communication with particular attention to the language of change. It is designed to strengthen personal motivation for a movement and commitment to a specific goal by......eliciting and exploring the person's own reasons for change within an atmosphere of acceptance and compassion.

3 ”Motiverande samtal är en samarbets- och målinriktad kommunikationsstil som riktar särskild uppmärksamhet mot förändringens språk. Den är avsedd för att stärka personlig motivation och åtagandeför ett specifikt förändringsmål genom att framkalla och utforska personens egna skäl för förändring inom en accepterande och medkännande atmosfär.”

4 MI-andan Samarbete Acceptans Absolut värde Autonomi Reflektivt lyssnande Bekräftelse Framlockande Medkänsla

5 Gordons vägspärrar 1. Ge order, styra eller befalla 2. Varna, mana till försiktighet eller hota 3. Ge råd, föreslå eller komma med lösningar 4. Övertala med logik, argumentera,eller föreläsa 5. Tala om för människor vad de borde göra, moralisera 6. Uttala annan uppfattning, döma, kritisera eller klandra 7. Samtycka, ge uttryck för gillande eller berömma 8. Skambelägga, förlöjliga eller etikettera 9. Tolka eller analysera 10. Uppmuntra, sympatisera eller trösta 11. Fråga eller grundligt undersöka 12. Vara reserverad, distraherade, skämtsam eller byta samtalsämne

6 Rättningsreflexen En naturlig tendens att korrigera och lägga tillrätta Omsorgsreflex? Vill klientens bästa Riskerar att bli till en ordduell med försvarstal och anklagelser

7 Förändringshjulet Transteoretiska modellen Stages of change Överväger Förberedelser HandlingVidmakthålla Återfall Före övervägande

8 Förändringsprat InsiktBehovViljaKunna Ta steg Göra

9 4 processer i samtalet Engaging Focus Evokate Planning

10 Engaging Skapa relation Innan vi börjar med......berätta lite om vem du är och vad som är viktigt i ditt liv...hur känns det att komma hit idag?

11 Grundläggande samtalsmetodik B Bekräfta Ö Öppna frågor R Reflektivt lyssnande S Sammanfatta

12 Bekräfta Att se och reflektera på det friska i stället för det sjuka Beröm vs affirmation Självkänsla vs Självförtroende

13 Öppna frågor Sluten - givet svar -ja, nej, substantiv, tid etc Är du (inte)…? Har du tänkt…? Tycker du…? Kan du (inte)…? Hur många…? Hur länge…? Öppen fråga – svaret är fritt att formulera Hur kommer det sig att…? Hur tänker du om…? Vad känner du till om…? Vad vill du göra med…? Hur skulle det vara att…?

14 Reflektivt lyssnande Reflektivt lyssnande hjälper dig att lyssna för att förstå, hellre än att lyssna för att svara Papegojreflektion Enkla reflektioner Komplexa reflektioner – Dubbelsidiga reflektioner

15 Sammanfatta Samlande (sånt som hör ihop) Länkande (med tidigare samtal) Överbryggande (avslutar ett ämne) Samtalsmelodin ÖBRRRSÖBRRRSen

16 1.Förändringsmålet är tydligt 2.Flera mål att välja bland 3.Fokus är oklart Focus

17 Meny och Agenda Avgränsar samtalet Kan vidga perspektiv och ge fler lösningar Skapar struktur i samtalet/en Förebygger motstånd och skapar arbetsallians Vad ska vi prata om idag? Görs gemensamt med hen Hen prioriterar först Du kan sedan förhandla om dina viktiga delar

18 Alkohol och … hänger samman, är det OK att vi pratar om det? Sätt ämnet på kartan, och Be om Lov Vad känner du till om…? Utforska Får jag berätta lite (mer)…? Erbjud information Ge neutral, anpassad info Vad/hur tänker/ känner du nu när du hört det här? Utforska vilket avtryck informationen gjort Informera i dialog U-E-U

19 Evoke Locka fram och öka motivation Det är inte att så ett frö, utan att hitta det som redan finns

20 DARN Desire Vad vill/önskar/hoppas/söker du? Ability Hur skulle du kunna…? Vilken tilltro har du att…? Reason Hur kommer det sig att du vill…? Vilka fördelar skulle du få av att…? Vilka nackdelar har du? Need Hur viktigt är…? Vad är nödvändigt? Vad måste hända för att…?

21 Bedöma motivation ”Skalfrågor” Vikt- Hur viktigt är det för dig att… 1------------------------------------------------------10 Beredd- Hur beredd/intresserad är du att… 1------------------------------------------------------10 Egen tilltro- Hur tänker du om din förmåga att… 1------------------------------------------------------10

22 Skalfrågor Ställ följdfrågor ”nedåt” på skalorna: – ”Vad är det som gör att du inte säger en lägre siffra?” Ställ följdfrågor ”uppåt” på skalorna: – ”Vad skulle behöva hända för att du skulle säga en högre siffra?” Formulera dig så du lockar fram mer förändringprat!

23 Ambivalenskorset FörändraFörändra Missnöje med nuet Fördelar med förändring Status Quo Axel Nackdelar med förändring Fördelar med beteendet Förändringsaxeln

24 Planning Engagemanget för saken är tillräckligt högt När förändringsmålet är tydligt När klientens motivation är stark nog, dvs förändringsprat i många olika kategorier

25 Stimulera till åtagande Vad tänker du nu om det här? Vad blir ditt nästa steg? När skulle det vara rimligt att börja? För vem tänker du berätta om det här? Hur vill du att vi ska följa upp detta? Vad kan/tänker du göra tills nästa gång? Vad kan jag bidra med?

26 Sätta SMARTA (uppnåbara) mål Specifikt Mätbart Acceptabelt (achievable) Relevant Tidsbestämt

27 När samtalet inte går framåt… Dissonans –Uppstår inte ensamt! – Relationellt! Rättningsreflexen aktiverad? Ambivalens Status Quo Motstånd? – Vem äger ansvaret?

28 Veta mer www.folkhalsomyndigheten.se/somra/ www.miclab.org www.motiverandesamtal.org www.nok.se/handbokmi www.jll.se/folkhalsa => kurser & utbildningar => kursdokumentation www.jll.se/folkhalsa


Ladda ner ppt "Grundkurs MI Åhörarkopior Helena Linder Socionom Psykiatriska kliniken Östersunds sjukhus Region Jämtland Härjedalen Katarina."

Liknande presentationer


Google-annonser