Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kvalitativa metoder Annika Brorsson, allmänläkare och med dr Eva Lena Strandberg, socionom och med dr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kvalitativa metoder Annika Brorsson, allmänläkare och med dr Eva Lena Strandberg, socionom och med dr."— Presentationens avskrift:

1 Kvalitativa metoder Annika Brorsson, allmänläkare och med dr Eva Lena Strandberg, socionom och med dr

2 Kvalitativa och kvantitativa metoder Frågeställningen avgör metodval Metoderna är komplementära –kan kombineras Kvalitativa studier besvarar frågor som ”vad” eller ”hur”, snarare än ”hur mycket” eller ”hur stor andel”

3 Metoder för datainsamling Kvalitativ Observation (+/- deltagande) Intervju, fokusgrupp Enkät med fritextsvar Dagbok, andra texter Kvantitativ Experiment Register Enkät

4 Olika steg i forskningsprocessen Idé Litteraturstudier Problemformulering Val av metod – Datainsamling Dataanalys Resultatredovisning I kvalitativa studier är dessa steg integrerade, simultana, ofta rör sig forskaren fram och tillbaka

5 Urval och överförbarhet Kvalitativ Strategiskt, teoretiskt Överförbarhet/ /tillämpbarhet Alternativa tolkningsmöjligheter Kvantitativ Slumpmässigt, representativt Generalisering till ursprungspopulationen

6 Kvalitativ metod Tillämpningsområden Upplevelser, erfarenheter Nya, outforskade områden Hypotesgenererande eller fördjupande

7 Förförståelse Forskarens tidigare föreställningar och erfarenheter av det fenomen som skall studeras Kan inte bortses ifrån - måste redovisas

8 Teoretisk referensram De ”glasögon” vi har på oss när vi tolkar ett empiriskt material Måste liksom förförståelsen redovisas Samma data kan tolkas gentemot flera teoretiska referensramar Läsaren skall kunna följa och göra om processen

9 Kvalitativa metoder: N=? Antal inte bestämt i förväg Beror på frågeställning Strategiskt urval medger lägre (?) antal, kan i princip vara 1. Antal avser inte alltid individer

10 Individuell intervju Inledning Introduktion och uppföljning. Informerat samtycke Intervjuguide som inte behöver följas kronologiskt (checklista) Uppmuntra berättelser om konkreta händelser Tystnad ger utrymme för reflexion

11 Olika slags intervjufrågor Intervjufrågor inte samma som forskningsfrågor Öppna frågor inledningsvis Därefter ibland preciserande, fördjupande strukturerande eller tolkande frågor Uppmuntrande kommentarer eller icke- verbala budskap

12 Fokusgrupp Tillämpningsområde Vinner terräng inom medicinsk forskning Annan bakgrund Gruppdynamik kan ge uppslag och associationer Gruppen skapar tillsammans (ibland ny), gemensam kunskap

13 Fokusgrupp Urval Strategiskt urval Gruppstorlek Homogenitet Antal grupper

14 Praktiska spörsmål Ostörd miljö Ev. neutral plats Välfungerande inspelningsanordning Möblering av rummet Hemma hos intervjupersonen?

15 Skriva ut inspelningen själv? Fördelar : Intervjun återupplevs - analysen påbörjas Paraverbala fenomen tas tillvara Nackdelar : Tids- och resurskrävande Kompromisser finns (t.ex. läsa utskrift och lyssna samtidigt)

16 Dataanalys Börjar under datainsamlingen Stor datavolym – 1000-sidorsfrågan Bli bekant – läsa för helheten Plocka bort irrelevant material Plocka isär – meningsbärande enheter Benämningar – koder Sätta ihop till ny helhet - sammanhang

17 Dataanalys Beskrivning – berättelse (alltid) Begreppsbildning (ofta) Teoribildning (ibland)

18 Redovisning - Presentation Vetenskaplig artikel, muntlig presentation, poster, annan skriftlig rapport Redogöra för alla steg i processen Består i hög grad av text Användning av citat – illustration Tabell – visa översikt, flöden Figur – illustrera sammanhang, teori

19 Kvalitativa metoder Referenslitteratur för den intresserade: Crabtree B, Miller WL. Doing Qualitative Research, Sage 1999 Kvale S. Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur 2009 Malterud K. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning, Studentlitteratur 2009 Kreuger RA. Focus Groups. A Practical Guide for Applied Research, Sage 1994

20 Etiska spörsmål Finns på alla stadier i studien Undersökningens syfte Planering - informerat samtycke Intervjun - krav på konfidentialitet, risk för oro och stress Analysen - har intervjupersonen inflytande (member check)

21 Etiska spörsmål forts Rapportering - konfidentialitet, finns konflikt mellan konfidentialitet och reproducerbarhet Öppna frågor och förtrolighet kan göra att intervjupersonen öppnar sig för mycket och sedan ångrar sig Beroendeförhållande = etisk konflikt om forskare också är behandlande läkare


Ladda ner ppt "Kvalitativa metoder Annika Brorsson, allmänläkare och med dr Eva Lena Strandberg, socionom och med dr."

Liknande presentationer


Google-annonser