Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter Bergskedjeveckning, Jordbävningar och Vulkanism Exogena (Gradational) nedbrytande krafter Vittring och Erosion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter Bergskedjeveckning, Jordbävningar och Vulkanism Exogena (Gradational) nedbrytande krafter Vittring och Erosion."— Presentationens avskrift:

1 Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter Bergskedjeveckning, Jordbävningar och Vulkanism Exogena (Gradational) nedbrytande krafter Vittring och Erosion Rinnande vatten transporterar sand och lera (sediment) till havet Sediment bildar sedimentära bergarter Det geologiska kretsloppet

2 Vattenmoln som faller ner som regn och snö som smälter ner och rinner i snabba bäckar som porlar,...glider fram i älv och flod, vilar i en blank sjö eller gungar ut i havet, solen värmer hav och sjöar, fukten stiger upp mot himlen och bildar Vattenmoln ………. The hydrologic cycle

3 Equatorial low Jordens nederbördsfördelning beror av låg och högtycksområden med resulterande vindar

4 1400 milj km 3 35 milj km 3 300 000 km 3 3,5% NaCl Rivers 0,5% Atmosphere 1,5%

5 Den hypsografiska kurvan Jordytans medelhöjd - 2 400 m

6 Fördelning av hav och land från pol till pol

7 Globala havsströmmar (Conveyer currents) Röda = ytliga, Blå = djuphavsströmmar Transporterar värme (Utjämnar klimatet) men transporterar även föroreningar !

8 Havsströmmar - Ocean currents

9 Biologiska/ Geobiologiska kretslopp Näringsväv och näringskedja

10 Delarna i det ekologiska kretsloppet : Producenter – Gröna växter med fotosyntes Producerar mat och syre till alla med hjälp av solens energi, Konsumenter – Herbivorer (Växtätare) och Karnivorer (Rovdjur, köttätare) Nedbrytare (Destruenter, Decomposers) återför materien till växterna Energin flödar – Materien cirkulerar Ingenting försvinner eller nyskapas - Allting sprider sig Ca. 90 % av energin/biomassan försvinner mellan varje steg (trofisk nivå) i näringskedjan/pyramiden

11 Biomagnification (Anrikning av fettlösliga miljögifter i näringskedjan)

12 Tungmetaller (Hg, kvicksilver, Pb, bly, Cd, kadmium m fl), deras källor och omsättning.

13 Östersjöområdet (Baltic Sea) med omgivande länder och avrinningsområde (Catchment area)

14 Övergödning (Eutrofiering) orsakad av mänsklig aktivitet

15 Kväve: Nitrat, AmmoniakFosfor: Fosfater Mekanismer bakom eutrofiering (övergödning) som leder till algblomning och syrefria bottenområden

16 Östersjön – ett brackvattenshav Antalet marina arter (gröna siffror) och utbredningsgränser i Östersjöområdet

17 Syrefria (Anaeroba, Anoxic) bottenområden i Östersjön

18 Syrgasprofil längs kurvan i Östersjön från Öresund upp runt Gotland

19 Försurning (Acid precipitation) Svavel från fossila bränslen, kol och olja, bildar svaveldioxid vid förbränning, SO 2 + H 2 O H 2 SO 4 Luftens kväve, N 2, bildar kväveoxider i förbränningsmotorer NO X + H 2 O HNO 3

20 Försurning av världshaven : Hot mot koraller och all djur med kalkskal

21 Ozon, O 3, bildas när UV-strålar träffar syrgas, O 2 i stratosfären och absorberar den farliga UV-B Strålningen. Ozonlagret förstörs av CFC, freoner, Haloner och andra antropogena (människoskapade) utsläpp

22 Biodiversity – Biologisk mångfald Dagens utrotningstakt ? Någonstans mellan 2 och 10 arter av växter, djur och svampar försvinner för gott varje dag. Hoten : Förstörda livsmiljöer (Habitat disruption). Jakt och exploatering, Införsel av konkurrerande arter (Invasive species) tex. Råttor och möss, mink, vandrarmussla (Zebra mussel)

23 Solid waste, speciellt biologiskt icke nedbrytbart avfall, dvs olika typer av plast. Sop-problemet kan minskas med pant på plast och metallförpackningar : Panta Mera !

24 Antropogena landskap : Dagbrott (Strip mining) Eroderat jordbrukslandskap Sao Paolo, Brasilien

25 Urbana landskap

26 Sopor och biobränslen Sopförbränning (Incineration) med rökgasrening Ett kraftvärmeverk som tillverkar både elektricitet och fjärrvärme – mer än 90 % av energiinnehållet i bränslet blir till nyttig energi.

27 Växthus gasernas (CO 2 och CH 4 ) ökning under Antropocene enligt Ruddiman I år 2011 : 392 ppm Havsnivåhöjning f.n. ca 2 mm/år GtC/yr = miljarder ton kol /år Lilla istiden

28 Mass extinctions (Massutdöenden) i jordens historia

29 Permafrost Methane Time Bomb A vast expanse of permafrost in Siberia and Alaska has started to thaw for the first time since it formed 11,000 years ago, marked in dark blue on the map. It is caused by the recent 3+°C rise in local temperature over the past 40 years - more than four times the global average. Peat bogs cover an area of a million square miles (or almost a quarter of the earth's land surface) to a depth of 25 meters. Those in Siberia are the world's largest. What was until recently a barren expanse of frozen peat is turning into a broken landscape of mud and lakes, some more than a kilometre across. All only in the past 3 or 4 years. This has the potential to release vast quantities of methane trapped by ice below the surface - billions of tonnes of methane. World-wide, peat bogs store at least two trillion tons of CO2. This is equivalent to a century of emissions from fossil fuels. This is one of the most feared tipping points. There is a delicate threshold where a slight rise in the Earth's temperature can cause a dramatic change in the environment by triggering a huge and instantaneous increase in global temperature.tipping points. This melting is an irreversible ecological landslideirreversible ecological landslide - a vicious circular feedback that is becoming stronger and stronger, and is doing so more quickly with every passing summer.

30 * Natural [CO2] peaks CO2(anthro) : an 8000 year history?

31 CH4 (anthro) : a 5000 year history?

32 Epidemier (Digerdöden, Smittkoppor, Pest) med mänsklig massdöd - Jordbruksmark växer igen med skog som binder stora mängder koldioxid och påverkar klimatet.

33 Jordens klimat under ca.800 miljoner år Snow ball EarthVår nuvarande istid

34 Människans möjliga förhindrande av en nutida istid (Ruddiman)


Ladda ner ppt "Endogena (Tectonic) uppbyggande krafter Bergskedjeveckning, Jordbävningar och Vulkanism Exogena (Gradational) nedbrytande krafter Vittring och Erosion."

Liknande presentationer


Google-annonser